DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB De strijö om öen Scheepvaartbeker. N°. 16, ZONDAG 15 SEPTEMBER 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. CLUBNIEUWS A J AX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Adres: Onze kampioenen moeten zich te vreden stellen met den tweeden prijs. Blauw-Wit wint gemakkelijk in den eindstrijd, 'n Slap-spelend en teleur stellend Ajax-team 1 Wat de overige wedstrijden brachten. Nabetrachting. Met zeer gemengde gevoelens van blijdschap me- moreeren wij de verovering van den Scheltema-Beker door ons eerste in het tournooi om den Scheep vaartbeker. De officieuze seizoenopening bracht de hoofdstad voor de zooveelste maal in successie den titanen kamp AjaxBlauw-Wit, hetgeen waarschijnlijk geheel in overeenstemming was met de berekeningen van de Commissie en vermoedelijk overeenkomstig het verlangen van een goed deel van het publiek. Men houde ons ten goede dat wij niet bijster veel voelen voor deze overvoering van het AjaxBlauw- Wit-menu. Het heeft er wel allen schijn van, dat bij elke gelegenheid getracht wordt een dergelijken kamp te forceeren. Natuurlijk „om den broode", want het is duidelijk, dat de beruchte stedelijke „rivalen" après tout toch de belangstelling en de attractie verhoogen. Ten slotte zal echter o. i. het attractioneele van de Rood-Wit—Blauw-Wit wedstrijden zeer lijden, indien al te kwistig met dit plaatselijk voetbalgerecht wordt omgesprongen. Reeds beantwoordde thans de belang stelling van het publiek niet aan de gestelde ver wachtingen en dit is ten slotte begrijpelijk. Een competitie-wedstrijd AjaxBlauw-Wit zal dan ook wel de clou blijven van het seizoen, ondanks alle bekerkampen. Wanneer wij nu schrijven, dat onze gevoelens over het veroveren van den Scheltema-beker „gemengde'' zijn, dan is dit, omdat de Ajaxploeg zich in den eindstrijd verre van correct heeft gedragen. Het spijt ons dit te moeten constateeren, maar terwille van een rechtvaardige en eerlijke critiek moet het ons uit de pen, dat de houding van onze „elf" in dezen strijd slechts is te laken. Het was al te duidelijk merkbaar, dat de heeren het op een gegeven oogen- blik niet meer der moeite waard achten zich verder in te spannen en het overwicht der tegenpartij te breken. Na het tweede doelpunt van Blauw-Wit werd aan Ajax zijde een spel vertoond, dat nauwelijks op de benaming „spel" aanspraak maakt. Het was een tactloos heen en weer loopen een ongeanimeerd van- 't kastje-naar den-muur wandelen zonder eenig verband. De animo scheen totaal verdwenen en vrij futloos onderging „de roem van Mokum'' een operatie, die toch zeker niet strookt met den goeden geest en goeden wil van een kampioenselftal. Het wil er bij ons heelemaal niet in, dat de onvolledigheid in deze een hoofdrol speelt. Wel degelijk is hier „de stemming" als wij het zoo eens mogen uitdrukken schuld en al had Prins zeker fatale momenten die de tegen partij ten goede kwamen, nochtans is de groote 4—0 nederlaag hierdoor niet verklaard. Wij willen thans, nu het officieele seizoen staat te beginnen, onzen eersten elftallers opwekken zich in de komende wedstrijden van hunne goede zijde te laten zien. Het is waarlijk niet zoo erg een wedstrijd te verliezen en daarom gaat het per saldo ook niet. Doch er moet zich een krachtige wil een „Durch- halten" openbaren, wanneer de vijand eens blijkt van een respectabele kracht^ te zijn en vertooningen als

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1