DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Ons clubblad. Officieel gedeelte. N°. 21. ZATERDAG 1 DECEMBER 1917. lste JAARGANG, J. J. GR00TME1JER en D. KNEGT. Na de uiteenzettingen in ons nummer van 1 September j.linzake de regeling van de clubblad-aangelegenheid, zijn wij onzen lezers hieromtrent nog eenige mededeelingen ver schuldigd. Het is ons een groot genoegen in de eerste plaats te kunnen melden, dat de leiding van ons blad blijft, zooals deze tot nu toe was, en dus in de redactioneele verzorging geener lei wijziging wordt gebracht. In verband met de gratis-toezending van het club-orgaan aan alle Ajacieden kunnen wij verder berichten, dat verschillende omstan digheden het wenschelijk maken daarmede eerst met den ingang van den nieuwen jaargang te beginnen. Aanvankelijk hadden wij gedacht reeds vanaf September of October onze leden in het genot van het gratis-abonnement te kunnen stellen, doch dit voornemen is op moeilijkheden van administratieven aard, voornamelijk in ver band met contractwijzigingen voor adver teerders, gestrand. Inmiddels is het ingaan van den tweeden jaargang nog slechts 'n quaestie van drie nummers. Wij zijn tevens voornemens alsdan het club blad 4 pagina's sterk wekelijks te doen verschijnen, indien tenminste het budget de verhooging van onkosten, welke hiervan het gevolg zal zijn, gedoogt. Bestuur. Dagelijksch Bestuur, Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandeïijks. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: 1 Administratie: Reijnier Ciaeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, tel. Z. 5005. M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, H. R. reijenga, 2e Penningmeester, Leliegracht 24. J. Ph Geerlings, F. Schoevaart, Commissarissen. Joop Pelser, j W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. M. J. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. M. J Koolhaas, Secr., Oranje Nassaulaan 81tel. Z. 3333. J S. Günzel, J. Stallmann, J. Th. de Waal. J. J Grootmeijer, Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1