DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB De Kampioensvlag in top. N°. 6. MAANDAG 15 APRIL 1918. 2de JAARGANG J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. WAARSCHUWING Van verschillende zijden maakt men er ons op attent, dat eenige leden onzer vereeniging de ge kochte toegangsbewijzen Woensdagavond j.l. tegen hoogere prijzen van de hand deden. Indien het bestuur dergelijke feiten constateert, of de namen van desbetreffende te weten komt, volgt onmiddel lijk schorsing. Het Bestuur. ,,'n Storm van enthusiasme gaat over de hoofdstad In alle sportkringen van de Amstelveste heerscht oprechte vreugde en vol trots en bewondering klinkt het allerwegen van de lippen „Ajax kampioen De trieste jammerkreten over de fatale in zinking van het Amsterdamsche voetbal, de jeremiades over het ter ziele gaan van de oer oude dragers van Amsterdam's voetbaleer, niet lang geleden nog alle deze droeve klanken, weliswaar in den laatsten tijd reeds geleidelijk verzwakt door den gestadigen bloei van het hoofdstedelijk voetbal worden thans over donderd en overjubeld door de vreugde-fan fares, die alom luide klinken! Want Ajax is kampioen. De Meersche dapp'- ren hebben volhard en gewonnen! De halstarrige en onbillijke houding destijds- a tors et a travers tegenover Ajax volgehouden, is in den waren zin des woords voor de Rood- witten het zaad geweest, waaruit schoone vruchten zijn voortgesproten. De oogst had moeilijk rijker kunnen zijn Ajax reeds in het eerste seizoen aan de spits van het Westelijke Eerste klasse voetbal. Ajacieden Bravo Bravissimo Het oogenblik is gekomen om uiting te geven aan onze oprechte bewondering voor dit grootsch presteeren Heel voetballend Nederland moet thans wel gevoelen, welk een stuwende kracht en ener giek volharden U steeds hebben overheerscht om tot dit waarlijk schitterend eindresultaat te geraken. En wij die wisten, die dit heilig vuur in Uwe gelederen kenden, oplaaiend tot feilen brand als soms de kamp zwaar en moeilijk was, wij bewonderden en hoopten Hoopten op de groote belooning, die zeker wel verdiend was. Het ging alles goed. Eenmaal aangeland op de begeerde plaats, op het hoogste treedje van de competitioneele ladder, ontstak zulk een geweldige geestdrift in de Ajax-gelederen, dat zelfs de sterkste tegenstanders moesten buigen. Ajax was niet meer van de eerste plaats CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszens raat 2 Telefoon 5005 Zuid. Ajax victrix!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1