Bij het jubileum van Papa Dade. Uit en over 5e praktijk van het Voetbalspel. De taak der tniddenspelers. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Hij betaalde den dubbelen prijs zonder verwondering zelfs, en snelde door de controle. Hij moest staan in modder en kou hij merkte het niet. Z'n moeite en zorgen waren vergeten Nu zag hij alleen hoe zij speeldenz'n kampioenen. W. 4-12-'17. Vlinder. Onze nestor, papa Dade, die al zooveel jaren van opofferende arbeid tot heil van het hoofdstedelijke voetbal achter zich heeft, is Zaterdag 8 December ter gelegenheid voor zijn i272-jarig bestuurslidmaat schap door den A. V. B. gehuldigd. Talrijk waren de hartelijke blijken van belangstelling en appreci atie, die Dade gewerden. De vele waardeerende woor- den, officieele en niet ofifi- cieele tot den noesten wer ker in den Amsterdamschen Boud gericht, zullen hem de overtuiging hebben ge schonken, dat door alle vereenigingen en personen in de voetbalwereld, en meer speciaal in de hoofd stad, zijn arbeid op hoogen prijs wordt gesteld. De bloemstukken, die achter eenvolgens werden aange boden, vormden tenslotte om den jubilaris een carré van vriendelijke hulde. Wij Ajacieden, die nog onlangs gelegenheid vonden Dade's werk te belichten, weten maar al te goed wat we aan dezen werker verschuldigd zijn. Als op richter van Ajax heeft hij beide, leed en vreugde, met onze vereeniging meegemaakt en het is zeker een gelukkig feit, dat Dade's jubileum juist samen valt met 'n glansperiode van Ajax waar toch thans onze vereeniging aan de spits gaat van het Amster- damsche voetbal. Ongetwijfeld zal dit onzen jubileerenden bewinds man de meeste vreugde geschonken hebben bij de herdenking van zijn i21/2-jarig lidmaatschap, hoe verblijdend ook de bloei en de gestadige vooruit gang van de voetbalsport in de hoofdstad voor hem moge zijn. Het ware te veel, alle vereenigingen of hare ver tegenwoordigers welke aan de huldiging waarin zooals vanzelf spreekt tevens Mevrouw Dade een groot aandeel had, op te sommen: noemen wij dus slechts de h.h. Jasper Warner, C. A. W. Hirsch- man, J. A. Wijnmalen, A. Kapppenburg, H. J. Bon, A. Drilling, onze Voorzitter etc. De heer Bergmeijer in zijn qualiteit van voorzitter van den A. V. B. memoreerde Dade's groote daden voor bond en spel; de heer Warner huldigde den jubilaris namens den N. V. B. terwijl verschillende bonds- en vereenigings-afgevaardigden het woord voerden. Onze Secretaris vertolkte de gevoelens van Ajax en overhandigde een fraai bloemstuk, gesierd met de dier'bre roodwitte kleuren. Een reeks van telegrafische gelukwenschen werd nog voorgelezen. Deze avond zal voor Dade zeker een onvergetelijke zijn. En wij willen tot slot hieraan den wensch vastknoopen, dat Dade nog langen tijd lust en kracht moge hebben zijn omvang rijke taak voort te zetten, maar bovenal dat eene krachtige figuur als hij, zich nog langen tijd ten dienste zal kunnen stellen van Ajax. Rood en Wit en Papa Dadegaan nooit verloren I door J. REYNOLDS, trainer der A. F. C. Ajax. II. Dit gedeelte van het elftal, waarvan zoowel een aanvallende als verdedigende actie behoort uit te gaan, is van het allergrootste belang en niet ten onrechte heet het dan ook in een bekend voetbal gezegde Eeu goede halfbacklinie is het halve elftal Om als middenspeler iets te presteeren, resp. uit te blinken, moet de speler vlug en stevig zijn en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6