j Varia. j 'M De „kop" van ons blad Afnsterdamsche Wielerclub „Ajax". i Van week tot week, j I 'n Napraatje over de Qouden Kruis-Finale. 1 Bandjes Eerste Jaargang. 88 *■1. ii.i.i.M..Ml. - Met den „kop" bedoelen we de ruit met de vette letters Clubnieuws der Amstcrdamsche, Football Club Ajax, etc die bovenaan op den vooromslag en het titel blad van ons orgaan siert, en die welbeschouwd heel leelijk ,isl Meerdere malen reeds bekroop oijs de lust dien onfraaien kop met een reuzen-houw af te houwenI Edoch bij gebreke aan 'n sierlijker kopje hebben we tot nu toe van de onthoofding afgezien 1 Maar die voorgenomen executie gaat nu toch gauw door!' Dank zij de vriendelijkheid van den heer J. Roodenburgh, den Ajax-bouwmeester ons allen bekend, die Ons beloofde binnen enkele dagen 'n ontwerp voor een nieuwe entëte toe te zenden, zal ons clubblad weldra \n aangenamer uiterlijk hebben, want wij twijfelen niet of de heer Roodenburgh zal ons verrassen met 'n smaakvol teekeningetje. De heer S. F- Visser schrijft ons d.d, 11 Juli j 1. Aanvankelijk met 50 leden is opgericht de Amster- damsche Wielerclub „Ajax". Het doel is: wielrijden te behartigen en te bevorderen door het houden van en deelnemen aan clubtochten, zooveel mogelijk ter gelegenheid van Ajax-uitwedstrijden. Het bestuur is als volgt samengesteld S. F. Visser, Voorzitter, W. Mast Marnixstraat 305L, Secretaris, F. v. Wateringe, Penningmeester en L. Rademaker, algemeen Functionaris. Zondag 14 Juli 1918 Ajax—Blauw-Wit 0-2. Terecht zullen vele onzer lezers de opmerking maken, dat het mosterd na den maaltijd is den laatsten kamp tusschen de groote plaatselijke concurrenten in het Stadion op Zondag 14Juli j.l., thans nog te bespreken. De opeenhooping van copy voor het vorige clubblad- nummer maakte het echter onmogelijk onze indrukken van dezen strijd te releveeren, reden waarom wij dit, ook al ter wille van de volledigheid, in dit nummer nog even koitelijks willen doen. De belangstelling voor dezen kamp was ditmaal uitsluitend aan de zijde van het publiek en het is een feit, dat niet één van de 22 „uitverkorenen" (sic!) iets voelde voor de ontmoeting. De spelers hebben zich echter voor het goede doel laten overhalen en alsnog het voetbalhongerige (alias chronisch uitgehongerdepubliek dezen schotel voorgezet. Ik wil de krasse woorden van collega Nevoh naar aanleiding van de bedenkelijke overdrijving in dit seizoen, niet geheel overnemen, doch ageer met hém ten sterkstetegén een herhaling van dit seriewedstrijdgedoe na het competitieyoefbal, dat meer dan. toereikend is om recht te doen wedervaren aan pnze populaire winter sport en althans ontijdig uitgeschreven seriekampen volkomen over bodig maakt. 1 Vaststelling in de avonduren verhelpt de zaak niet. Mogelijk ver valt daardoor de idee „zweetvoetbal" en i.s de temperatuur voor de, spelers misschien zelfs beduidend aangenamer dan op gure November dagen, de schadelijke voetbaloverdrijvihg blijft. Geert wondér, dat' het den spelers, zoosals ofts bleek, tot „de keel" zat; Eindelijk pauze! Voor hoelang? Na deze ontboezeming, die ons noodzakelijk van het hart moest, het volgende over den kamp zelf. Van de eerste helft kan veel goeds gezegd worden. Er werd ge streden in den stijl, dien. men van beide concurrenten mocht ver wachten. Het beste van het spel was aan onze zijde en ware de, finishing touch slechts voor één vierde in overstemming..geweest met het keurige short passing in het veld, dan zondert dé zebra's' er niet zonder kleerscheuren zijn afgekomen. i Waar dit echter niet het geval was en bovendien Schindeler's doel; énkele malen op vrij gelukkige, om niet te zeggen verwonderlijke,, vijze ontsnapte aan doorboring, handhaafde Bl.-Wit zich tot de rüst.' Aan 'de andere zijde had Smit in de eerste helft heel wat minder te doen gehad. In de tweede helft zou het anders worden. Vrij spoedig nam Bl.-Wit uit 'ri keihard ingezetten Center Van links de leiding; de geheele Bl.-Wit-linker-Wing stand op dat moment' ongedekt. Toen Couton spoedig daarop in den grond trapte en uit moest vallen, beteëkende dat het keerpunt vart den Wedstrijd. Bl.-Wit drong onze mannen totaal op eigen'helft terug. Plots ha--' perde het roodwitte raderwerk en geen individueel gezwoeg,vermocht de situatie te redden. Vrij animo-loos én fut-loos schutter-den de Ajacieden er op los. Tot overmaat van ramp mislukten de enkele uitvallen onzer voorhoede de een na den ander, o.a. schoot Maasen tot viermaal toe precies in Schindeler's handen. Het kon niet uit-; blijven, dat Bl.-Wit profiteerde van deze algemeene inzinking en dan ook 'n tweede punt aan de score toevoegde, waarmede de zaak beslist was. Er was bij velen onzer ontstemming over het feit, dat v. d. Kluft geen invaller 'had aangeboden. De Bl.-Wit-aanvoerder heeft tijdens of na den wedstrijd verklaard wel een invaller toé te staan, mits Pelser er hem een verzocht. Onze captain was echter van meening, dat het in de lijn lag, dat de Bl.-Wit-aartvoerder zelf een invaller aanbood, zooals zulks steeds door hem (Pelser), zelfs in competietie-wedstrijden, wordt gedaan. Ongetwijfeld had het sympathieker geweest van den Bl.-Wit-aan voerder een invaller te offreeren, doch in sportieven zin (het was reeds in de tweede speelhelft) kan o.i. onder de gegeven omstan digheden moeilijk sprake zijn van incorrectheid, temeer waar v. d. Kluft bereid was een invaller toe te staan. Het is met het aanmaken van de bandjes niet zoo geloopen als wij ons hadden voorgesteld. Vele bestel lingen moesten n l achterwege blijvenomdat de meeste abonne's niet alle nummers van den jaargang meer in hun bezit hadden. Zoodoende werd aan de firma Jesse niet het minimum aantal exemplaren ter inbinding ge zondennoodig om tot den destijds genoteerden prijs tot aanmaak over te gaan Inmiddels deelt ons de firma Jesse mededat zij bereid is, ten gerieve van de Ajax-leden die wel hun jaargang zondentot aanmaak over te gaan tegen den vastgestelden prijseen welwillendheid,die niet anders dan gewaardeerd kan worden Red

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 4