53 Geen tijö! MixeÖ Pickles. Groninger Molleboonen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Amice, Ge vraagt me een kleine bijdrage voor het volgende nummer van het Ajax-Clubblad, maar ik zal je wer kelijk moeten teleurstellen. M'n vrouw is op het oogenblik aan den schoonmaak, gevolg daarvan is, dat de toegang tot m'n schrijftafel en m'n boeken kast absoluut is versperd, op nog meer afdoende wijze dan die naar het Ajaxdoel in de meeste wed strijden, want daar werden ten slotte toch nog gaten in gevonden. Ik hoop, dat ik me in dat getal niet vergis, hoewel dat niet zoo heel erg zou zijn; Ajax is toch kampioen en dan kan men met de doelpunten royaal zijn, dat heeft V. O. C. ondervonden. Overigens zou ik werkelijk niet weten hoe ik over Ajax moet schrijven; als ik goed over jullie schrijf dan noemt Hans me een Ajax-chauvinist en schrijf ik slecht dan zal je zeggen, dat je me daarvoor niet noodig had. Toch deed het me als Amsterdammer genoegen, dat Ajax ten slotte het kampioenschap in de wacht gesleept heeft omdat het voor de Amster dammers wel wat vervelend begon te worden om op voetbalgebied altijd achteraan te komen. Wat de be langstelling van het publiek aangaat zijn we door het aantrekkelijke spel van het Ajax-elftal allang kam pioen, maar de menschen willen nu toch ook wel eens een werkelijken kampioenswedstrijd zien. 't Is anders al een heelen tijd geleden, dat ik een Amster- damsch elftal voor de laatste maal om het kampioen schap van Nederland heb zien spelen Ik herinner het me nog als den dag van gister, 't Was een paar dagen nadat ik als milicien in Utrecht was gekomen, dat was in Maart 1898 wat worden we intusschen oud hé toen ik in Utrecht Vitesse tegen R, A. P. kwam spelen. Jenne de Meyere was, als ik me goed herinner, scheidsrechter en de Amsterdammers won nen, maar groot was het verschil niet. Nu, twintig jaar later, gaat Ajax de taak van het vroogere rood zwart overnemen. Wel hebben we in dien tusschentijd nog Volharding op de eerste plaats gezien maar dat was, wat ze tegenwoordig zouden noemen margarine, al waren we er toen nog wat mee in ons schik Ik hoop, dat Ajax de reputatie van Amsterdam op even schitterende wijze zal ophouden als R. A. P. dat zooveel jaren heeft gedaan. Dat jullie niet in de fouten van de rood-zwarten zullen vervallen, het niet zorgen voor zelf opgeleide jonge krachten is zeker, ik hoorde tenminste dezer dagen reeds van Ajax 10 spreken. M'n jongen, die gistermiddag z'n ■eerste voetbalsucces heeft geboekt door, terwijl hij met mij in den kelder aan het voetballen was, een ruit in te schoppen, voelt al veel voor het adspiranten- elftal. Daar zullen we ter zijner tijd wel eens over praten. Ajax kan er zich intusschen op beroemen een aardig stuk propaganda voor voetbal gemaakt te hebben. De andere Amsterdamsche clubs hebben natuurlijk ook het hare er toe bijgedragen om voetbal in Amsterdam zoo'n enorme vlucht te doen nemen, maar toch komt een groot brok van die propaganda op rekening van Ajax. Jullie schijnen zoowat het non plus ultra te zijn voor velen. Adverteerders maken tenminste van de superioriteit van Ajax herhaaldelijk een dankbaar gebruik. Inderdaad spelers en bestuurders van Ajax kunnen met voldoening terugzien op het tot nu toe behaalde resultaat. Ik zou over dat onderwerp een heele boom kunnen opzetten maar zoo ik je reeds schreef, daartoe heb ik geen tijd. Ik krijg juist een vriendelijke uitnoodiging om te helpen m'n boeken kast te verzetten, zoodat ik met de schrijverij maar zal stoppen. Als ik later eens gelegenheid heb, zal ik met genoegen eens wat voor je clubblad schrijven maar nu heb ik heusch geen tijd. Inmiddels t. a. t. C. J. GROOTHOFF. X. Klokke 5.15! Gezwind 'n hijgenden en dampenden laatkomer inclusief z'n koffertje en verschooning inge- heschen en cheffie kon zijn koekepannetje hemel waarts steken. De express rolde henen naar het hooge, hooge Noorden, nagewuifd door Papa Dade, lonkende meiskens, die lekker niet mee mochten of pur-enthusiasten, die met moeite 'n snik en 'n traan verdonkeremaanden. Daar ging.... (prop in de keel) huil. (weer een prop) Aa...a (als maar proppen).... jaksss1 We hebben ons direct gemakkelijk geinstal'eerd. Liepen in onze vesten, rookten teestsigaren, keken naar de cirkelende weide of de dorre heide, ver werkten onmetelijke hoeveelheden choc, zongen den Ajax-marsch en keuvelden. In Amersfoort werd het eigenlijk pas goed. We werden toen allen in één wagon ingeladen en Henk vergat toen voor de variatie zijn jas mede te nemen, zei dat het ieders schuld was behalve de zijne, en stiet woeste klanken uit. Dure sigaren, bonbons,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 5