Ons zevende. Ons achtste. 26 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX geslagen aan het hoofd en hebben zoo goed als geen weerstand ondervonden van de zusterkens, in wier illuster gezelschap zij zich bevonden. Natuurlijk kwamen de Roodbaadjes in de wedstrijden tegen ons in navolging van de hooge heeren in de Westelijke Eerste met een extra soliede elftal uit en gaven ons zesde '11 paar klappen van je welste. Toch hadden de zesde elftallers wel in iets hooger sfeer kunnen zweven, ware het niet, dat zij deelden in de algemeene fout van onze lagere elftallen, n.l. het bijna steeds onvolledig opkomen. Bij een ernstigen blik op de verrichtingen van de diverse juniores valt het op, dat dit kwaad wat al te sterk imgeworteld is. Hoe zit' dat? Is er gebrek aan animo? Zijn onze jongens wel doordrongen van de gewichtige rollen, die zij spelen? Weten zij wel, dat de toekomst der vereeniging hun is? Wij hopen, dat de elftallen-commissie eens haar speciale aandacht aan dit onderwerp gaat wijden en afdoend zal ingrijpen, waar dit noodig is. Het ranglijstje ziet er hier als volgt uit: 2e KLASSE A. V. B. Afd. D. goals gesp. gew. gel: ved. pnt. voor teg. gem. A. F. C. 5 7 7 O O 14 34— I 2.— V. V. A. 4 9 6 1 2 13 26—8 1.44 BI. Wit 5 832:3:, 8 t8 10 1.— Neerlandia 3 8 3 o *5 6 9—21 0.75 Ajax 6 10 3 1 6 7 12 26 0.70 Olivio 2 81072 7 40 025 De aanvoerder van dit elftal schrijft. Gaarne voldoe ik aan Uw oproep om iets over hPt zesde elftal te schrijven. In de eerste plaats zou ik willen spreken over de goede geest waarmede onze jongens eiken Zondag bezield zijn. Weer of geen weer, altijd is een ieder bij het aanyangsuur present, zoodat de penningmeester van den A. V. B. heel weinig boetegelden in zijn kas ziet vloeien. Dit is voor den laatste nu wel niet zoo aange naam, maar het getuigt toch van gfoo'ïe activiteit van het zesde. Over de spelkwaliteit zou ik gevoegelijk beter kunnen zwijgen daartoe telt Ajax meerdere personen, die beter tot oordeelen Devoegd zijn dan ik. Toch kan het spelpeil m.i. wel opgevoerd worden. Zou het b.v. niet doenlijk zijn des winters in een of andere zaal oefenings-avond^h te órganiseeren? In den middag toch kunnen vele clubgenooten ^ich, (foor dagelijksche bezigheden niet vrijmaken, waardoor oefenen i^ de week is uitgesloten. Nu het zomerseizoen binnenkort .aanvangt, is dat niet meer noodig, daar er dan 's avonds gevoetbald- kan worden. Verder zou ik alle spelers tot beoefening van athletiek willen aansporen zoodra het voetbalseizoen geëindigd is. Hierdoor blijft men getraind en zullen nederlagep. van negen en zes nul bij het voetbalseizoen wel achterwege blijven. Ik zou dit schrijven over ons zesde niet kunnen eindigen zonder mijnen medespelers hiermede mijn erkentelijkheid te be tuigen voor de aangename en gezellige verstandhouding, welke er steeds in ons elftal heerscht, tevens den wensch uitende dat het altijd zoo moge blijven ën wij 'nog wat hooger op de rang lijst klimmen. >A G. DE JONGH. 'n Goed begin is het halve werk. En het begin van deze jonge rood-witte reserves was inderdaad goed, zoodat er zelfs aanleiding was een kampioen schap te verwachten. Doch hoe geheel anders is het uitgekomen. Nauwelijks werd het zuur eener neder laag geproefd, of de teleurstelling sloeg onzen zevenden elftallers in de schoenen. Zij lieten den moed zakken en bleven aan het verliezen! Met het gevolg dat de Kampioensillusies ras vervlogen niet alleen, doch de mannetjes zelfs afzakten naar de onderste lagen van de atdeeling E 3e klasse A. V. B., getuige het lijstje: gesp. gew. gel. verl. pnt voor teg. gem. D. E. C. 4 10 8 2 O 18 55 5 1 80 Blauw-Wit 6 96 1 2 13 34—15 1.44 A. F. C. 6 10 5 o 5 10 30—23 1. Ajax 7 10 4 1 5 9 41—33 090 V. V. A. 5 10 3 2 5 8 17—48 0.80 O. D. E. 4 9 o o 9 463 0.00 De Captain meent: Over het algemeen bleek, dat onze tegenstanders ons te machtig waren. Mocht het ons in het begin van het seizoen nog wel eens gelukken onze tegenstanders te slaan, daarna en vooral tegen het eind van ons program, waren wij meermalen het kind van de rekening. Dit is zeker hoofdzakelijk te wijten aan ongeroutineerdheid. De voorhoedespelers, vooral de vleugels speelden dikwijls een aardige partij voetbalvoor doel werd echter te lang ge draald. Wat de achterhoede betreft, deze collega's moeten zich maar wat op de rekstok oefenen om wat leniger te worden, de boys zijn werkelijk wat te stijf! 't Zomerseizoen nadert, trainen is 't wachtwoord! J. v. d. VIJVER. Van de verrichtingen van deze rood-wit gehemden valt feitelijk nog niet veel te zeggen. Het ranglijstje toont, dat nauwelijks de helft van het programma is afgewikkeld. Rekenen wij echter de derby'' van j.l. Zondag mede (tegen Blauw Wit 81) die een even spannend verloop had als de groote Stadion-match tusschen Roodwit en Blauwwit, en die in een 32 zege voor onze boys eindigde (niet opgenomen in onderstaand ranglijstje dat bijgewerkt is tot en met 3 Maart a.c.) dan zien we dat er evenveel gewonnen als verloren is. De gulden middenweg dus! Het staatje van deze 3e klasse afd. F van den A. V.B. goals gesp. gew. gel. verl. pnt. voor teg. gem. Ahrends 2 54018 196 1 60 Neerlandia 4 7 4 1 2 9 149 1.29 A. F. C. 7 4 2 1 1 5 7-5 1.25 Blauw-Wit 8 53026 13 9 1.20 Ajax 8 52034 713 0.80 D. E. C. 5 5 1 1 3 3 6 16 060 Swift 3 7 o 1 6 1 725 0.14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 2