RECLAMEVLAKTE TE HUUR Ajax-Terrein. Te bevragen bij den Heer TJ. DE MUNNIK, Adm. de Ruyterweg 104, Sloten (N.H Centerhalf. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 171 daarenboven moet hij het woord vrees" uit zijn dictionnaire hebben geschrapt. Voor den vleugel-middenspeler un is het in de eerste plaats zaak den vijandelijken binnenvoorwaarts te dekken; de bewaking van den wingspeler kan dan worden overgelaten aan den full back. Wanneer dus b. v. deze laatste den vleugelspeler, die den bal speelt, aanvalt, behoort de halfback onmiddellijk terug te löopen om het doel te verdedigen. Het is voorts gewenscht dat de.-.wing-half zich bij den aanval eenigszins vóór den centerhalf opstelt, waardoor het mogelijk is zijn vleugel beter te steunen en te voeden. Als regel mogé gelden, dat in het algemeen de drie middenspelers zich nooit op één lijn moeten opstellen, het is zelfs een groote fout dit te doen De vleugel-half moet voorts altijd vlug ter plaatse zijn om den bal in te gooien en hij moét in onder ling overleg steeds trachten dit zoodanig te doen, dat het spel met voordeel voor zijn partij direct kan brenge hij door long passing naar den binnenspeler van den tegenovergestelden vleugel de noodige variatie in zijn spel. Zoo moet hij b.v. wanneer hij bij de lijn staande, den bal toegespeeld krijgt, naar het midden drib belen" en dan plots naar zijn eigen vleugelman door geven. Immers op deze wijze komt deze speler vrij te staan Alle free-kicks op den vijandelijken speelhelft moeten door den halfback worden genomen, dat stelt namelijk de voorwaartsen in een gunstige positie voor den aanval. In den letterlijken zin des woords moet ook de middenspeler met het hoofd kunnen werken. Hij moet zelfs zeer nauwkeurig kunnen headen. Bij vrije schoppen tegen zijn partij moet hij onver wijld dé tegenpartij dekken, terwijl bizonderlijk bij het ingooien door de tegenpartij hij den buiten speler, die tegenover hem staat, moet dekken. Het komt zeer veel voor, dat een voorwaarts zich worden vervolgd. B. v. de links-half gooit den bal naar zijn center-half, deze plaatst het leer zonder een seconde te wachten naar den rechtsbuiten. Op deze wijze doet men wat wij Engelschen noemen: ,,To open out the play at once". Dit zal wel geen nadere uitleg behoeven. Het ingooien nu kan ook dikwijls geschieden naar den eigen back, wanneer deze tenminste ongedekt staat. Deze zorgt dan voor verder transport. Wanneer de half den bal naar zijn voor- waartsen speelt, komt het er voorts vooral op aan den bal laag langs den grond te houden. Dit is inderdaad van veel belang; hooge ballen zijn voor de voorhoede-spelers heel wat lastiger te beoordeelen en te controleeren. Wanneer hij den bal speelt moet hij de tegen- aanvallers natuurlijk zooveel mogelijk om den tuin leiden. In het algemeen moet hij niet steeds dezelfde kant uit plaatsen, dus b v. niet voortdurend den bal naar zijn eigen wing toespelen Zoo nu en dan diri- geere hij het leder eens direct naar den mid-voor of tot een goed halfbackspeler ontwikkelt, omdat deze eerstens 'n betere controle heeft over den bal en hij voorts alle trucs en benoodigheidjes van den voor hoedespeler kent. Het goede moment van aanvallen is aangebroken, juist even voordat een voorwaarts den bal ontvangt. Wanneer een vijandelijke vleugelspeler den bal voor zet, moet hij direct een voorwaarts dekken, zooals dit ook het geval is bij een hoekschop. De man, waarvan het meeste wordt gevergd Lengte en gewicht zijn voor hem zeer begterens- waardige eigenschappen en het bezit van beide is zeer nuttig. Het verdient aanbeveling, dat hij zich iets meer toelegt op een verdedigende dan op een aanvallende actie. Zoodra de back den vijandelijken vleugelman aanvalt, moet hij zich omdraaien naar de goal en als 't ware den rol van derden back spelen. Op zijn eigen speelhelft zal bij bizonder scherp letten op den vijandelijken center-voor.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7