DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 17, DINSDAG 1 OCTOBER 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Dispensatie. Men wordt nogmaals attent gemaakt, dat nieuwe leden slechts dan voor Ajax mogen uitkomen, indien aan A.V.B. en N.V.B. dispensatie is gevraagd en verkregen. Even- tueele boete wordt op de overtreders ver haald, onverminderd de strafbepaling welke door het Bestuur zal gesteld worden. Afdrukken van Indrukken. De kracht der wrake. 1 CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Werkende leden gratis. Telefoon 5005 Zuid. "F" Of onze voorvaderen ook zoo waren, valt uit de geschiedboeken moeilijk op te maken, omdat de historie-schrijvers steeds al het goeds, zelden iets on aangenaams rapporteeren van de figuren uit de grijze oudheid. Het hedendaagsche geslacht is echter bedorven we zijn wraaklustig en kennen geen sterkeren prikkel dan de revanche-idee Zoo gaat het in 't groot (de internationale politiek) en in 't dagelijksch leven van den huis-tuin-of-keuken burger is 't al niet anders gesteld. Zeer sterk komt dit echter tot uiting bij sportbe oefenaars en weer in 't bijzonder bij voetballers en een treffend voorbeeld van de bezielende kracht die van een elftal uitgaat, zoodra dat belust is op wraak, zich ten doel stelt een onderganen smaad uit te wis- schen, hebben we Zondag beleefd bij AjaxBlauw- Wit en trouwens niet voor de eerste maal van het Ajax-elftal. Zoo wil ik even herinneren aan het zeld zaam enthousiaste spel van Ajax tegen Sparta in Amsterdam, met als gevolg de fraaie 4 - 1 overwin ning. Weliswaar kon 't kampioenschap van't resultaat van dien wedstrijd afhangen en was dus uit dien hoofde reeds een bijzondere prikkel aanwezig, maar toch zouden Pelser en z'n mannen niet tot een der gelijke krachtsinspanning geïnspireerd geweest zijn, wanneer zij in Rotterdam niet onverdiend verloren hadden en deze nederlaag bovendien niet om andere redenen gewroken moest worden. Waartoe onder zulke omstandigheden een elftal, dat bovendien over tech nische vaardigheid beschikt, voldoeude om iederen tegenstander het hoofd te bieden, in staat is, werd toen wel duidelijk aangetoond, doch Zondag beleefden we in dat opzicht een nog sterker getuigenis. De smadelijke 0 4 moest gewroken worden en dezelfde spelers, die op 1 September totaal zonder animo speelden en in de eerste plaats daarom zoo gevoelig geslagen werden, vertoonden thans een vorm die niet te weerstaan was. Ajax heeft Zondag Blauw- Wit een besliste nederlaag toegebracht, doch het geheim van haar superioriteit schuilde in de eerste plaats in den moreelen opzet bij alle spelers. Het antwoord op de vraag hoe Ajax het er in 't seizoen 19181919 afbrengen zal, is dan ook alleen afhan kelijk van de al of niet voldoende mate van enthou siasme, die het elftal zal kunnen ontwikkelen. Juist deze bijzondere inspiratie geeft aan de tegen standers van Ajax groote kracht wanneer zij tegen de kampioenen in ?t veld moeten.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1