DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Bericht. N°. 12. MAANDAG 15 JULI 1918. 2de JAARGANG. A. DE HAAN, Jaariijksche Algemeene Vergadering. Zaterdag 10 Augustus a.s. Adres M. J. Koolhaas. Afdrukken van Indrukken. CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Het Bestuur van Ajax geeft met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van den Heer ondersteunend lid en Ordecommissaris van onze vereeniging. Den leden wordt hiermede bericht, dat de Jaar iijksche Algemeene Vergadering is vastgesteld op in een der bovenzalen van Krasnapolsky. Voorstellen, verzoeken of anderzins worden ten spoedigste bij het Secretariaat ingewacht. Agenda wordt t. z. t. toegezonden. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMIJER, Telefoon Z. 5005. ie Secretaris. Het adres van den Heer M. J. Koolhaas is van 16 t/m 27 Juli Franklinstraat 81hDEN HAAG. IV Een niet uitgesproken souper-speech/) Mijnheer de voorzitter van de feestcommissie, hoog geachte dames en heeren 1 Veroorloof mij dat ook ik aan dezen illustren feestdisch een enkel woord in 't midden breng Ik heb U eigenlijk niet veel te vertellen, waar ik toch iedere week als 't ware tot spreek meer dan één ander n 1, door middel van mijn rubriek in ,,Het Sportblad" en ik zou dan ook niet de vrijheid genomen hebben, voor een oogenblik Uwe aandacht te verzoeken, wanneer ik mij niet van een opdracht te kwijten had Toen ik mij n.l. van middag van 't Centraal-station rechtstreeks naar de receptie van Ajax wilde begeven, wachtte mij een drietal mij onbekende personen op. Terstond schoot de oudste van het trio op mij af en vroeg „meneer Nevoh, U gaat toch zeker naar het feest van Ajax „Natuurlijk", was m'n antwoord „zou 't anders wel doorgaan Inmiddels waren de andere twee ook naderbij ge komen en nadat ik den heeren gevraagd had, wat zij dan wel van mij wenschten, openbaarden zij mij hun verzoek. „Ziet U, mijnheer Nevoh'' ik geef hier hun woorden ongeveer letterlijk weer „wij komen daar natuurlijk niet. Ajax kan toch heel Amsterdam niet inviteeren en meneer Egeman en meneer Geerlings zouden er misschien niet erg op gesteld zijn als wij op de receptie kwamen. Dat gaat ook niet aan. Maar toch hebben wij behoefte om wat te zeggen en nu is ons verzoek aan U wilt U namens ons wat zeggen, wilt U onze woordvoerder zijn?" Natuurlijk verklaarde ik mij bereid en verzocht mij dan maar te vertellen wat zij op het hart hadden. Toen kwamen de heeren los. „Ziet U, wat wij te zeggen hadden is eigenlijk niet voor het bestuur of voor de feestcommissie, maar vopr het elftal bestemd. Wij zijn geen leden, ook geen donateurs van Ajax en op de tribune zult U ons nooit zien. We moeten ons tevreden stellen met 'n staanplaatsje, maar dat neemt niet weg dat we van Ajax houden, zooals misschien geen ander. Wij beschouwen ons als afgevaardigden van die duizenden trouwe aanhangers van Ajax, die nooit genoeg krijgen kunnen van 't prachtige spel van vonze jongens", want, niet waar meneer Nevoh, zoo mogen wij ze toch wel noemen? We moeten eerlijk bekennen, dat we alle respect hebben voor Blauw-Wit en A F.C. om niet van de anderen ook te spreken, maar voor ons is er toch maar één Ajax. Als ze bij Smitje komen, dan stokt de adem ons in de keel,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1