Om het Kampioenschap van Nederland. DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 7. WOENSDAG 1 MEI 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. De Tilburgenaars geklopt. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Ajax' kansen ongerept! Drie ontmoetingen leveren zes wedstrijdpunten op. Willem II, Be Quick en A. F. C. geslagenTeleurstelling over de povere 1-0 overwinning in het Stadion op Zondag j.l. Het drietal wedstrijden om het nationale kampi oenschap, dat Ajax thans heeft gespeeld, is in zoo verre een groot succes geweest, dat alle puntjes door de Roodwitten in de wacht werden gesleept I 'n Resultaat, dat onder alle omstandigheden reden moet geven tot tevredenheid, al verhelen wij niet, dat in moreelen zin deze overwinningen minder reden geven tot jubelen. De tot heden door onze kampioenen in deze eindcompetitie vertoonde spelvorm is laten we het ronduit bekeunen min of meer tegengevallen en steekt bepaald ongunstig af bij de magnifieke prestaties der upper eleven" in het meerendeel der competitie-wedstrijden van het afgeloopen seizoen. Na dien gedenkwaardigen strijd tegen Sparta, toen de Ajacieden 't geestdriftigstespel vertoonden, dat ooit door hen is te genieten gegeven, is 'n beduidende reactie gevolgd. De wedstrijd Ajax-V. O. C. stond al zeer sterk in het teeken van die plotselinge daling van het spelpeil en helaas vonden onze mannetjes tot nu toe ook in deze hoogst belangrijke kampioenswedstrijden niet dat élan, dat enthusiasme, kortom die hoedanig heden in hun spel, welke hun strijd in de Westelijke Eerste tot 'n beslist succes heeft gemaakt. De overwinningen op W. II, Be Quick en A.F.C. bewijzen, dat onze jongens beschikken over de noo- dige superioriteit, en hoewel wij nu geenszins be- hooren tot dezulken, die fabelachtig hooge scores bereikt wenschen te zien, zoo zouden wij het toch toegejuicht hebben, indien onze kampioenen dezen eindstrijd, die de kroon moet zetten op hun schit terend werk der laatste jaren, ietwat enthusiaster, vuriger, geestdriftiger hadden opgevat. Deze ontboezeming betreft den vertoonden spel vorm in het algemeen, het is de slotsom tot welke men komt, wanneer men alle indrukken van de verschillende wedstrijden te samen vat en zij sluit dan ook geenszins goed en zelfs enthusiast indivi dueel" spel uit. Integendeel wij hebben, als in vorige wedstrijden, de snelheid en handigheid onzer mannen kunnen bewonderen en stonden ten slotte alleen verbaasd, dat bij voortdurend overwicht op den tegenstander zoo weinig tastbaar resultaat werd ver kregen. De beroemde finishing touch?? Zondag 14 April Ajax=Willem II 2—0. 21 Be Quick=Ajax 0—1. 28 A. F. C.—Ajax 01. De eerste strijd, dien de Ajacieden te voeren hadden, bracht het Zuidelijk kampioenselftal binnen de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1