47 Zondag 7 April 1918. De Keerzijde van de medaille. Om het kampioenschap van Nederland. Seriewedstrijden. W-F.C. te Wormermeer- CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Bij Sparta schitterde Ruffelse. Hij is de ruggegraat van het elftal, Zonder hem had het voor het oude Sparta 'n débacle geworden. Bok maakte z'n sprongen nog lustig en fier! Doch ach, wat schreide het in zijn binnenste! Sparta's voorhoede viel tegen. Piet v. d. Wolk was de eenige, die onze verdediging serieus werk gaf. AjaxV.O.C 3—3. Laten wij kort zijn! Heel kortl Het was 'n bittere ontgoocheling en, geen mensch f die Ajax dezen dag herkendeNu is het een heel gewoon verschijnsel, dat op elke actie een reactie volgt, c. q. op een uiterste krachtsvertooning volgt een slappe houding! De keerzijde van de medaille. Never mind! Niet somber doen van: als ze tegen W. II zóó spelen", of ,,als dat de vorm is voor de kampioenswedstrijden, dan Vandaag heeft Ajax gespeeld met een houding: van-wat-doe-je We binne binne! O, heel verkeerd, direct toegegeven. Stilstaan is achteruitgaan en het geeft geen pas voor kersversche kampioenen om reeds den eersten den besten Zondag op de lauweren van het kampioenschap te rusten. Maar we zullen onze mannetjes Zondag wel anders zien 1 Reken maar Arnold en Anton Hórburger zijn overigens de twee beenen, waarop V.O.C. staat. Die beroemde goochelaars! Wat deden zij knap werk! Onbegrijpelijk, dat hun enthusiasme onzen man nen geen prikkel was! Het doet ons leed het te zeggen, maar het eenige, wat in dezen wedstrijd te genieten was, kwam van de rood-zwarte Maasstede lingen. Het tweede doelpuntje van V.O.C. o.a. was een knap staaltje. Ons geheele elftal was aan het sukkelen. De ver dediging was totaal de kluts kwijt en de aanval nam gewoonlijk een afwachtende houding aan O, ja! Het werd 33. Meer vertellen wij er niet van! West. Ajax A.F.C. Oost. Qo-Ahead Zuid. Willem II Noord. Be-Quick Het spel gaat beginnen I Of beter gezegd, is reeds begonnen. De eerste Wij wenschen den heeren voor a.s. Zondag een succesvol begin! Denk aan het spreekwoord 1 ,,Een goed begin is het halve werk". De puntjes moeten hier blijven! Glück auf! ontmoeting, Oost-Noord, had Zondag 7 April j.l. in de Koekstad plaats en de Deventer-club deed wat een ieder van haar verwachtte en won, ofschoon de victorie maar 'n magere was. 1o! Zondag 14 April a.s. zal Ajax haar reeks openen en de Zuidelijke upper" elf ontvangen. Wij zijn bij voorbaat overtuigd, dat onze jongens enthusiast en op volle kracht zullen spelen. De deceptie AjaxV.O.C. kunnen we gevoegelijk uitschakelen, al is er geen excuus voor. De kans, die de Meersche overwinnaarss krijgen om zich „officieel" aan het hoofd van alle gewesten te plaatsen nietwaar, verleden jaar mochten we toch spreken van een officieus Nederlandsch kam pioenschap? zullen zij heusch niet onbenut laten 11 Daar kennen we nu Jo Pelser en zijn discipelen toch waratjes wel voor! Een andere vraag is echter, of zij er in zullen slagen het ,,groote" championaat te bevechten! Ajax heeft een zwaar seizoen achter den rug. Het spel stond in het meerendeel der wedstrijden op hoog peil, in enkele ontmoetingen (H V.V.Ajax en Blauw- WitAjax o.a.) op zeer hoog peil. Het elltal au grond complet en op volle kracht spelend mag dan ook inderdaad genoemd worden als adspirant voor de eerste plaats in deze Gewesten-competitie, daar de veronderstelling, dat het Westelijk voetbal ten slotte nog superieur is voor het spel in de andere windstreken des lands, niet overdreven is. Wij erkennen echter het groote gevaar, dat schuilt in elke aanmatigende pronogstic en wij willen dan ook allerminst beweren, dat Ajax er in zal slagen zich als „eerste" te plaatsen, doch wij achten het Ajax-elftal zeker in staat den eeretitel te veroveren. Aan ons team de taak te bewijzen, dat wij gelijk hebben! Het Ajax-Bestuur besloot met Ajax II in te schrij ven voor de Seriewedstrijden van W.F.C. te Wor- merveer. Men heeft ons elftal in de ie Afd. inge deeld. Bij loting is bepaald dat op 21 April a.s. om 12V2 uur Wilh. Vooruit I. onze tegenpartij zal zijn. Indien wij e. v. winnen, spelen wij op 28 April a.s. om i3/4 uur tegen winnaar N.O.S. - Blauw-Wit III.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7