Van week tot week. Mixed Pickles. Ajax geklopt! Zondag 23 September 1917. 128 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX punten waren min of meer een gevolg van deze situatie. Resumeerende kunnen wij dus vaststellen, dat wel iswaar onze mannen geen sikkepitje „geluk" hadden, doch tevens, dat zij zich hierachter niet mogen ver schuilen, maar eerlijk erkennen moeten, dat er aan het elftal veel ontbroken heeft, waaraan vermoedelijk onderschatting van den vijand ook niet geheel vreemd is. Wij onthouden ons overigens verder van een chronologisch verslag van deze ontmoeting, daar uit het voorgaande vrijwel zal zijn op te maken, hoe of zich het feit van de verrassende en ontnuchterende nederlaag van onze jongens heeft voltrokken. De moraal van de geschiedenis is echter goud waard, althans behoort het te zijn. Want hoe jammer het ook is, dat ons de Zilveren Bal opnieuw is ont gaan, de leering die voor onze spelers uit deze neder laag te trekken vjdt, is niet gering. En de les kwam juist bijtijds! Reeds Zondag a.s. zullen Jo Pelser c.s. hun entrée gaan maken in I A! Wij vertrouwen, dat het een waardig begin zal zijn en wij reden zullen hebben een juichkreet te doen hooren De tanden op elkaar endenkt aan de les op Spangen I. Tk moet zeggen, die burchtvaderen op Spangen hebben er slag van Eerst volbrachten ze, zonder 'n spier van 't edele gelaat te vertrekken, 't wonder AjaxBlauw-wit! Terwijl hier in Mokum geen hemel en aarde de beide concurrenten tegen elkaar in 't vuur kon brengen En nu sterker nog, lapten ze 't waarachtig 16 Sep tember Zondag j. 1. het menschdom een Ajax- NEDERLAAG voor te zetten Hoe is dit, heeren Kasteelbewoners? Welke noviteit zijt gij van zins den stervelingen wijders te bereiden? Ik moet toch zeggen, die heeren Z.B.C.ers kunnen meer dan loten Hier in de stad was het misère ouverte Droefheid en verslagenheid, meters dik zeg ik U, op aschgrauwe, verwrongen gezichten. Er zijn ongelukjes gebeurd van de schrik, niet nader te definieeren! Een ieder liep met de handen in het haar, natuur lijk zoover er haar waskortweg de zenuwachtigheid droop van ieders gelaat Behalve dan natuurlijk van nou ja, dat snappie In Rotterdam waren de mannen-broeders na afloop, in feestelijke stemming! Serieus! Geen greintje leed, hoor! En dat was drommels goed gezien. Je gaat toch waratjes niet dood aan zoo'n stropje! Alleenarme broodetende profetenWat waren ze er weer naast! Geen nieuwsblad, of het stopte Ajax in den eindstrijd en (behalve dan de Rotter- damschewerd aan ons het zilveren dingske toege dacht I Hadt je me maar! Aan den Bal-loozen disch hebben we braaf pret gehad, dank zij een goede leiding. En Egeman heeft, zonder den Bal, 'n bezielende rede gehouden. Het deed ons écht goed onzen voor zitter zoo in actie te zien 17 September 1917. VLOKKIE. H.V.V.—Ajax 2-1. Het competitierad draait! Eén beweging van Hijlkema's machtige hand en het raderwerk, dat zoo korten tijd slechts stil stond, doet weder zijn wentelingen Het was in den raad van de voetbalgoden beschikt, dat Ajax den herdoop in de ,.groote" eerste Wes telijke zou ondergaan bij den Wassenaarschen Leeuw, wiens geweldige klauwen overigens velen onzer alles behalve aanbevelenswaardig voorkwamen voor'n derge lijke joyeuse entrèe1 Edoch, het was over onze hoofden beschikt! Dies togen wij naar 't Haagje en onze mannen hadden zich voorgenomen de beste beentjes voor te zetten. En werkelijk zij hebben dat voornemen ten uitvoer gebracht ook Er is gespeeld zóó subliem en zoo absoluut „first class dat wij den over het resultaat teleurgestelden Amsterdammers, die dezen wedstrijd niet hebben kunnen zien, zouden willen toeroepen„en rekent d' uitslag niet, doch telt het doel alleen" 1I Elkeen, die in deze worsteling want dit is het juiste woord voor dezen heftigen, en spannenden strijd met zeer veel grootsche speelmomenten Ajax aan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4