Ons eerste Hercules—Ajax De lagere elftallen. Ajax VI in het veld, tegen V. V. A. IV, op het V.V. A. terrein. CLUBBERICHT. Wedstrijdprogramma. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 175 rein afgekeurd. Alweer 'n verloren dag! Bedroefd gaan ze henen Dat vertikte Decemberweer ook! En dan laat Hylkema tot overmaat van ramp de lui nog schaat senrijden ook 1 't Most toch heusch niet maggen I Zoo blijf je gespeend van wat eigenlijk onmisbaar is voor je zielevredeAch, Koning voetbal keer terug 11 Je be droefde Maniak!! Kerstvoetbal! Versneeuwd en verregend! Onze secretaris toonde ons pakken brieven en depêches. De mooi-opgezette kersttoeren voor drie elftallen onder de sneeuw bedolvenJammer van de moeite, die vergeefsch is gebleken! Om thans tot onze wekelijksche revue te komen Sinds de 50 pCt. gespeelde wedstrijd AjaxH.V.V. speelde op Zondag 16 December j.l. tegen Hercules te Utrecht. Algemeen werd verondersteld, dat ook deze wed strijd niet zou doorgaan, doch 'n telefoontje met Utrecht hielp de heeren, die aan het W. P. station bijeen waren om eventueel de reis naar de Domstad te ondernemen, uit den droom. Het gezelschap kon instappen In dezen wedstrijd heeft het aan spanning niet ontbroken. Het over wicht van onze ploeg in de eerste speelhelft was volkomen, doch de finishing touch de beroemde! scheen weer in Mokum achtergeblevenZoodoende bleek onze voorhoede, waarin Grootmeyer in de plaats speelde van de Natris, niet in staat van het overwicht 'n dankbaar gebruik te maken, hetgeen echter vooral toegeschreven moet worden aan de splendid vorm van het back-duo Duyzends en de Pauw. In de tweede helft van hetzelfde laken een pak, in zooverre echter dat de Hercules-voorhoede veel meer uitvoerde dan in de eerste drie kwartier. Thans bleken evenwel ook Fons en Frans onvermurwbaar! Ze speelden 'n sublieme partijl Met enkele schoten hadden weliswaar onze mannen minder veine, doch over het algemeen was toch de schotloosheid (mooi woord!) reden, dat we aan den Amsterdamschen straatweg een kostbaar puntje achter lieten 1 Met de Jan Plezier, die het gezelschap naar het terrein had gebracht, keerde het in goede stemming terug. Geen der op 23 Dec. j. 1. vastgestelde wedstrijden ging door. Op 26 Dec., 2den Kerstdag dus, was Het werd geen herhaling van de fiksche neder laag op eigen terrein geleden. Slechts met de oneven goal verloren wij, dus met 1o, hetgeen op een niet geringe spelverbetering wijst. Ook de j 1. Zondag bracht ons door sneeuw en ijsvermaak geen enkelen uitslag. Wij slapen in, als het zoo doorgaat! Uitslagen Zondag 16 December 1917: Hercules IAjax I: oO. Dinsdag 25 December 1917: V V.A. IV—Ajax VI: 1 o. Dinsdag 1 Januari 1918. Ajax ID.E.C. I. Gouden Kruiswedstrijd, Stadion te Amsterdam. Zondag 6 Januari a s. Ajax I-D.F.C. I. Hercules IIIAjax II. Ajax III Blauw-Wit III. Zondag 13 Januari as. U.V V. I—Ajax I. D.E.C. II—Ajax II. Nieuwe leden, welke in den A. V. B. uitkomende, van dezen Bond nog geen dispensatie kregen, wordt dringend verzocht deze dispensatie spoedigst aan te vragen. Boeten, hieruit voortvloeiend, wordt op de- overtreders verhaald. Men wordt verzocht bij wedstrijden tijdig aanwezig te zijn. Het komt herhaaldelijk voor dat spelers uit lagere elftallen te laat op het terrein komen. Heeren Aanvoerders wordt verzocht de wedstrijd kaarten aan het secretariaat der Elftallencommissie gericht, nauwkeujig in te vullen, tevens wat naam van den scheidsrechter betreft, en de kaarten vóór 8 uur des Zondagsavonds te posten. Afschrijvingen voor wedstrijden gelieve men uiter lijk des Vrijdags te posten. Indien men voor het elftal, waarvoor men staat opgegeven, geen aanschrijving voor een wedstrijd ontvangt, gelieve men Z. 3333 voor informatie op te bellen, daar het voorkomt dat aanschrijvingen zoek raken. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER, Telefoon Z 5005. Secr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 3