DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°, 24, DINSDAG 15 JANUARI 1918. I lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. BERICHT. Abonnementen worden geacht voor den vol genden jaargang te zijn hernieuwd, behoudens omgaand bericht aan de Administratie, Reijnier Claeszenstraat 2. De Administratie. Sport op het tooneel. Ajax—Blauw-Wit in het Centraal-Theater. CLUBNIEUWS AJAX ONDER LEIDING VAN Ook het voetbalwereldje is een schouwtooneel Vreugd en leed, liefde en toewijding, haat en nijd, hartstocht, etc. etc., spelen ei een rol zoo goed als maar elders. Neem een paar burgers uit Voetballand van ver schillende kleur, en laat die elkaar duchtig in het haar vliegen. Zorg voor enkele heethoofden die zijn er overal en speciaal in ons sport-schouwtooneell clowneske figuren, die de ziekelijke, belachelijke neigingen en zwakheden naar voren brengen wat sju En de materie voor 'n kluchtje is er Leo Lauer heeft z'u krachten in die richting be proefd. En natuurlijk werd het: AjaxBlauw-Wit! 'nRagel Vertegenwoordigt de climax van sportief-genieten in den goeden zin eenerzijds en botviering van de meest wilde clubwellust, die denkbaar is, anderzijds 1! De voetbalpassie in haar schoonste en schrilste vormen en dus het ideale onderwerp. De technische moeilijkheden in de opvoering van dit vroolijk sportspel sportief-zedenspel is wel 'n tikje ,,dik" 'n combinatie van tooneel- en filmspel, zijn vrijwel overwonnen en het geheel mag onge twijfeld op verdienstelijkheid aanspraak maken. Wan neer het stukje vlot gespeeld wordt, is het 'n lieve lust te zien hoe de sport-emotie er in leeft! Heb hoogtepunt de wedstrijd brengt 'n kostelijk staaltje van verdwaasd clubchauvinisme, waarbij de families Watergraaf en Zebra elkaar van harte af kammen! De imitatie van het voetbalrumoer in de Meer vóór den wedstrijd, met de lawaaiende Kwatta- en Clubnieuwsventers doet het waardige milieu van het kunstlievende Centraal Theater absoluut vergeten De toeschouwer, die niet vertrouwd is met dit zoet gekweel en gebler, voor wien de schitterende herrie vaneen voetbalwedstrijd een ongeproefde delicatesse is, kijkt min of meer verschrikt en wendt zich on rustig op zijn zetel! Wélk een verontheiliging van, deze tempel der kunst! In de handeling, die doet zien, dat zelfs Ajax en Blauw-Wit inniglijk samen kunnen gaan leest wel! speelt 'n aardig Ajax-meisje Nora en een kranig Blauw-Witter Dolf, de* hoofdrollen. De geschiedenis, is eenvoudig. Twee harten gloênd aaneengesmeed,, het meisje dol-Ajax,' de jongen puur Blauw-Wit. In den wedstrijd moet Dolf een penalty nemen... Hij trapt den bal niet naast, zooals het meisje onjuist begeerdeOp hetliveld is hij een waarachtig sportman. Daarbuiten leeft hij hlleen voor Nora. Bravo! De eenig goedei sportopvatting. En hier gaf Lauer, zooals in nog andere phrases van het stuk,., aan menigeen 'n lesje. Het type van den. blufienden Blauv.'-Witter, 'n makelaar die goede-zaakjes doet door zijn quasi- enthusiasme, is hoogst Vermakelijk. Papa Watergraaf vertegenwoordigt de bezadigdheid, mama Zebra de heftigheid. Ieder speelt zijn rol,, vele toeschouwers krijgen hun

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1