DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 4. VRIJDAG 15 MAART 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Onze Captains aan het woorö. Ons vijfde. Ajax 5 Ons zesde. AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt half maandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: fceijnier Claeszens'raat 2. Telefoon 5005 Zuid. ii. Hoe de zaken staan. Een algemeen overzicht van het Ajax-Voetbal. De hieronder gepubliceerde standen zijn bijgewerkt tot en met Zondag 3 Maart. a. c. Wij zijn met ons overzicht thans genaderd tot de lagere elftallen. De belangstelling van het meerendeel der leden en supporters voor de „kleinere luyden" is zeer ten onrechte gewoonlijk niet bijster groot en wanneer wij dan ook met publicatie van resumés als deze bereiken, deze belangstelling wat aan te wakkeren en te verlevendigen, is reeds ruim schoots aan de bedoeling beantwoord. Laten wij toch vooral niet vergeten, dat de toe komst der vereeniging aan de reserves, aan de jon geren is. Door hen te verwaarloozen, hun onze aandacht te onthouden, zouden wij een onherstelbare fout begaan 1 Het eerste elftal in de rij der rood-witte teams, dat zich met 'n bescheiden plaatsje onder zijn mede dingers moet tevreden stellen. De vijfde-elftallers vormen anders geen onaardige ploeg en wij hadden deze editie van Rood-Wit dan ook ongetwijfeld op 'n hooger treedje van de compe titieladder gevonden, indien zij slechts minder had mank gegaan aan het euvel van onvoltalligheid. Dit is een der hoofdoorzaken, dat de Spartaan-mannen minder van onze jongens hebben te duchten gehad dan zij waarschijnlijk verwachtten. De stand in deze 2e klasseafdeeling C van den A.V. B. is: 1 gel. goals gesp, gew.; verl. pnt. voor teg. gem. Spartaan 3 8 .7: O I 14 35—10 1.75 Amstel 3 00 2 2 IO 14—15 1-25 Meeuwen 3 6 3 I 2 7 18 14 1.17 8 .2 3 3 7 2816 0.88 Hortus 3 8 2 2 4 6 11—36 0.75 R. U. C. 2 1. 0 7 2 1025 0.25 Een hoogere plaats dan de vierde schijnt ons niet be- schoren. - Uit het schrijven van den w. n. captain citeeren wij: In het begin van het seizoen liet het zich aanzien, dat uit het 5de een kampioen zou groeien, in aanmerking genomen ten minste de sterkte van ons elftal in verhouding tot die der tegen standers. Nu het seizoen aardig op streek komt, blijkt dat de kans vrij wel verkeken is. Dit is wel eenigszins de schuld der spelers zelf, daar een beter resultaat m.i. beslist mogelijk ware geweest. De ware animo scheen echter bij velen onzer te ontbreken; dit uitte zich o.a. door onvolledig opkomen, zoodat we öf met 10 man öf met invallers' moesten spelen. Liever met 't meiske uit dan voetballen, scheen de leus en ziet thans de resultaten. Enfin ieder mensch is voor verbetering vatbaar, laten we hopen onze „vijfde elftalleVs ook! Slecht is de stand, door óns op 't ranglijstje ingenomen, wel iswaar niet te noemen, het doelgemiddelde wijst b.v. wel uit dat er schot in de voorhoede zit, daarentegen is het aantal goals tegen weer niet prima te noemen. Dan moge hier een kléine grief aan het adres van den A.V.B. ter plaatse zijn. Het gebeurde namelijk bij onze wedstrijden verscheidene malen, dat 'als we per gratie dan juist compleet verschenen, (zooiets zat ')e altijd zien!) de bondsscheidsrechter niet opkwam en we ons zoóals b.v. in den wedstrijd Spartaan 3- Ajax 5 met een Spartaanschen surrogaat scheidsrechter moesten behelpen, welke er wel voor zorgde ons te doen verliezen. Laten we hopen, dat ó'ok hierin verbetering komt, dan zijn we al een eind in de goéde richting. J. DE GROOT Jr. Een zware afdeeling, waarin onze boys het maar matigjes konden „boeren". De Reds gaan hier on-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1