DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB AJAX BLAUW=WIT. No, 22. ZATERDAG 15 DECEMBER 1917. lste JAARGANG, J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. De geschiedenis van het Amsterdamsche voetbal is een gloriedag rijker. Inderdaad De annalen van de hoofdstedelijke sporthistorie zullen den dag van 2 December 1917 aanmerken als een van buitengewone beteekenis. Een gouden bladzijde I Want de eerste ontmoeting tusschen de beide Amsterdamsche ie klas-rivalen is als sportevenement in alle opzichten geslaagd en voor de propaganda van zeer bizondere waarde geweest. De belangstelling voor de Derby, zoowel in Amsterdamsche voetbal centra als daarbuiten, is eenvoudig reusachtig ge bleken. Het is feitelijk niet overdreven te zeggen, dat Amsterdam, in de week aan den wedstrijd voorafgaand, in het teèken stond van deze sport gebeurtenis, want letterlijk in alle kringen vormde de Ajax-Blaüw-Wit ontmoeting het middelpunt der gesprekken. En het is duidelijk, dat de groote dag van den wedstrijd eenmaal aangebroken zijnde de feest stemming in de Meer al heel vroeg merkbaar was. De Ajax-bestuUrderen (die wel óp slapelooze nachten zullen kunnen terugzien!!) hadden echter de beste voorzorgen getroffen en behoudens een onbeduidend incidentje bij het eefste stormloopen van een al te opdringerig publiek is alles prachtig van stapel ge- löopen. De regeling liet niets te wenschen over en vond dan ook die algemeene waardeering, waarop ze met recht mocht aanspraak maken. De terreininrichting biedt thans het maximum van comfort, dat met het oog op de beschikbare ruimte aan te bieden is en de aanblik, dien de eivolle tribunes, vroolijk gepavoiseerd, op dezen geden-k- waardigen Decemberdag opleverden, was meer dan feestelijk. Daarbij trilde de atmosfeer van enthusiasmeHet was aan alles te merken dat bij het publiek de noodige stemming niet ontbrak en dat men maar al te ver lekkerd was met de eindelijke ontknooping van de geschiedenis! Hier en daar klonken de vroolijke toonen van het clublied, herhaaldelijk verried het ongeduldig gestampvoet der „tribunisten" de onge duldige stemming, pronkerig droegen overal de dames en heeren het blauwwit of roodwit. Toen de filmoperateurs hunne entree maakten en de eerste opnamen van dit sportfeest bewerkstelligden, gingen natuurlijk de nóodige lawaai-salvo's de lucht in. Algemeen hoeden- en zakdoekengewuif, als de filmkoning zijn apparaat op 'n gegeven gedeelte van de tribunes richtte! Nadat inmiddels het terrein volkomen ordelijk tot in de hoeken gevuld was, en ook op de officieele tribune verschillende autoriteiten, o.a. Burgemeester de Wit, Wethouder Vliegen, Prof. v. Hamel en anderen hadden plaats genomen, kondigde een plotse ling belgerinkel en handgeklap de verschijning van het Blauw-Wit team aan, spoedig gevolgd door een donderende herrie: joop en z'n mannen, die binnen de krijtlijnen kwamen1! De Wedstrijd. Onder 'n storm Van bijvalskreten laat Mutters beginnen en onmiddellijk neemt Ajax op verbluffende wijze het spel in handen. De Natris geeft direct blijk er vanmiddag speciaal trek in te hebben. Een prach tige voorzet snort iri 'dé richting van het Blauw-Wit

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1