DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB BERICHT. Rdministralïe Reynier Claeszensfp. 2, hiep, Ons tweeöe elftal Kampioen 33 N°. 5. MAANDAG 1 APRIL 1918. 2de JAARGANG. flan de abonnés, die lol heden in gebreke bleven hel abonnemenfsgeld le voldoen, word! dringend verzochf hunne remise Ihans omgaand aan de fe doen foekomen. Ter vermijding van onnoodige cor- respondenfie en moeite verzoek! de fldminisfrafie hieraan gevolg legeven. De fldminislralie. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: S Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Vroolijk wapperde Zondag 17 Maart j 1. van onze overdekte tribune de Kampioensvlag Onder luide cheers en bravo's hebben we de glorie-trophee in het hoogste topje van de mast geheschen om voor de eerste maal in dit seizoen te getuigen van een roodwit Kampioenschap, en innig wenschten we dat het niet bij die eerste keer mocht blijven Het fraaie dundoek wapperde thans ter eere van onze reserves en zeker even zonnig als de schitterende voorjaarsdag was de stemming van onzen captain van het tweede, P. J. Prins, die stralend de felici taties van diveise belangstellenden in ontvangst nam. Ajax II Kampioen 1 Het is al bijna traditioneel en de vreugde van onze reserves, reeds 'tl tikje verwend met hun aanhoudende kampioensglories, zou dan ook waarschijnlijk niet zoo volkomen geweest zijn, ware het niet, dat dit championaat niets minder dan opneming in de Reserve Eerste Klas beteekent! Onze tweede-elftallers hebben dan eindelijk hun eldorado bereikt en wij twijfelen geen oogenblik of zij zullen zich in het nieuwe milieu 'n waardig plaatsje veroveren. Te lang hebben zij, tot schade van hun spelgehalte, in 'n omgeving moeten spelen, die feitelijk aan hunne prestaties te kort deed. Waarmede wij niets te veel zeggen, gezien de steeds vrij gemakkelijk behaalde kampioenschappen. Wij waren getuige van den voor het kampioenschap beslissenden wedstrijd V. V. A. II - Ajax II en hebben genoten van dezen interessanten strijd, die speciaal voor de rust van een uistekend gehalte was. Reeds spoedig bleek het besliste overwicht der Ajacieden, die het V. V. A.-doel onophoudelijk be stookten. De uiterst snelle linkerwing bezorgde de rood zwarte backs benauwde oogenbiikken. Het voedende spel der middenlinie, waarin Manusje vandaag fana tieker dan ooit ageerde, viel bepaald te roemen. Het eerste doelpunt ontstond uit een respectabelen schuiver van André de KruijfF. De bal nam 'n flinke dosis effect en glipte den verbaasden doelman door de beenen. Luide hoezees onder de talrijke roodwitte belang stellenden. Met n schitterend schot bracht Kooge, 'n voetbal acrobaat die heel wat in zijn schoenen heeft uit een centerbal van Grootmeijer de score op 2-0. Herhaaldelijk stormde ons quintet op het V.V. A.- doel af. Uit 'n keurig geplaatste voorzet van Vos

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1