IR! JIFIl 1WS DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Clubnieuws=Nieuwjaar N°. 1. VRIJDAG 1 FEBRUARI 1918. 2de JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. n n Opgericht 18 Maart 1900. AJ AX ONDER LE1D1NQ VAN Verschijnt halfmaandelijks. Werkende leden gratis. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. i Redactie: 1 Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. J. M. Q. LUSTIG, f Het is met diep leedwezen, dat wij in ons blad melding maken van het overlijden van een trouw en enthusiast lid onzer vereeniging, den Heer J. M. G. Lustig. 'n Wreede kwaal, die reeds lang dreigde dit leven ontijdig af te snijden, heeft op 18 Januari j. 1. aan zijn lijden, toch nog zeer onverwacht, een einde gemaakt. De heer Lustig, in Ajax-kringen bekend als een oprecht clubgenoot, bereikte den leeftijd van slechts 35 jaren. Met weemoed gedenken wij dit wreede ver scheiden. Met hoeveel hardnekkigheid en met welk een onver/ettelijken wil trachtte onze vriend Lustig, in wien wij een waarachtig Ajacied ver liezen, zijn kwaal te overwinnen! Het mocht niet baten, de Natuur, de altijd sterkere, heeft het pleit beslecht. Een harde slag, in de eerste plaats voor zijn echtgenoote, die deze troost moge hebben, dat niet alleen haar verlies door talloos vele vrienden oprecht wordt medegevoeld, doch tevens dat de beste nagedachtenis aan wijlen onzen goeden clubvriend blijft voortleven. Hij ruste in vrede. Met dit nummer gaan we den tweeden jaargang van ons clubblad in. Onversaagd en met hooggestemde verwachtingen. Het mag in de eerste plaats een zeer aangename tijding brengen. Vanaf heden ontvangen n.l. de werkende leden het clubnieuws gratis. Dit is een verandering, die vooral aan het wèzen van ons orgaan zeer ten goede komt en de reali seering van ons streven 'n hechten band te leggen tusschen de talrijke, leden der roodwitte familie in belangrijke mate naderbij brengt. Wij zijn dan ook overtuigd op juiste wijze de gevoelens van onze leden te vertolken, wanneer wij hierbij eenïge woorden van waardeering richten tot ons Bestuurscollege, dat ons door zijn medewerking in staat stelde deze wijziging in te voeren. Over bodig te releveeren, dat dit besluit een gevoelig finantieel offer beteekent, te meer waar de tegen woordig absurd hooge -papierprijzen en de maximale kosten van drukken, verzenden etc., de exploitatie van een blad allesbehalve eenvoudig maken. Dat desondanks het Bestuur zijn medewerking verleende (hiermede tegemoet komend aan den wensch der laatste Algemeene) bewijst, dat onze „vroede vaderen" in alle opzichten een open oog hebben voor de belangen der Ajax-familie. Volledigheidshalve zij nog even medegedeeld, dat van het oorspronkelijk plan, van dekking der kosten door een wedstrijd-recette, is afgezien. Inmiddels moet, voor wat betreft inhoud en uit voering van het blad, nü meer dan ooit het „alle hens aan dek" onze leuze zijn. Onder dit devies schare zich thans menig Ajacied onder de vanen van het clubnieuws I Onze redacteur rekent op stapels bijdragen, want hij is er zeker van, dat het vernuft den Ajacieden niet alleen in de voetbalschoenen zit I Verluchting van den tekst door teekeningen en foto's moest tot heden vrijwel achterwege blijven,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1