l^fx Glubbericht. |^j Nieuwe leden. Geen candidaat ondersteunende leden s.v.p. opgeven vóór het Besluit van de Alg. Verg. tot eventueele uitgave van terreinkaarten. Seizoen 1918/9. Men wordt er aan herinnerd, dat het nieuwe seizoen ingevolge het bepaalde in Art. 132 H R. van den N.V.B. op 1 Aug. a.s. aanvangt. Spelers die op of na dien datum voor Ajax uitkomen in competitie- of bekerwedstrijden of door den N.V.B. geautoriseerde seriewedstrijden zullen het heele komende seizoen voor een onzer elftallen moeien uitkomen. |aarvergadering. Men gelieve nota te nemen van de aan het hoofd van dit niynmer geplaatste mede- deeling. I i Van onze Enquêtecommissie j vfc 1 I Athletiek. Iets over de Athletiekbeoefening in onze vereeniging. Geen tevredenheid. CLUBtlI®UWS DM^aF8W.UJiJAX! D .1 ....It"....... Ill n Ill I.II ...II .......MI ...I).. I ........li ....•H Bedankt als ondersteunende leden W. Wolfrat en W. F. G. Boermeester. Afgevoerd wegens overlijden, de ondersteunende leden A. de Haan en A. de Ruyter. Reijnier Ciaeszenstr. 2. J. J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. Voorgesteld als werkend lid, de HeerenA. Pe- zarrs, Iepenplein 36 gaf zich aan het Bestuur op R. Donkelaar, da Costastraat 63 door N. J. P. Smith en onderget.J. B. K Overdijk, Cornelis Anthonisz- 49 door J. H. den Otter en onderget.S. Hekster, Korte Keizerstraat 10, gaf zich aan het Bestuur op. Als ondersteunend lid, de Heeren: L. Payne, Spiegelgracht 1 5 door het Bestuurde Weerd, Heeren straat 34 door J. H. den Otter en D. ZwaanA. J. L; Bakker Jr., Nassauplein 6 door M. J. Koolhaas en onderget.P. J. de Waart, Linnaeusstraat 4 door M. J. Koolhaas en onderget; D. de Vos, Boerhaave- straat 24 door Dade en onderget.; A. J J. Moolen- schat, Domselaerstraat 63, J. J. Moolenschot, Paul Krügerstraat 37, P. J. Reurop, Overtoom 250, J. v. Meijer, Singel 120 door H. R Reijenga en onderget.; J. Letschert, Ferd Bolstraat 61 door K. Vermeer en het Bestuur; D. Ockse Jr., Rozengracht 88 door Geels en W. Mast; H. Oelsen, adres volgt, door F. J. Couton en K. Kooiman. Als adspirant lid, de jongeheeren: J. v. Meijer, Singel 120, door H. R. Reijenga en onderget H. D. Smit, Brederodestraat 31 door J. H. Melcher Tilmes, en J. Prosé; H. Harinck Jr., welke nader adres ge lieve op te geven, door het Bestuur; P. C. Schutte, v. Ostadestraat 334 door J. H. Melcher Tilmes en J. Prosé; P. J. v. Leeuwen, Overtoom 269 door de zelfdenP. H. v. Outersterp, Gerard Douplein 19, gaf zich aan het Bestuur op. J. J. GROOTMEIJER. Secr. Ajax. tiMfiaiaiiaiiBiiii«iiiii«iciifiiiiiMiiMiiiBiaiiiaiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiBaaMiaiiiiiiiiiiiiiiip4iiafiiiiiiiiifl«pf£ 2 5 arana aan laaivaaaaatfaiavaiaiiaaaiafBaiiiitiiii liaan iiiaiaaaiiBiaaaiiiaia 11 ■aiaaiaaiiaiiaaiaaa ti anaain iiaan 1? hb Wij schromen niet ronduit te verklaren, dat tot heden het verloop der athletische wedstrijden, wat betreft de prestaties der Ajacieden, ons duchtig is tegengevallen. De met zooveel zorg en ten koste van veel tijd en moeite door den heer Koolhaas opgezette campagne voor de athletiekbeoefening in onze vereeniging schijnt op stuk van zaken weinig weerklank te hebben gevonden. Zelfs wanneer wij rekening houden met de omstan digheid, dat het langgerekte voetbalseizoen onze meest geoefende athletiekers als Couton, de Natris, v. Dort, Smit e a. op nonactief stelde, dan nog is er allesbehalve reden tot tevredenheid In vergelijking met het vorige seizoen althans is er bedroevend weinig animo en de tot dusverre ver kregen resultaten houden daarmede gelijken tred. Wij vroegen ons af, waaraan dit is toe te schrijven. Het motief ,,zomervoetbal" geldt alleen voor het eeiste elftal, m a.w. voor slechts 10% van de actieve w. 1. Propaganda voor deze sport is er waarlijk onder onze spelers genoeg gemaakt. Bij voortduur heeft onze athletiekleidër het den leden voorgehouden en zich met volle toewijding gegeven aan de athletiek- zaak, zonder daarbij de minste medewerking te hebben. Vanwaar dan de geringe animo? Het „voedingsvraagstuk" van onze dagen, dat zeker 'n sta-in-den-weg is of zou kunnen zijn voor zware athletiek of in het algemeen voor overdreven en buitensporige beoefening van lichaamssport, is toch voor onze spelers niet hinderlijker dan voor welke andere athletiekers ook Blijft dus niets over dan te veronderstellen, dat er geen voldoende liefhebberij is. Hetgeen zooveel be- teekent, dat alle opoffering aan de zaak besteed vergeefs zal blijken te zijn. Prettig I

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 2