DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 14. DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1918. 2de JAARGANG. De Jaarlijksche Algemeene. Athletiek voor Voetballers. CLUBNIEUWS A) AX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Adres: Telefoon 5005 Zuid. Kras, 10 Augustus 1918. Deze vergadering was als 'n rimpelloos meer, on bewogen en vlak Geen verfrisschend koeltje, dat de slapen streelde, geen vlaagje van animo dat leven aanwoei Het was lèven-loos, interesse-loos, passie-loos Het jaarverslag van den secretaris bleek wèl de appetijtelijks te schotel van den avond. Het is 'n mooi stuk werk, dat uitmuntend door soberheid een enthusiast en helder beeld geeft van het jaar Ajax-leven, dat achter ons ligt. Wij kunnen Grootmeyer met dit rapport feliciteeren Het zal weldrq, in onze kolommen verschijnen, zoodat wij voor het oogenblik niet zullen citeeren Wél willen wij ons genoegen uitdrukken over de wijze, waarop in dit jaaroverzicht onze bemoeiingen als redacteur van het cluborgaan worden gememoreerd en geappre cieerd. Aan ons persoonlijk worden eenige hartelijke woorden gewijd en wij aanvaarden die gaarne. Onzerzijds vinden wij aanleiding van deze plaats onze erkentelijkheidte betuigen voor de uitstekende wijze waarop naast onze redactioneele verzorging, door den Heer Grootmeyer de administratie van het orgaan wordt gevoerd. Tevens hebben wij, als maker van het clublied, den secretaris nog dank te zeggen voor de in het jaar rapport geuitte dank en waardeering voor dit aan Ajax geschonken marschlied. Mede namens den com ponist, den Heer Em. Painparé, de wensch dat deze clubzang tot in lengte van jaren moge opklinken uit het Ajax-kamp! Voortgaande bracht het als steeds prima verzorgde resumé van den penningmeester de noodige belang wekkende cijfers, en de boekhouding, die met 'n voordeelig saldo'-tje van ca 18 mille sloot, bleek dan ook wel in alle opzichten een record-nummer. Voorts rolde de agenda als 'n knikker. Het eene puntje na het ander werd ingeslikt met den honger", die de twijfelachtige karakteristiek onzer dagen is! Zonder discussie werd besloten over den aankoop der nieuwe tribunes 'n questie van veertigduizend popjes 1 1 en bij de in zicht gestelde uitbreiding der terreinaccomodatie, begrooting f 13000, werd nauwelijks stilgestaan. Dan werd achter den laatsten donateur de barriere neergelaten. Het is gedaan met de uitbreiding van het rijk der donatie-lievenden 1 De seizoenkaarten recht gevende op 11 competitiewedstrijden (dus geen kampioens wedstrijden etc.) tot den prijs van f 10.(overdekt) en f 5.(onoverdekt) zullen in de plaats treden van de donateursdiploma's. Punt 9 zorge voor de note-gaie 1 De baby-Ajacieden, de adspiranten, verschenen dikwerf zwaar gearmd met meissies, zussies, mamaatjes en wat dies meer zij, ten terreine. En dat voor 'n riks! Dat moest veranderen en het bestuur stelde voor de terminologie ,,met dame" in de adspirantendiploma's te schrappen. Uit de jongeren riep een stem om wrake! Oud- heusden vroeg, of de adspiranten dan de kindermeid mee mochten nemenOnder algemeene hilariteit worden ten slotte de adspirant-dames geschrapt voor den vervolge. Dan kregen wij nog eenig hol geleuter over vete- ranenvoetbal. Niemand luisterde er naar. Het is ons best, dat de ruines georganiseerd willen gaan voet ballen, maar men moet in godsnaam het bestuur, dat zijn handen vol heeft aan talloos vele zaken van vitaler belang niet lastig vallen hiermede 1 Zelf aan pakken Nadat we Frans Schoevaart tot eerelid en Piet Prins tot bestuurslid uitriepen, alle commissies in één zucht her-benoemden en nog wat gezwam aanhoorden over ijzeren staafjes (hemeltje!) enz. verdwenen we huis-toe! Het was 10.30! Bravissimo 1 D. KNEGT. II (vervolg). Ik vestig hier in de eerste plaats de aandacht op de middenspelers, omdat de Engelsche criticus vooral daa rover zijn veroordeeling uitsprak en omdat het

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1