DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Onze Captains aan het woorö. N°. 3. VRIJDAG 1 MAART 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Ons eerste. AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt half maandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Hoe de zaken staan. Een algemeen overzicht van het Ajax-Voetbal. De competitiestanden in dit overzicht zijn bijgewerkt tot en met 11 Februari j.l. met uitzondering van dien van het eerste, waarin ook de uitslagen van Zondag j.l. zijn opgenomen Wij hebben ons tot taak gesteld onzen lezers in dit nummer een resumé voor te leggen van de presta ties van alle elftallen, die de kleuren onzer vereeniging in de competities van den N V.B. en A.V.B. verdedigen. Langzamerhand komt er teekening in de ranglijstjes, zelfs is hier en daar de wedloop naar het kampioen schap reeds beslist. In andere afdeelingen weer is de uitslag van de race niet twijfelachtig meer en kan zich de leider veilig wanen, doch ook kampen in sommige competities de rivalen nog steeds met vinnig heid om de beslissing en valt er feitelijk nog niets definitiefs omtrent het eindresultaat te zeggen. Wij dachten nu in den breeden kring der Ajax- aanhangers veel belangstelling te wekken voor een collectief Ajax-tableau, de verrichtingen weergevende van al onze spelers, van de „leading men" in de groote Westelijke Eerste af, tot de knusse adspirantjes in de laagste sferen van den Amsterdamschen Bond toe. En daarbij vonden wij het niet onaardig, tegelijker tijd onze captains eens aan het woord te laten. Wij moeten week aan week onze meening neerschrijven over spel en wedstrijd van deze zijde der krijtlijnen. Waarom nu ook de aanvoerders niet eens in de ge legenheid gesteld de fiolen hunner welsprekendheid over ons uittestorten? Een opinie dus van géne zijde van de kalkstrepen. Dies richtten we onis tot de mannen die Zondag aan Zondag onze elftallen het zijn er elf! in den kamp om eén eeretitel aanvoeren, en het zij dadelijk geconstateerd, dat onze redactie niet te ver geefs een beroep deed op hunue welwillendheid. Weliswaar zijn op hét oogenblik dat wij dit neer schrijven nog niet alle antwoorden ingekomen, doch desondanks kan ons overzicht toch vrij volledig zijn. Het gaat maar bij ,voortduur crescendo met onze kranige hoofdploeg! Sinds ons team zich op het hoogste treedje van de competitieladder nestelde, toont het Zondag aan Zondag minder lust het mooie uitzicht dat het daar over het Eerste Westelijke-voet- balwereldje heeft, prijs te geven 1 Men voelt er zich schijnbaar volkomen op z'n ge mak! Zoo nu cn dan eens een trapje op den kop van 'n zusje, dat al te veel naar boven wil dringen maar overigens, geen kou aan de lucht. Daarbij komt, dat de andere leden van het gezel schap duchtig huishouden onder elkaar. Om het zoo eens te zeggen, maken ze elkaar af, natuurlijk tot begrijpelijke genoegdoening van de bezetting in het topje van de competitioneele ladder!! Met dit al staan we momenteel vrij onbedreigd op de eerste plaats, en ware het program dat ons thans nog rest, niet zoo buitengewoon zwaar dan zouden we kalmweg kunnen spreken van een Westelijk Kampioenschap in de Meerl We zullen echter wel wijzer zijn en ons hoedep voor grootspraak of snoeverij! Wel mogen we zonder schroom gewagen van 'n prachtige kans op de eereplaats, getuige het ranglijstje, dat er na Zondag als volgt uitziet.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1