Zondag 21 October 1917. Couton en Lucas in actie! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 143 Algemeen Indianen-gekrijsch Nog ééns hingen wij (d.w.z de overwinning!) aan 'n draadje! 't Was toen Couton er finaal overheen trapte en er 'n minuutlange-scrimmage voor ons doel ontstond. Er waren nog slechts 'n paar minuten te spelen Stel je voor! alles hield den adem in! Smit bracht opluchting! Gelukkig! Toen floot Eijmers weldra inrukken! Aan 't slot van dit verslag moeten wij nog melding maken van de uitstekende gesteldheid van ons ter rein. Er was maar één roep: prima! Hetgeen be- teekent, dat de draineering thans wel geslaagd is, en ons tenminste modderballetten a la Ajax-Willem II etc. zullen bespaard blijven Quick—Ajax 0-2. De storm heeft de Quick-tribune op het Hanen- burg veld dermate gehavend, dat men het noodig oordeelde dezen wedstrijd op het H. B. S. terrein te doen plaats hebben. Veel belangrijks is over deze ontmoeting niet te schrijven. Het heeft onzen eersten elftallers niet veel moeite gekost dezen vierden wedstrijd van het zwaar lijvig competitie-programma te winnen. Gezien het gemak waarmede gewonnen werd, wint de meening meer en meer veld, dat wij adspiraties koesteren voor een der hoogere plaatsen. Laat ons evenwel niet te vroeg victorie kraaien, daar iedere wedstrijd in de Eerste Klasse ons moeite geven zal de twee punten in den wacht te sleepen. Over den wedstrijd het vol gende Kruis, de Quick-doelverdediger, is feitelijk gedurende tweemaal 3 kwartier aanhoudend in actie geweest en de momenten, dat hij op zijn lauweren kon rusten, waren te tellen. Aan de overzijde heeft Smit slechts sporadisch de handen uit de mouwen gestoken en dit pleit reeds voor het groote overwicht der Ajaciden in deze ontmoeting. De Haagsche spelers Japikse en Bosschart hebben tal van aanvallen gesmoord en zoo Quick niet toe vallig de beschikking over den eerstgenoemden speler nog had, waar deze geen scheepsgelegenheid heeft kunnen vinden, de nederlaag ware voor de Haantjes nog grooter geworden. De 'achterhoede van Quick mocht er wezen, maar met het vijftal, dat de voorhoede vormde, was het huilen. Deze Heeren hebben ons doel dan ook niet weten te vinden. Van meet af bleef goed combineeren uit en de enkele stormloopen van Roest en Heim werden door Fons en Couton volkomen bedwongen. Het spel begon met een aanhoudend aanvalléii der rood-witten Al ras bleek ons dat Jan de Natris ook dezen middag er weer weinig of geen zin in had. Lesoeur behandelt hem dan zoo hardhandig, wij zouden haast zeggen minder fair, dat Jan de laatste animo ook verliest. Aan de andere kant van het veld is Gupflert kolosaal actief. In combinatie met Lucas gaat het in snel tempo op het Haagsche doel af. Met de meeste moeite weet m.en daar doelpunten te voor komen. Als Lucas na een half uur spelens den bal kort naar Brokmann passeert, lost deze een schitterend schot, dat in het net verdwijnt. Geen twee minuten daarop een keurige corner van Gupffert en weer is het Theo, die met een enkele hoofdbeweging den bal van richting doet veranderen. Japikse en Bosschart doen nog een ernstige poging om het ronde ding terug te koppen maar over hunne hoofden vliegt het leer voor de tweede maal in het net (2—0). Een bizonder fraai doelpunt, dat een klaterend handgeklap vanaf de tribunes uitlokt. De rust gaat dan met onver- anderden stand in. Wij krijgen daarna het nadeel van den wind, waaraan evenwel onze linkervleugel zich niet stoort. Binnen enkele oogenblikken staat Gupflert weer voor Kruis. De paal is oorzaak dat Gupffert een opgelegde kans niet benut. Even daarna onderschept Brokmann een voorzet van links, vliegt langs Voerman en kogelt in. Kruis krabbelt het leer echter net uit den hoek. Deze tegenslag werkt remmend op het spel van onze voor hoede, zoodat Smit enkele malen uit zijn rust wordt opgeschrikt. Verder dan Fons brengt men het echter niet, daar deze met klinkers het spel gaat verplaatsen. Hordijk en Joop geven ons dan gelegenheid enkele staaltjes van voetbal-acrobatiek te aanschouwen en Henk wipt den bal successievelijk over vier tegen standers. Wij kunnen niet zeggen dat ons elftal het laatste gedeelte der zaak flink aanpakt. De overwinning is binnen en het spelpeil zakt bedenkelijk. Eymers kondigt dan het einde aan waardoor wij met 2 O winnen. U vraagt een korte beoordeeling der spelers? In Fons krijgen wij een steeds meer betrouwbare verdediger. Het middentrio van het bekende recept. In de voorhoede vlotte het werk op de vleugel niet. De Natris moet er werkelijk meer pleizier in krijgen. Je voetbalt toch voor je lol, vriend! Waarom dan ander half uur lang een boos gezicht zetten Let eens op Bosschart, hoe gezellig speelt die man niet met een lach op zijn snoet en den bal op de punt van zijn schoen. Probeer het ook eens. Je zult zien dat het je bevalt!! Voor de elftallencommissie en den trainer een dag die verblijdend stemde, n. 1. dat het hand haven van spelers als Couton en Lucas zeer goed

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3