Ajax II - D. E. C. II (5-2). CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 161 strijd bij voorbaat verkeken was. De wind, die bijna van goal tot goal stond was zoo sterk, dat van controle op het caprioleerende ding haast geen sprake kon zijn. Toch hebben beide clubs zich boven verwachting aan de eigenaardige moeielijkheden aangepast en Ajax zeker wel het beste. Wij verloren den toss en Haarlem had zoodoende het groote voordeel de eerste drie kwartier met den storm in den rug te spelen. De roodbroeken hebben hiervan echter niet kunnen profiteeren, dank zij Ajax tactisch en safe verdedigen. Het was 'n lieve lust dat te zien I En in alle linies was er uitstekend ver band van achter naar voren werd bovendien hard gewerkt, om niet te zeggen gezwoegd, terwijl boven alles het sublieme spel der middenlinie uitblonk. De Haarlem-aanval kon hiertegen niets uitrichten en dikwijls liepen de heeren van het kastje naar de muur zonder iets te kunnen presteeren. Smit, die weer onder de lat stond, behoefde feitelijk slechts éénmaal in te grijpen en hij deed dat onberispelijk. Vallend ving hij een van korten afstand ingezetten bal. Inderdaad beteekende de score voor rust blank houdenwinnen. En daarop werd dan ook hoofd zakelijk gespeeld, ofschoon eenige malen Vissers' doel maar ternauwernood aan doorboring ontkwam, zooals b.v. in de zeker merkwaardige eerste seconden van den strijd, toen Ajax direct na den aftrap op het Roodbroekendoel aanstevende, alles passeerde en Visser nog maar net corner kon trappen 'n Sensationeel begin 1 In de eerste helft och wat kroop de uurwijzer traag!! moest eenmaal worden gestopt voor 'n vinnige hagelbuiin de rust werden de openlucht- tribunisten opnieuw op slaghagel getracteerd, doch gelukkig bleef het verder droog. De vreugde bij het aankondigen van de rust laat zich denken en de tweede drie kwartier werden door ons Amsterdammers natuurlijk met nauwelijks be dwongen ongeduld verbeid. Met hevige angst staarden we steeds naar de booze zwarte wolken, die over de Schotensche dréven kwamen aangerold. Als 't straks eens misliep en het weer zege vierde! Foei! Eindelijk floot Eijmers weer beginnen. Daar zouden ze dan komen, de gaten in het Haarlemsche net! En de kelen juichten, de bellen rinkelden, de hoorns toeterden en de wind gierde Maar de goaltjes kwamen niet zoo één, twee, drie Totdat Visser 'n fout maakte door bij het stoppen van 'n niet hard schot waarschijnlijk niet op de medewerking van den wind rekende. 't Ding huppelde langs of over zijn vingertoppen in het net. Onbeschrijfelijke herrie in het roodwitte kamp. Geen orkaan, die er boven uit kon loeien De tweede goal liet zich heel lang wachten en Haarlem, ten zeerste geprikkeld door dezen tegenslag, ging er tusschenbeide zoo serieus van door -de wind werd al wat bedaarder inmiddels dat we ons niet bepaald veilig voelden met het eene puntje. Bij een der talloos vele bestormingen van de Haarlem-veste werd op 'n gegeven oogenblik het leer van de lijn weer in het veld, resp. voor goal gespeeld en toen gebeurde het Wim rende toe en het ding zweefde in de touwen. We hadden gewonnen. Reuzen-vreugde, zeg ik U, in onze gelederen. Nog enkele minuten restten. Even voor tijd meenden we no. 3 te kunnen begroeten. Maar Visser liep uit en wist met zijn vingertoppen den bal iets van richting te doen veranderen, 'n Gelukje? 'n Ware ovatie viel aan onze jongens ten deel bij het eindsignaal, dat ons Ajacieden werkelijk als een jubeltoon in de ooren klonk. De spelers werden het veld uitgedragen, de bestuursleden vielen elkaar in de armen en de redacteur van ons blad pinkte 'n traan weg Ajax staat boven aan Ajax II speelde zoowaar al weer eens een compe titiewedstrijd, den vierden in dit seizoen. Niettegen staande het feit dat deze vier wedstrijden evenzoovele overwinningen opleverden, is o. i. het tweede elftal beduidend zwakker dan het vorige seizoen. Wat de reden hiervan is? In de eerste plaats is de oorzaak te zoeken in de omstandigheid, dat de reserves dit seizoen gemiddeld ééns per maand speelden, $at natuurlijk veel te weinig is, om in vorm te komen. Verder werd ook vaak met invallers gespeeld. De hoofdfout schuilt echter bij de spelers zelf; het is het absolute gemis aan enthousiasme. Bijna zonder uitzondering spelen de heeren met de idee we winnen toch wel, gebaseerd op het vaak heel goede spel gedurende het vorige seizoen vertoond. Deze over schatting van eigen kracht kan echter verderfelijk worden. De tot nu toe behaalde overwinningen zijn heusch niet te zoeken in eigen kracht, maar zijn het gevolg van de zwakte der tot nu toe ontmoette tegenstanders en daar het dit seizoen meer dan ooit van het grootste gewicht is, dat de reserves kampioen worden, hopen wij, dat zij deze wenk ter harte zullen nemen, voor het te laat is.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5