DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 13, DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1918. 2de JAARGANG. Jaarlijksche Algem. Vergadering AGENDA. Athletiek voor Voetballers Opgericht 18 Maart 1900. ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEpT. op Zaterdagavond 10 Augustus a.s des avonds 8 uur precieSj iu een der bovenzalen van Café „Krasnapolsky'' Warmoesstraat, alhier. 1. Opening der vergadering. 2. Goedkeuring van de notulen der vorige jaarvergadering. 3. Jaarverslag van den Secretaris. 4. Jaarverslag van den Penningmeester. 5. Rapport van de Kascommissie over het Finantiëel Beheer seizoen 1917118 6. Mededeelingen en goedkeuring van eenige Bestuursbe sluiten o.m. het uittrekken van een bedrag voor liefdadige doeleinden. 7. Voorstel tot aankoop van de nieuwgebouwde tribunes en tot uitbreiding der terreinaccomoaatie. 8. Voorstel tot uitgave van terreinkaarten z.g. seizoen kaarten en in verband daarmede de aanneming van onder steunende leden te schorsen. 9. Voorstel den adspirantleden voortaan geen toegang meer tot het terrein te verleenen „met dame". 10. Voorstel een Commissie te benoemen van 3 leden (waar onder een bestuurslid) die le zich belast met de organisatie van veteranen-wedstrijden, 2e contact zoekt met andere vereenigingen om te geraken tot een veteranen-compeiitie. 11. Bestuursvoorstel den Heer Frans Schoevaart het Eere lidmaatschap der vereeniging aan te bieden. 12. Bestuursverkiezing. De Heer F. Schoevaart, Bestuurs- commissaris stelt zich niet herkiesbaar.'Bestuurscandidaat de Heer P. J. Prins. 13. Verkiezing Enquête-Commissie. 14. Elftallen-Commissie. 15. Kas-Commissie. 16. Afgevaardigden Gouden Hoofd, N. V.B., A. V.B. en N. A. U. 17. Wat verder ter tafel komt. Het Ajax-Bestuur J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. In een Engelsch blad las ik onlangs eene beschouwing van een in Nederland geïnterneerd Engelsch officier over een voetbalwedstrijd tusschen een Amsterdamsche Verschijnt half maandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. I B-er en een ie klasse club uit de provincie. De schrijver kwam daarbij, tot de conclusie, dat het spel zich in Nederland in vele opzichten nog in een embryo-, toestand bevindt iti vergelijking met het Engelsche. Vooral het optreden van de middenlinies, die als verdediging zoowel als steun bij den aanval te kort schoten, vond geen genade in de oogen van den criticus. Dat oordeel ivas in zijn algemeen hard, On rechtvaardig zelfs en de tegenstand, welke Nederland- sche elftallen de laatste jaren vóór. den oorlog aan Engelsche vereenigingen of vertegenwoordigende elf tallen wisten te bieden, moge in deze als tegenargument dienen. Maar toch mag niet ontkent worden dat boven-* genoemde kritiek een zwakke plek bij vele elltallen heeft aangeraakt. Het is nog niet zoo heel lang geleden,, dat men zich hier te lande niet voldoende rekenschap gaf van de juiste taak van de middenlinie en toen men zich eenmaal daarvan bewust was, traden eerst recht de groote moeilijkheden van de middenspelers op den voorgrond Thans is men er algemeen van overtuigd, dat een goed spelende middenlinie het zwaarste werk van het geheele elftal heeft En die taak is daarom zoo zwaar, omdat de middenspeler zich met groote snelheid van vóór naar achter en van achter naar vóór moet bewegen, daarbij herhaal delijk twee spelers bawakende. Daarom is een goed middenspeler zonder eene behoorlijke snelheid en een voldoend uithoudingsvermogen niet denkbaar. Wordt Vervolgd. Het is ons een genoegen onzen lezers hierbij een belangrijk artikel over athletiek aan te bieden van de hand des heeren G. A. Burger, een specialiteit op dit gebied. Plaatsruimte noodzaakt ons helaas in dit nummer slechts het begin af te drukken, doch aan de waarde van de interessante en leerrijke pennevruchten doet dit zeker niets af. Zoo mogelijk volgt het geheele artikel in het 15 Augustus nummer. Red.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1