DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Ajax aan de spits van het Nederlandsche Voetbal! 'n Gloriedag in het Zuiden. N°. 10. ZATERDAG 15 JUNI 1918. 2de JAARGANG. Zondag 9 Juni 1918 In Tilburg. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. aRedactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Willem II—Ajax 0-3. De triumf der zege is het schoonste loon dat den strijders wacht. Zoo ooit dan hebben wij dit aanschouwd na den vreedzamen doch enthusiasten kamp Willem II - Ajax om den begeerden titel van Nationaal Kampioen op j.l. Zondag. De taak, onzen lezers cn lezeressen een goed beeld te geven van den zegenrijken tocht naar het Zuiden valt niet gemakkelijk, want zoo heftig van geestdrift en geweldig van omvang was de vreugde uiting van den duizendtalligen Roodwitten aanhang, dat 'n vaardiger pen dan de onze slechts bij machte zou zijn dit evenement getrouw weer te geven. Nog nooit hebben wij 'n dergelijke manifestatie van sportieve vervoering medegemaakt, noch herinneren ons bij de grootste sportfeesten in den lande, als internationale wedstrijden e.a., een uitbundigheid van betooging, die te vergelijken is bij de waarlijk sensationeele hulde-uitbarsting, die volgde op het oogenblik van beëindiging dezer belangrijke ont moeting met de tricolores. Wij willen echter op het verloop van de „gebeurte nissen" niet vooruitloopen en in goede volgorde het relaas geven van dezen beslissingskamp in het verre Tilburg, dat op 'n vrij rumoerigen Zondag kan terugzien Spelers en officials vertrokken reeds des Zaterdags naar de Brabantsche dreven. Enkele onzer mannen ontbraken weliswaar op het appèl, doch er was de noodige garantie, dat zij, hetzij nog met den laatsten trein des Zaterdagavonds, hetzij per eerste gelegen heid Zondags, te Tilburg zouden arriveeren. Den Zaterdagavond werd hoogst genoegelijk ,,en petit comité" doorgebracht. Met de gezellige causeurs, die ons gezelschap telde, was dit waarlijk eenvoudig. Te spoedig moesten we opbreken om rust te zoeken voor den „gewichtigen" dag, die zou aanbreken. In de hoofdstraten en overal in de omgeving voor het station was het des Zondagmorgens al vroeg merkbaar, dat er iets buitengewoons aan de hand was. Tegen het uur, dat de „supporters"-trein moest aankomen, vulde zich het stationsplein met'n nieuws gierige menschenmassa. De aankomst van de Mokum- sche horden gaf 'n ware opschudding. De luidruchtige massa met rood-wit-gekleurde schetter-instrumenten gewapend, overstroomde dra de Tilburgsche straten en droeg er nu juist niet toe bij de vredige Zondag- stémming in het kleine Zuidelijke plaatsje te verhoogen!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1