AJAX - BLAUW-WIT. INDRUKKEN. Winst. CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX 163 lustige(n) op de een of andere wijze tegemoet te komen. Welnu, wie laat na dit pennekrasje iets van zich hooren Niet allemaal tegelijk 1 A s. Zondag zal op het Ajax-terrein de belangrijke wedstrijd Ajax - Blauw-Wit plaats hebben. Gezien de belangrijkheid van deze ontmoeting, nummer één tegen nummer twee, zal de toeloop in één woord reusachtig worden. Gaarne hadden wij dien dag be slag willen leggen op een terrein waar een nog grooter aantal toeschouwers geborgen kunnen worden n.l. het Stadion. Wij konden echter moeilijk onze kansen op de eerste plaats, terwille van het publiek, beduidend verminderen en zoo wordt deze Titanen strijd dan gespeeld binnen de houten wanden van het Ajax Stadion. Zooals gezegd, duizenden zullen aanwezig zijn en natuurlijk zullen duizenden teleur gesteld moeten worden, daar er voor ieder geen plaats zal zijn. Het Bestuur heeft al het mogelijke gedaan ten einde een goede regeling te treffen. Een voorverkoop van plaatsbiljetten wordt gehouden en als dit blad verschijnt zal het terrein vermoedelijk reeds „uitverkocht" zijn. Een groote politiemacht wordt gerequireerd. Om twaalf uur precies kunnen de houders van biljetten reeds het terrein betreden. Ajax-leden kunnen natuurlijk op vertoon van diploma's reeds vroeger hunne plaatsen innemen, teneinde zekerheid te hebben een waarlijk goed gezicht op het speelveld te hebben. Voor dezen wordt het dus „Brood en Koffie meenemen". Wij wijzen er op dat voor onze leden een speciale ingang is. Deze is links van de tournikettem Men wordt verzocht mede te werken dat alles goed van stapel loopt. Men houde de diploma's gereed reeds bij het binnentreden van het eerste hek aan den Middenweg. Slechts zij worden toegelaten, welke houders van toegangsbewijzen zijn, daar wij er op rekenen dat er geen verkoop van plaatsen plaats vindt. Ten einde opstopping te voor komen,,Men houde zijn diploma gereed". Verder is het wenschelijk dat men de verzoeken der orde commissarissen zonder meer opvolgt. Een goed systeem om de tribune absoluut gevuld te krijgen is dat men van stonde af aan zooveel mogelijk naar het midden opschuift en geen plaatsen tusschen de bezoekers openblijven. Onze orde-commissarissen zullen speciaal hun waakzaam oog op dit teere punt vestigen. Daarom: Men volge de verzoeken van de ordecommissarissen zonder meer op. Dan achten wij het aanbevolen nog eens te wijzen op de willicht gevaarlijke stemming die er onderling zal heerschen tusschen de supporters van beide clubs. Niet tusschen de spelers van Blauw-Wit en Ajax. Want al zal men kunnen genieten van forsch spel, de wedstrijd zal van twee uur tot half vier een fair karakter dragen. Daarvan zijn wij overtuigd 1 Laat ieder dus, of men Ajax dan wel Blauw-Wit aan hanger is, goed spel waardeeren. Men menge zich niet in beslissingen van den rechtspreker, den Heer Meerum Terwogt. Deze Heer heeft zijn sporen op scheidsrechterlijk gebied meer dan verdiend. Even goed als de spelers zelf, legge men zich bij de be slissingen van den scheidsrechter neer. Gejoel en gefluit late men gerust achterwege 1 De scheidsrechter is voor dergelijke demonstratie's eenvoudig doof. Laten wij allen dus trachten de regeling, die inderdaad moeilijkheden zal opleveren, tot een goed einde te brengen, Een ieder werke mede! Den HeerTj.de Munnik, welke de hoofdleiding bij dezen wedstrijd in handen heeft, wacht een zeer moeilijke taak. Ge holpen door een groot aantal ordecommissarissen, controleurs en politiemannen, met den steun van alle Ajaciden hoopt hij na afloop te kunnen consta- teeren dat alles zonder ongelukken in de beste orde van stapel geloopen is. Het zij zoo I M'n zakcentjes, m'n heele vermogen had ik erop gezet. 'k Had gewed, om potjes bier en kwattarecpen, om dubbeltjes en doosjes sigaretten, om maf- fies en sigaren, ja, zelfs omeen stuk van een broodkaart, om 200 gram kllg! Ajax zou winnen! Weddingschappen had ik aangegaan, met ieder die maar wou endurfdeWant ze vonden het een waag te voorspellen, dat de roodbroeken zouden zegevieren. 't Werd Zondag. Welk een Zondag 1 't Hagelde, sneeuwde, regende en woei Zou er gespeeld worden? 'k Kon niet mee naar Haarlem geld-te-kort weet U maar ik volgde ze in den geest, de man netjes die Ajax zouden doen overwinnen. Hulde mannen Nu eet, drinkt, zwelgt en smult uw trouwe sup porter „voor noppes".

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7