REDACTIE-NOOTJES. De Ajax-marsch Gouden Meerbekerwedstrijden. Purmersteijn-Ajax II. VARIA. Zegeklanck. Correspondentie. 48 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Wij brengen onzen leden en abonné's in dit num mer den nieuwen Ajax-zang, door ons aan de Kam pioenen van de Meer opgedragen. Onze oproep, destijds in het Clubnieuws geplaatst, is niet zonder gevolg gebleven. Door de vriendelijke bemiddeling van den Heer P. Gijselijnck, abonné van ons blad, werden wij in contact gebracht met den Heer Emile Painparé uit Brussel, dien wij onzen lezers hierbij voorstellen. De Heer Emile Painparé, Belgisch uitgewekene, tijdelijk alhier gevestigd, is een zeer bekend musicus en componist, die o.a. met zijn schepping ,,Dans la tranchée" groote successen heeft geboekt. Deze heer Painparé is de zoon van wijlen den ook in ons land zeer gevierden heer Jules Painparé, Inspecteur des musiques militaires Beiges. Wij waren dan ook buitengewoon verheugd den heer Painparé bereid te vinden de muziek te schrijven voor onzen marsch. Op den feestavond na Ajax - Sparta is de nieuwe Ajax-zang bereids door een vijftigtal Ajacieden met grooten bijval ontvangen en wij gelooven dan ook aller tolk te zijn, wanneer wij hierbij den Heer Pain paré complimenteeren en hartelijke dankzeggen voor de moeite, die hij in deze heeft willen nemen. Wij vertrouwen dat de marsch zich spoedig in een groote populariteit zal verheugen en zullen onzerzijds niets onbeproefd laten dezen Roodwitten-zang krachtig te propageeren. Beperkte plaatsruimte in ons blad noodzaakt ons over het verloop van de eerste ontmoeting dezer belangrijke Seriewedstrijden kort te zijn. Op den tweeden Paaschdag, Maandag i April 't8, kwamen Blauw-Wit I en M. V. V. I (Maastricht) in het veld onder leiding van scheidsrechter Boas, die op verdienstelijke wijze fungeerde. Het is een kalme wedstrijd geworden. Blauw-Wit met een reserve en M. V. V. volledig lieten ons om beurten genieten van goed combinatiespel en krachtdadig ingrijpen der achterhoeden. De verdediging der Amsterdammers was echter een klasse beter dan die der rood-gehemde Zuidelijken. Vooral het opstellen en de routine gaven den doorslag in het voordeel van Blauw-WTit. De Stadion- menschen namen reeds binnen het kwartier, na kranig doorzetten van v. Diermen, de leiding. Successievelijk verhoogde Blauw-Wit de score tot 4 - O, Hoe M.V.V. ook werkte om een tegenpunt, men wist Schindeler niet te passeeren, Blauw-Wit bereikte dus de finale en moet nu tegen den winnaar van AjaxTubantia spelen. Wanneer de laatste ontmoeting gespeeld wordt ligt nog in het duister. We rekenen echter op den helderzienden blik der Commissie, belast met de regeling der G. M. wedstrijden. Men zal er voorzeker in zal slagen een datum te vinden. Daarvoor staat het organisatietalent der Heeren ons borg. V De op Zondag 7 April j.l. vastgestelde ontmoeting kon door een allerakeligst misverstand geen door- gang vinden. De Spoorweggids geeft aan' N.H.-tram vertrek naar Purmerend, Stationsplein 1 uur. Toen ons elftal zich op het vertrekuur verzamelde, bleek dat deze dienst reeds lang vervallen is. Booze ge zichten en menig ha(r)telijk woordje aan het adres van de Elftallencommissie I 1 Of deze functionarissen van alles op de hoogte moeten zijn 1 Purmersteijn berichtte ons inmiddels, dat men geen oogenblik aan de goede trouw van Ajax had getwijfeld en men zich gaarne met onze uiteenzetting vereenigde. Zelfs ons aanbod om de door Purmer steijn gemaakte reclameonkosten te vergoeden werd direct van de hand gewezen. Ja, als dergelijke abnor- namileiten zich voordoen ,,Wer kann dafür De jonge Ajax1) treedt, met lauweren geciert, Het woeligh strijdperk uyt; een koor van duysent kelen Begroet zijn zegepraal. Euterpe's2) ving'ren spelen, In cytberklanck zijn roem, dien heel Parnassus3) viert, Terwijl Atheen4) zijn pad bestroyt met gouden blaeren, Zal Clio's6) stift zijn neam onsterfelijck bewaeren. x) Ajax de Jongere, zoon van Oïleus, Koning der Lokriërs, in de Grieksche fabelleer beroemd om zijn dapperheid en vlugheid. 2) Euterpe, de muze der toonkunst. 3) Parnassus, de berg der dichters in Phocis. 4) Pallas Athena, de zegevierende Krijgsgodin. 5) Clio, de muze der geschiedenis. L. S. te A. Om de eenvoudige reden, dat Uw stuk niet geschikt was voor plaatsing. Probeert het nog eens, wellicht wordt het beter. ,,Lens" en anderenTot onze spijt geen plaats.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 8