DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB OUVERTURE. N°. 15, ZONDAG 1 SEPTEMBER 1918. 2de JAARGANG. Vertraging in de bestelling. CLUBNIEUWS A J AX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. a/i.aoRedactie: f Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Bij de Admistratie kwamen verschillende klachten in over vertraging in de bestelling van het clubblad. Ook ontving de firma Jesse van enkele leden be richt, dat het clubblad in het geheel niet was be zorgd. Deze klachten, die niet op rekening van de Administratie zijn te stellen, staan niet op zich zelf. Het schijnt, dat de Post het in den laatsten tijd niet zoo nauw neemt. Mogelijk een gevolg van personeel-schaarschte? Hoe dit zij, wij zullen inge val van herhaling te bevoegder plaatse reclameeren. Administratie. Seizoen-opening. We gaan door, koppig en eigenzinnig, te beknib belen op hetgeen vroeger „zomerseizoen" heette. In de heele pers, van het deftigste en allermachtigste dagblad tot het onaanzienlijkste krantje, steeg nauwelijks een paar maanden geleden luidde en bergen-hoog de toon van afkeuring over de twijfel achtige en önpropagandistische verlenging van het voetbalseizoen Jawel! Natuurlijk een reden om thans maar weer wat „luttele" weken te vroeg met de schopperij aan te vangen! Zoo bestaan we! Of de zomersporten daaronder lijden (c q. de athletische wedstrijden van den A. A. B. van j.l. Zondag), of de Augustus-temperatuur zich leent voor voetbal... n'importel Het spel wordt begonnen 1 Fini met de zomerge- noegens en rechten der zomersportenKing Football is er in hartje Augustus! En daarmede basta 1 En volgend jaar gaan we weer akelig-lange en zwaarwichtige artikelen schrijven over: „zweetvoetbal" ...en voetballen vermoedelijk het zomerseizoen mors dood 1 Zoo zijn onze manieren Om den Scheepvaartbeker. Zondag 25 Augustus 1918. Ie ronde: A.F.C.—AJAX 0 3 Het tournooi om den gouden Scheepvaartbeker heeft reeds het eerste jaar van zijn organisatie be wezen een groote toekomst te hebben. Het zal een festijn worden van traditie, zooals de ziiveren-bal-kampen van de Maasstad en te betreuren is slechts, dat deze seriewedstrijden op een te vroe gen datum aanvingen. Het is zeer te hopen, dat de nijvere Commissie der Scheepvaartbekerwedstrijden hiermede een volgend seizoen zal rekening houden, opdat de sportieve strekking van dezen attractioneelen bekerstrijd geen schade lij de. Deze eerste dag was overigens in alle opzichten een succesvolle. Hoewel allerminst over dezen dag de bekoring van het nieuwe lag, was het toch te zien dat het talrijke publiek zich uitstekend amuseerde. Het weer werkte bovendien ook mee om de stem ming te verhoogen en luide steeg, op oogenblikken van fraai en spannend spel, het enthusiasme uit boven de vroolijk gepavorseerde muren van het Stadion. Onze ploeg, een mixture van I en II, die tegen onze roode nabuurtjes den strijd moest aanbinden, had Fortuna geheel aan haar zijde. Dat, gevoegd bij de goede prestaties van onze reserves, deed de balans dan ook volkomen in ons voordeel overhellen en tot driemaal toe vonden wij het vijandelijke net.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1