VARIA. i78 BELANGRIJK. Vriend Tump in het huwelijksbootje! Lezing Mr. Reynolds. c. J. GROOTHOFF 'n Droom. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX band hiermede zal dan ook ons Bestuur zoo mogelijk een grootere zaal huren, opdat voor alle belangstel lenden een plaatsje zal zijn. Onder het clubbericht in het Sportblad zal hier omtrent nadere mededeeling volgen. De onlangs aangenomen werkende leden, welke vroeger voor andere clubs uitkwamen, zoowel van den N.V.B. als A.V.B., moeten onmiddellijk dispen satie aanvragen om voor Ajax te mogen uitkomen. Mocht door verzuim Ajax beboet worden, dan wordt deze boete op de overtreders verhaald. Ons lid, Simon Tump, één van die oude Ajaciden, die in den loop der jaren als 't ware met de ver- eeniging één geworden zijn, gaat spoedig in 1918 den celibatairen stand ontrouw worden 1 Donderdag 10 Januari a. s. zal hij in het huwelijk treden met Mejuffrouw Christina Roemer en wij willen dit heuglijk feit niet voorbij laten gaan zonder onzen enthusiasten vriend en de a. s. Mevrouw Tump de hartelijke gelukwenschen namens de vereeniging aan te bieden. Wij hopen, dat de verbintenis een in alle opzichten gelukkige zal zijn, doch tevens dat de club- trouw van de heer en mevrouw Tump even hecht zal blijken, als voor hun huwelijk het geval was. Een driemaal „hoog!" voor het a.s. paar! Op verzoek van de Elftallen-Commissie hield Vrij dag 21 December in d' IJsbreeker onze trainer, Mr. Reynolds, een lezing over de spelregels van het voetbal. Laten wij het dadelijk constateerenHet is een groot succes geworden. De belangstelling was zoo danig, dat een gedeelte van de leergierigen zich met een staanplaatsje in de corridor moest tevreden stellen! Circa 60 a 70 toehoorders, spelers en belangstellenden, woonden de causerie bij, die toegelicht door teeke- ningen op een bord, een hoogst belangrijk karakter droeg en ongetwijfeld buitengewoon tot verrijking der spelregelkennis en goed begrip van tactisch voet bal zal hebben bijgedragen. Onze secretaris fungeerde daarbij als tolk en expliceerde de leerrijke noten van Mr. Reynolds. Een luid applaus van het aandachtige auditorium beloonde na afloop Mr. Reynolds, die de overtuiging gekregen zal hebben, dat zijn werk groote appreciatie ondervond. Aangespoord door dit succes, en doordrongen van het greote nut van zulke lezingen, besloot de Elftallen- commissie onzen leden spoedig opnieuw in de gele genheid te stellen te profiteeren van zulk een spel regelbespreking. Zij noodigde den Heer uit en vond dezen daartoe gaarne bereid Vrijdag 4 Januari a.s. een lezing over de spelregels te houden. Ongetwijfeld zal de belangstelling op dezen avond nog grooter blijken, vooral waar de heer Groothoff als specialist op voetbalgebied bekend staat. In ver Onze goede club geniet 'n groote populariteit, dat weten we allen, maar niet iedereen weet hoeveel hoofdbrekens het den braven Hoofdcommissaris in de Meer iedere week kost om voor den volgenden match een nog betere regeling uit te denken. Iedere week vertellen de kranten, ijsvermaak of niet, hoe of je loopen of rijden moet. Men vertelde mij, dat op den dag dat de Rood- broeken onze gasten zijn, de maatregelen den hoogsten trap van volmaaktheid zullen bereiken. Dan toch ligt het in het voornemen om de massa's kijklustigen bij de eindpunten van de lijnen 3, 9, 10 en 11 op te vangen en door middel van reuze-buizen, waarin rollende trottoirs, automatisch tot het veld te brengen. Bij trossen van 12 komt het publiek, ontelbare Kwatta- filialen passeerend, tusschen de wiegelende peerden der marechaussees rustig, want in de buizen wordt het enthousiasme bekoeld, door de tourniquets. De buis komt boven de sloot te hangen, teneinde den weg vrij te laten voor de politiemannen, de voor dien dag schoongeboende tingeltram en het auto verkeer. Doordat de benzine dan alleen door militaire auto's gebruikt wordt, zal het autoverkeer vertien- dubbeld zijn. Tot op heden moesten de toetoe's en de peha's rond de Wilhelminalaan terug, maar dan zullen ze via Diemen, Ouderkerk, Amsteldijk weer Amsterdam kunnen bereiken. Bij de Gemeentetram bestaat het plam om dien dag de non-actieve motorbussen van stal te halen, om bij het eind van den strijd de menschen weer stadwaarts te vervoeren, daartoe zullen de oude 5-cts. kaartjes weer dienst doen. De Staatsspoor zal dien dag het treinverkeer tusschen W.P. en C.S. van 11 tot 2 en van 4 tot 6 stopzetten, daar oponthoud van den menschenstroom onheil spellende gevolgen zou kunnen hebben. Naast andere hoogen zullen Kleerekooper en Ma-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 6