DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB i N°. 11. MAANDAG 1 JULI 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. F. SCHAAP, Dankbetuiging. Het Bestuur van Ajax zegt allen, die de vereeniging met het behaalde Kampioenschap van Nederland geluk wenschten hartelijk dank en betuigt zijn erkentelijkheid voor de zeer gewaardeerde belangstelling. J. J. Grootmeijèr, Secretaris. Dankbetuiging. Vele werkende leden. Mixeö Pickles. CLUBNIEUWS A J AX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Het Bestuur van Ajax geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer ondersteunend lid der vereeniging. Mijnheer de Redacteur! Nu de Ajax-f eesten zijn geëindigd zouden wij gaarne het bestuur, feestcommissie en allen die aan het wel slagen van die dagen hebben medegewerkt nog eens onzen hartelijken dank willen betuigen voor de „oer-ge- zelligedagen, ons bezorgd Dat Ajax nog veel van dergelijke kampioensfuiven zal mogen geven is de wensch van 't Vreugde-misbaar van 't door dik en duisternis heen joelende Rood-Wit bracht heel dat vreemde Artisvolkje in opstand. Tot in de verre uithoeken van den grooten tuin ging het zware gerucht van de Ajax-vreugde en door den diksten huid van den diksten olifant moet deze olifantswaarheid" zijn heen gedrongen Dat Rood en Wit nooit-niet verloren gaat en dat die geweldige kleuren hardstikken-bovenaan-staan Jaks, jaks, ioen, ioenü snerpen immers de pappies Ajax heeft gefoven De koningszaal was één glans van licht en kleur. Bij het drukke feestrumoer van de honderd- neen duizendtallige Ajax-familie vormden het vroolijke pavoisement en de schitterende bloementooi 'n deco ratie, die zich volkomen aanpaste. De feeststemming lag ieder op het gelaat te lezen, 'n Blik links, 'n kijkje rechts, het was al monterheid en pret 't Leek 'n nationaal feest en Ajax was Koning I Juni 1918. r» XIII Ajax zet de blommetjes buiten. Ajax heeft gefoven f 't Heeft de aapies 'r nachtrust gekost, 't wilde ge dierte heeft onrustig in de kooien rondgeschoven en de papagaaien krijschen nu van ,,jaks, jaks", ,,ioen, ioen Wat al lawaai en rumoerigheid 1 Daar stonden ze. De elf kampioenen Gelint en gekransd en uit volle borst zongen we den knapen 't Driewerf-heil uit Knegt's ode toe. De geestdrift flitste door de zaal en na de laatste noten was het 'n davering en gejuich als bij 'n vuurwerk finale. 't Programma was prima. Veel van wat gebracht werd ging helaas verloren. Voor intiem kunstgenot leent zich de overweldigende ruimte van de Konings zaal nu eenmaal niet en zoodoende had ,,het grovere werk" het meeste succes. Lief en treffend van eenvoud was Jenny Eibers in haar welgekozen liederen. Haar sobere en daardoor ontroerende voordracht oogstte 'n stormachtige ovatie. Koos zong z'n liedjes van onze klei-piepers, van de gezonde huismoeder, van z'n Bergsche plas, op de hèm eigen wijze. Zijn Ajax-liedje was wel aardig, maar voor dezen vertolker van het niet-oppervlakkige is dit geen genre 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1