Officieel gedeelte. Van week tot week. Ajax-leden, steunt de adver teerders in ons Clubblad. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Athletiek-Commissie. Clubnieuws. Magere oogst. 174 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX hij daarbij denkt aan den geweldigen groei van de vereeniging, gelijken tred houdend met de gestadige ontwikkeling en opvoering van het spelpeil, verder van de terrein accoinodatie thans tot 'n maximum gebracht en die een unicum in den lande genoemd mag worden, aan de publieke belangstelling etc. dan is er slechts één roep: 1917 was voor Ajax een glansjaar! Op elk gebied. Bestuurderen, spelers, enthusiasten alle kunnen tevreden zijn. En wij, historieschrijvers, Hadden 'n aangename taak. Want bijna geen nummer van het Clubnieuws of het bevatte goed nieuws". Zullen we maar her- doopen,,Goed nieuws der A. F. C. Ajax" 1 En zoo zijn we en passant op ons eigen terrein gearriveerd Het Ajax Clubnieuw. In Februari 1917 begonnen wij dit werk en de voldoening, die allerwege de uitgave van het historie blaadje gaf, is voor ons een aansporing geweest tijd noch moeite te sparen om te trachten het orgaan tot iets werkelijk goeds te doen zijn. Of wij hierin geslaagd zijn? Het is niet aan ons hierop antwoord te geven. Doch feit is, dat ons clubnieuws in een werkelijke behoefte voorziet en bij onze leden dan ook '11 zeer welkome gast is. Wij gaan 1918 vol goeden moeds in en zullen er naar blijven streven ons clubblad niet alleen welkom maar onmisbaar te maken. Dat wij daarbij, ook in 1918, mogen rekenen op den steun en medewerking van allen, die ons een goed hart zijn toegedaan. 1918 worde eveneens voor ons Clubnieuws een voorspoedig en gelukkig jaar. Wij hadden ongetwijfeld onze heilwenschen voor 1918 uitvoeriger neergeschreven, ware het niet dat ons van zeer geachte zijde Thomasvaer en Pieter nel! 'n uitgebreide zegezang gewerd, waardoor ons als 't ware het gras voor de voeten werd weg gemaaid Elders in deze kolommen de bedoelde heilsonnetten. Met een Prosit Nieuwjaar" op de dichterlijke Thomasvaer en Pieternel eindigt, De Redactie. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. groot meijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, tel. Z. 5005. M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, H. R. reijenga, 2e Penningmeester, Leliegracht 24. J. Ph Geerlings, F. schoevaart, Commissarissen. Joop Pelser, W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. M. J Koolhaas, Secr., Oranje Nassaulaan 81tel.Z. 3333. J. S. Günzel, J. Stallmann, J. Th. de Waal. J. J Grootmeijer, Secretaris. F. J. Couton, J. Reynolds M. J Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. J. Grootmeijer, D. Knegt. De wintermaand laat zich ditmaal niet onbetuigd. Terwijl wij dit neerschrijven, stuiven en dwarrelen groote sneeuwvlokken met n ongekende heftigheid uit den hemel. En zoover het oog reikt ligt het smetteloos blank tapijt over moeder aarde Voor duizenden is deze sneeuwweelde een heerlijk genot, doch eilacie, voor de voetbal-zielen (passez- nous le mot!) is het een ergernis! Diepe verslagenheid, als wordt geannonceerdTer-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 2