Ons derde. Ajax 3 8 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 19 inzicht getuigende Elftallencommissie, het Tweede Elftal meerdere malen per seizoen onder de directe waakzaamheid stelde van den Heer Reynolds. Verleden jaar was Mr. Reynolds door een toevallige omstandig heid één of hoogstens twee maal bij de wedstrijden van het 2e Elftal tegenwoordig, terwijl wij het dit seizoen nog steeds zonder zijn waardevolle „aanwezigheid" moesten stellen. Voor het instandhouden van ons Eerste Elftal, dus van onze Club in het algemeen, is het van vitaal belang, dat onze trainer het 2e Elftal eens grondig onderhanden neemt, zich persoonlijk er, mede bemoeit, al zijn technische kunde direct beschikbaar stelt aan het 2e elftal, dat zoo, hoog noodig behoefte hieraan heeft. Ik durf haast beweren, dat ieder geacht lid onzer Elftalcommissie terstond grijze haren krijgt, bij de gedachte aan de mogelijkheid reeds, dat één onzer Eerste Elftalspelers „verhinderd" is, en dat hij moet besluiten tot het kiezen van een speler der Reserves. Zoo'n toestand is natuurlijk allesbehalve rooskleurig voor de vereeniging. En hoe hoorde het eigenlijk te zijn? Wel heel natuurlijk zoodanig, (spiegelen wij ons hierbij aan onze Engelsche .meesters-collega's), dat indien een speler van het Eerste Elftal verhinderd is, hij zonder aarzelen, terstond ver vangen wordt door den speler in de respectievelijke positie uit het Tweede Elftal. Waarschijnlijk vinden mijn Club- en Elftalleden bovenstaande een eenigszins te pessimistisch oordeel over het tweede Elftal, doch ik meen hiertegen te moeten protesteeren; onze Reserves worden tegen de verwachting in, er niet beter op. Ter verdediging merkte ik gaarné op, dat niets er direct toe medewerkt om de spelkwaliteit op te voeren n.l. zijnde zonder leiding van Mr. Reynolds en het voortdurend spelen tegen zwakke elftall en op beroerde gronden met onaangename waschgelegenheden euz.; doch houd mij ten goede, dat b.v. verleden jaar onze tegen standers even zoo „zwak" waren als dit jaar. En welk merkbaar verschil zien wij? Dat we dit jaar veel minder presteeren dan verleden jaar. Onze voorhoede scoort wel goals, doch hoe weinig vergeleken met verleden jaar. Onze voorhoede is veel te onpro ductief dit jaar, terwijl het toch niet aan gemis van steun van onze middenlinie te wijten is. Er ontbreekt élan, er wordt op eenige uitzonderingen na, gespeeld op de manier „zwakke- tegenstanders-zacht-eitje". Daarom waarde medespelers van het Tweede Elftal, als wij het nog steeds zonder de vereischte hulp en raad van onzen trainer moeten stellen, laten wij dan de nog komende wedstrijden niet alleen spelen, doch aanpakken met een feu sacré zooals verleden jaar meermalen werd vertoond, met het natuurlijk ge volg dat er doelpunten, vele gemaakt worden, en wij ten minste dit jaar nog de vruchten er van kunnen plukken, en voorgoed uit de 2e klasse reserve, en hooger-op komen. Meer dan eenig voorgaand jaar, wensch ik ons sympathiek Tweede Elftal, speciaal dit seizoen, waar wij zonder de usan- tieele „pechkampioenswedstrijden" de hoogere en zoo smartelijk begeerde Afdeeling kunnen bereiken, een alleszins voorspoedig succes, en hoop en vertrouw ik dat mijn medespelers 111 de nog resteerende wedstrijden zich inderdaad geheel zullen „geven", daardoor is ons n.l. het kampioenschap verzekerd. Ik wensch deze gelegenheid nog even te baat te nemen, om in het bijzonder namens de geregelde en ook de van-tijd-tot-tijd- spelers van het Tweede Elftal, de hartelijkste felicitaties en beste wenschen over te brengen aan onzen sympathieken, kleinen en fanatieken Manusje ten Herckel, bij de gelegenheid van zijn zeer recenten huwelijksdag. Dat nog vele jaren van geluk, liefde en voorspoed onzen Manus en Betsie beschoren mogen zijn. Three cheers for our newly married and mutual friends! P. J. PRINS. i Terwijl wij dit neerschrijven is het lot over ons derde elftal reeds beslist! Zondag j 1. is de schoone kampioensdroom vervlogen door het gelijke spel tegen BI.Wit III, dat thans onbereikbaar aan de spits zetelt. Er is anders hard' door onze jongens gewerkt, doch v. d. Broecke die voor zes speelde, bleek het onoverkomelijke struikelblok. Het lijkt ons toch wel beschouwd niet geheel correct (ofschoon reglementair zeker volkomen in den haak) dat een speler, die nog steeds voor een versterking althans vbor een bruikbare kracht geldt in het eerste elftal, de zware" partijen voor een lager elftal er door moet sleepen. Enfin! De stand in deze Reserve 2e klas afdeeling luidt. gesp. gew. gel. verl. pnt. v. t. gem. BI. Wit 3 9 6 3 15 43- 13 1.67 5 2 I 12 21 - 6 1.50 W. F. C 2 8 5 1 2 11 33" 1 37 Hollandia 2 8 2 2 4 6 3i - 19 o-75 Amstel 2 7 2 5 4 1—1 c* 00 0.56 Wilh.Voor. 2 8 8 1-74 Volgt thans nog het aardige epistel, vóór den wedstrijd van Zondag j.l. tot ons gericht, van captain Frits Schoevaart, dat getuigt van de ware animo en „Bruderschaft" bij onze derde elftallers: Gaarne geef ik gevolg aan het verzoek van onze redactie om bij den competitiestand van het derde elftal een kort overzicht te geven. Zooals uit het staatje blijkt is er nog een kansje op het kampioenschap, maar dan mag geen enkel puntje meer verloren gaan. Doordat wij zoo weinig wedstrijden (tien) moeten spelen, telt elk verloren winstpuntje voor dubbel. De wedstrijd tegen Blauw-Wit zal den doorslag moeten geven, en spelen we met het zelfde vuur als in het Stadion, dan hebben we een uitstekende kans. Evenals elk seizoen baart de voorhoede de meeste zorg, Ge lukkig wijdt onze elftalcommissie de laatste weken aan dit deel van het elftal hare speciale aandacht. De grootste fout is m.i.het feit, dat bijna iederen wedstrijd nieuwe combinaties in het veld en de spelers zich niet zoo gauw aan elkaar's spel kunnen aan passen. 21 doelpunten in acht wedstrijden, waarvan nog een met 6-0 werd gewonnen, is waarlijk zoo'n schitterend resultaat niet. Hopen we echter op verbetering. Van de geest en de onderlinge verstandhouding zoowel in als buiten het speelveld kan ik met lof gewagen, daar deze inderdaad uitstekend is. leder onzer zal bijv. steeds met genoegen aan den tocht naar Wormerveer terugdenken. Ofschoon we na zwaren strijd werden verslagen, heerschte er op de terugreis toch een geanimeerde stemming. Als we eventueel van Blauw-Wit winnen hoop ik op een even gezellige reis naar Hoorn, om ons definitief van het kampioenschap te verzekeren. Doet je best dus, mannen, opdat over eenige weken op het Ajax-terrein ter onzer eere de kampioensvlag wappere. FRITS SCHOEVAART. Hoewel dus deze laatste wensch niet in vervulling gaat, vertrouwen wij desniettemin, dat met evenveel élan te Hoorn gestreden zal worden. Anders zou ons ook de tweede plaats wel eens kunnen ontgaan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 3