Uit en over de praktijk van het Voetbalspel Wenken voor het trainen. Het Emotiejaar 1917. CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX 179 nassen, Prof. Fabius met Wethouder De Vries, mits gaders het Corps Diplomatique in nationaal costuum, belangstellende scheidsrechters als Tromp c. s het spel komen bijwonen, en tusschen die bedrijven door verkoopt Bos z'n sigaren en zal Oostindië een poging wagen om het record te breken, door met één halven kellner z'n klanten te laten „aunemen". De Meer zal vlaggen, want dan zal officieus de mare zich verbeid hebben, dat den Hetman der Meersche Hermandad vanwege de Burgerij een ver gulde sleepsabel, van de overheid de grootste hulde, ,,het lintje", aangeboden zal worden. Gelijktijdig dat Jac. Bonset met z'n minstreelen het ,,Ave Caesar" ten gehoore brengen, zullen de fanfares van Diemen's en Meersche corpsen weerklinken. Het zal mooi weer zijn en onze jongens zullen winnen. Lens. door J. Reynolds trainer der A. F. C. AJAX. III. Het is wel wenschelijk en zelfs een vereischte, dat iemand die wil voetballen, lichamelijk sterk ge noeg is. Het is nu eenmaal geen spel voor de zwakkeren. En tot het verkrijgen van physieke kracht is het noodzakelijk het lichaam voortdurend en serieus te oefenen. Deze lichaamsoefeningen kunnen b.v. zijn loopen op korten en langen «afstand, punch ball, het veelvuldig gebruik maken van de Sandow's apparaten, etc. Vooral het loopen op korten en langen afstand, waarbij er naar gestreefd moet worden het uithoudings vermogen systematisch op te voeren, moet beschouwd worden als een van de beste wijzen om zich lichame lijk geschikt te maken voor voetbalspelen. Het maakt niet alleen de longen sterker, doch ook de snelheid der voeten wordt er beduidend beter door. En dit is natuurlijk een factor van het grootste belang. Men vange aan met eenige malen over afstanden van b.v. 30 M. zoo snel als mogelijk, rond het terrein, te sprinten. Wat betreft het snelloopen met tusschentijdsche pauzen, het z.g. „skipping", moet men eerst beginnen met b.v. 200 stappen en dan dit aantal successievelijk met 100 vermeerderen, totdat een aantal stappen van 700 tot 800 zonder vermoeienis en geheel frisch kan worden afgelegd. Een van de voornaamste dingen is natuurlijk con trole over den bal en zoolang een speler hierin niet volkomen vaardig is, kan hij er niet op rekenen in een hoogere klasse te spelen. Het schijnt, dat vele spelers meenen te kunnen volstaan met het leeren schieten op goal Verder gaan hunne oefeningen niet. Maar dit is heelemaal misl Want al zou iemand nu zeven dagen per week goal-schieten het zou hem niet tot een goed speler maken. Het is in de eerste plaats zaak, dat een back zich oefent als back; een halfback zich oefent als halfback; een voorwaarts zich oefent als voorwaarts overeenkomstig de speciale eischen aan elk dezer functies gesteld. Een back moet voortdurend het trappen, zoowel links als rechts en in alle standen, beoefenen. Verder het onmiddellijk stil liggen van den bal en het koppen. Een halfback oefene zich in het loopen met den bal, het passeeren (plaatsen), het koppen en vlug stil leggen van den bal. Een voorwaarts moet snel met den bal leeren loopen, naar links en rechts overgeven, den bal direct stoppen en in staat zijn te schieten, hetzij de bal stil ligt, hetzij hij in beweging is. De vleugelvoorwaarts oefene zich speciaal in het centeren van den bal en het nemen van corners. Want dit laatste is een heele kunst en alleen door veel oefenen krijgt men hierin vaardigheid. Nog een paar dagen en het jaar 1917 behoort tot de geschiedenis. Het jaartal dat op onze Kampioens- vlag prijkt en als een der grootere in onze geschie denis vermeld zal staan. Een jaar waarop Ajax trotsch mag zijn, een emotievol jaar hebben wij doorleefd. Vooral door de elf bevoorrechte spelers zal 1917 niet licht vergeten worden. Mogen wij niet spreken van bevoorrecht, want is het niet een voorrecht om voor de Ajax'eer en grootheid z'n lichaam en geest in te spannen en daardoor ons in extase te brengen, zoo zelfs dat de emotie ons te pakken krijgt. Een geweldig iets is emotie, ze is overweldigend! Hoe koud en gevoelloos wij ons ook voordoen, de emotie heeft vat op ons en maakt de grootschen klein, vertoont ze in hun ware gedaante. Emotie

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7