DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°, 18, MAANDAG 15 OCTOBER 1917. lste JAARGANG, Het Jubileum van öen Heer C. J. GROOTHOFF. Het is ons een bizonder genoegen op deze plaats ter gelegenheid van het 12 /2-jarige Redacteurs-Jubileum van den Heer C. J. Groot- hoff eenige woorden van oprechte waardee ring aan diens adres te uiten. Behalve dat de hoofdredacteur van het Sportblad op speltechnisch terrein 'n speciali teit is en beschikt over 'n grondige kennis van het spel tot in de kleinste finesses, is hij tevens 'n journalist van zeer groote ver dienste. Hij weet zijn artikelen in dusdanigen vorm te gieten, dat het steeds 'n groot ge noegen blijft deze te lezen. Zijn stijl heeft iets soepels en zelfs de droogste theorie wordt door de vaardigheid van zijn pen tot zeer genietelijke kost. Het is zeer te hopen, dat de Heer Groot- hoff, wien wij bij dezen onze beste geluk- wenschen bieden, nog vele jaren zijn gaven tot heil van het Sportblad in 't bizonder en van de voetbalsport in het algemeen zal kunnen aanwenden. De Pers heeft alom in waardeerende woor den het feit van Groothoff's Jubileum herdacht, doch wij vonden daarin nergens met een enkel woord de groote capaciteiten van den jubilares als arbiter herdacht. Ook dit staat in nauw verband met het algemeene voetbal- belang. Waarom moet toch 'n kracht als de heer Groothoff, wiens sublieme en correcte wijze van spelleiden destijds algemeene be wondering en appreciatie ondervond, voor de voetbalgemeenschap verloren zijn? Alhoewel het jubileum van den Heer Groot hoff in geenen deele een specifiek-Ajax aan gelegenheid is, meenden wij toch in ons clubblad dit heugelijk en belangrijk feit te moeten memoreeren en wij uiten ten slotte hierbij den wensch, dat het den symphatieken voorvechter van de voetbalzaak nog vele jaren gegeven moge in zijn functie als hoofdredac teur van het groene blad werkzaam te zijn. Redactie Ajax-Clubnieuws. CLUBNIEUWS AX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs f 2,50 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Het Bestuur vestigt met nadruk den aan dacht er op dat vanaf heden het tweede speelveld uitsluitend mag gebruikt worden voor wedstrijden. Oefeningen moeten ge houden worden op een der beide andere speelvelden. Een en ander geschiedt ten einde het vele afkeuren van het tweede speelveld te voorkomen. Het Bestuur rekent op de medewerking van alle werkende leden. HET BESTUUR.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1