Het Jaarverslag der A. F. C. AJAX over het seizoen 19161917. Overzicht der gespeelde wedstrijden Veteranen. Om bij onze oudjes te beginnen con- stateeren wij met genoegen dat deze Heeren een ongeslagen seizoen achter den rug hebben. Wel is waar waren het niet steeds zuiver Ajax-veteranen, die in het veld kwamen, wij moesten roeien met de riemen welke wij hebben en eenige malen de hulp inroepen van die Heeren oud-spelers, welke eerstop ouderen leeftijd werkend lid van Ajax geworden zijn. Een viertal wedstrijden werd door de garde gespeeld resp. op 22 October 1916 tegen V. V. A.-veteranen op ons terrein (uitslag 7-2), op 17 December 1916 tegen A. F. C.-veteranen op het A. F. C. veld, (3-3), op 26 December tegen V. V. A.-veteranen (1 - 1) V. V. A. veld en ten slotte nogmaals tegen dezelfde spelers op ons terrein op 20 Mei 1917 (2-0). De aardigste wedstrijd was ongetwijfeld die tegen A. F. C.-veteranen Adspirantetl elftal. In ons overzicht hierboven over de werkzaamheden van het Bestuur wees ik reeds op het verblijdende feit dat wij er, dank zij de medewerking van den Heer K. Kooiman, in slaagden de Adsp. Afdeeling, niet alleen in eere te herstellen, maar tevens te doen bloeien. Het groot aantal adspiranten was oorzaak dat wij niet steeds, om ieder te laten spelen, het sterkste XI-tal in het veld hebben gebracht. Het eerlijk verdiende kampioen schap is ons daarom ontgaan. Wij zijn overtuigd dat Ajax-adsp. op zijn sterkst samengesteld voor ieder der tegenpartijen veel te sterk geweest zou zijn en daarom deed het ons goed dat collega Koolhaas steeds een XI-tal in het veld bracht gelijkwaardig aan de tegenpartij. Slechts eenmaal vergisten wij ons daarbij en het dappere Swift adsp elftal dat van de gelegenheid gebruikte door ons gevoelig te slaan, wist het kampioenschap daarmede te veroveren. Om ieder adsp. in de gelegenheid te stellen des Zondags uit komen dient het Ajax bestuur het komende seizoen met 2 elftallen in de adsp. Afdeeling van den A. V. B. in te schrijven. Nog dient vermeld dat de wedstrijden in deze competitie oorspronkelijk twee maal drie kwartier duurden. Het bleek ons alras dat dergelijke wedstrijden, gespeeld op terreinen met internationale afmetingen, voor onze jongeren te afmattend waren en gesteund door scheidsrechter van Dam, een bij uitstek geschikt persoon voor het leiden van deze wedstrijden, slaagden wij er in de duur van deze wedstrijden te brengen op tweemaal een half uur. Het resultaat was van alle gespeelde wedstrijden Het zesde elftal- Wij zijn er steeds een heftig tegenstander van geweest spelers met een toekomst om het zoo te noemen, over het paard te tillen en CLUBNIEUWS „Ja, nou krijgen ze knok! Ze hooren ook niet bij de natuurboter" Zóó kletsen de vijanden. ,,'t Zou jammer zijn, als ze zich niet konden hand haven." „Als ze maar niet veislappen." „Misschien zijn ze tóch niet sterk genoeg om het te houden" Zóó praten 5e vrienden omdat Ja, omdat Ajax één heele wedstrijd verloor! Maar m'n hemel nu vraag ik je toch Hebben we niet dezelfde productieve, vlug-samen- spelende voorhoede, met haar vliegende vleugels"? Staat onze stevige achterhoede dan niet op haar plaats, om mogelijk gevaar te keeren En is (last not least) onze goalkeeper er dan niet meer? Welnu, leuter dan niet van verslappen, te zwak zijn en niét handhaven. Ajax zal, kan en mag niet verslappen. De dubbel gepromoveerde zal als een der eersten, zoo niet als kampioen uit de competitie te voorschijn treden. Dat voorspelt Vlinder. Ill Wij zullen hiermede volstaan en overgaan tot dat gedeelte van ons verslag dat gewijd is aan de ge beurtenissen op het veld, n.l. een te geven. Men duide het mij niet euvel als ik bij de op somming van de gespeelde wedstrijden soms te kort ben en aan sommige belangrijke wedstrijden niet die aandacht schenk, welke zij door hunne belangrijkheid verdienenhet groot aantal gespeelde wedstrijden, nl. 156, maakt dit ten eenenmale onmogelijk. 1 A. F. C. AJAX 131 op 17 December 1916. Op den morgen van dien gedenkwaardigen dag onttnoetten elkaar 2 elftallen, waarin spelers opgenomen waren welke een tiental jaren geleden elkander in forschen strijd bekampten. Namen als Scheepens, Klomp, Ouwehand ten eenre, Holst, Keesing, v. d. Lee aan de andere zijde deed de stroom van veteranen-voetbal enthusiasten naar het A. F C. terrein opgaan. En niemand, ik ben er zeker van, zal zijn gang dien morgen naar de Meer betreurd hebben. Wij kregen een kranige partij voetbal te aanschouwen, die de heerlijkste herinneringen opwekte uit vroeger jaren. Wij boekten het volgende resultaat: Goals Gesp. Gew. Gel. Verl. V T 422 o 13 6 Goals Gesp. Gew. Gel. Verl. V T 13 8 2 3 54 16 In de Adspiranten comp. van den A. V. B. eindigde onze juniors op de tweede plaats achter Swift met: Goals Gesp. Gew. Gel. Verl. V T 10 7 1 2 52 13 De grootste aantal doelpunten werd gemaakt in den wedstrijd tegen de Meeuwen, toen wij met 11-O wonnen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7