DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°, 23, DINSDAG 1 JANUARI 1918. lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Nieuwjaar! CLUBNIEUWS AX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Met een hartelijk „Gelukkig Nieuwjaar Vy aan alle Ajacieden, in het bizonder aan de lezers en vrienden van ons blad, openen wij het eerste nummer, dat in 1918 verschijnt. Het afgesloten Kalenderjaar bracht aan Rood-Wit groote successen en onze Ouwejaarsavond overpein zingen stemmen dan ook wèl tot jubelen. Het glorie volle kampioenschap in Mei 1917 ongeslagen behaald, de reeks éclatante overwinningen op ie klassers uit alle windstreken des lands, w.o. op de Kampioen van Nederland Go-Ahead, de successen in N.V. B.- Beker en G.M.-Bekerwedstrijden het is 'n complex van schoone, vreugdige herinnering, dat ons in het stemmingsvolle uur der jaarswisseling voor den geest komt. En last not least de gedenkwaardige Bondsver gadering van 15 Juli 1917, die ons het zoozeer begeerde, doch tevens welverdiende ie klasseschap A bracht! De Ajax-droom werkelijkheid! Wat 'n vreugde gaf dat in de hoofdstad en in de Meer! Huize Pericles vlagde. In de Reijnier Claeszen straat stroomde het gelukwenschen, schriftelijke en telegrafische. Geduchte „shake-hands" waar twee Ajacieden elkaar ontmoeten Ajax eerste klasOngetwijfeld wel het fraaiste succes in '17. Fm sinds de vervulling van onzen wensch? Hoe is het tot heden gegaan in 1 A? Wij meenen dat er aanleiding is tot blijdschap Ajax heeft zich tot nu toe kranig gehouden en de plaats, die zij momenteel onder de „grooten" inneemt, doet de beste verwachtingen koesteren. Het ziet er zelfs naar uit, dat Neen, laten we het liever niet hebben over de mogelijke kampioensaspiraties van Joop Pelser en zijn dapperen Het is daarvoor nog veel te vroeg. Wel willen wij onzen flinken captain toewenschen, dat het ook in 1918 met het eerste elftal cresendo moge gaan en hij er in zal slagen zijn team tot menige overwinning te bezielen Laat de hoofdstad jubelen Slaan we ons historieblad er op na, dan klinken ons uit de kolommen over Ajax II in 1917 eerst de vroolijkste overwinningsfanfares tegemoet. Onafge broken zwellende accoorden, 'n climax van welluidend heid. E11 men verwacht dan ook 'n finale van ongekenden glans, 'n soort zegezang. FdlacieWelk 'n dissonant pijnigt de ooreti 1 ln de promotiewedstrijden voor de Reserve Eerste raakten de heeren van de wijs! 'n Erbarmelijk on melodieuze triller 't werd den heeren blauw en wit voor de oogen. Geen reserve ie klasOok in 1917 al weer niet! In plaats van 'n jubelfinale 'n graflied! Maar komaan, reservisten! In 1918 met vernieuwden moet aangepakt. Onze heilwenschen vergezellen jeluiDe aanhouder wint Van onze lagere elftallen boekten in 1917 ver- verschillende fraaie resultaten en 'n blik in het seizoenoverzicht van onzen secretaris doet te dien aanzien de balans over het afgeloopen jaar vol komen naar de goede zijde overhellen. Resumeerende kan dus een terugzien op 1917- den Ajacied slechts vol vreugde stemmen, en wanneer

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1