DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Abonnementsgelden. N°. 2. VRIJDAG 15 FEBRUARI 1918. 2de JAARGANG. Men word! beleefd verzochl hef abonnementsgeld, voor zoover dif nog nief is voldaan, omgaand per post wissel te zenden aan onze Admini stratie, Reijnier Claeszenstr. 2, Alhier. Teneinde onnoodige moeite en corres pondentie te voorkomen wordt een ieder spoedige afdoening aanbevolen. Ten overvloede herinneren wij er nogmaals aan, dat alleen werkende leden het blad gratis ontvangen. Administratie. Mixeö Pickles. v. CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. De Roodbroeken! In het Haarlemsche sportkrantje beloofde een zekere mijnheer Lamoppe, dat de Roodbroeken onder hemel- krijschend oorlogsgebrul van hun „gevolg" in de Meer zouden toonen, dat het den heeren ditmaal zeer bittere ernst was. Misthoorn- en autotoeter-accompagnement zouden het koor eener voor het kleine Haarlem-stedeke reusachtige rood-blauwe supporters-bende, mee ten strijde optrekkend, aanvullen. Het zou angstwekkend verschrikkelijk worden en de roodgebroekte gladia toren, opgezweept en voortgestuwd door de golvende accoorden van dit kapitale krijgsgehuil, zouden ge- wisselijk enormiteiten doen en aan Ajax de be roerde emotie van de Hanenburgsche surprise wreken. Het is gebleken, dat Lamoppe geen mop vertelde. Want het was den Roodbroeken inderdaad hevig- bittere ernst. Met wanhoopsmoed, op leven en dood, zóó worstelden de Haarlemmers tegen onze dappere Pelserianen. Welk een start! Welk een onverwoestbaar élan, welk een ontroerende heftigheid, helaas ontsierd door niet te toloreeren uitingen van woede en spijt. En de kelen ook deden hun krijschend werk, brulden veel en hartstochtelijk, ach tot moede-wordens toe En de misthoorns dreunden, klagend en jankend. En de toeters toeterden, vinnig en spijtig. Het was alles juist zooals Lamoppe het beloofde l Alleen Haarlem kreeg klappen En de tikken kwamen aan Twee-nul Hoe de brieschende Spaarnesteders, die als échte furies kampten voor al wat ze waard waren, ook het onheil zochten af te wenden, niets baatte. Zelfs de vinnigste appèls en gestes van amice Haak, die als-maar zijn armen gelijk molenwieken ten hemel hief, vermochten niet het gevaar te bezweren(Uit- roepteekens, zetter). De atmosfeer werd zoetjes-aan benauwder 1 Het ging hard tegen hard. De onaardigheidjes waren niet van de lucht. Beduusd, geprikkeld of wat ook roodwit en roodblauw overschreden schromelijk de wetten der vriendschappelijkheid. Jammer En Meerum floot in raadselen. Booze tongen be weerden lieflijkheden, niet oirbaar voor onzen nestor-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1