Diploma's. Nieuwe ondersteunende leden. Waar de tribune zoo goed als vol is, en slechts een beperkt aantal plaatsen voor den verkoop beschikbaar blijven, heeft het Bestuur in zijn laatste vergadering besloten, dat alle donateurs die vanaf heden nog voorgesteld worden, zitplaatsen om het veld ontvangen. Om öen Zilveren Bal. De derde dag. Zondag 16 September 1917. Ajax—Willem II 0—2. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 127 De Penningmeester verzoekt mij mede te deelen dat die Heeren, welke hunne diploma's nog niet in het bezit hebben, deze kaarten a.s. Zondag voor den wedstrijd in ontvangst kunnen nemen in het bureau van den Heer de Munnik. Ingang rechts voor het hek. Men wordt er met nadruk op attent gemaakt dat men de tourniquets zonder diploma niet kan passeeren. De diploma's zijn niet in het Bestuurs- huisje verkrijgbaar, alleen in het bureautje bij de boerderij. J. J. GROOT MEIJER, Secr. Ajax geklopt!! Het was de gebeurtenis van den dag. Een ieder die zich maar eventjes voor voetbal interesseert, zal 't hebben gevoeld als iets heel bizonders, als 'n groote verrassing Ajax geklopt! Na een zegetocht van een geheel seizoen, verpletterend en slachtend waar zij ten strijde optrok, eindelijk nu tóch zélf overwonnene. In Mokum had het bericht der Ajax' nederlaag zoo ongeveer het effect van den inslaanden bliksem. Na de eerste emotie keek men elkaar eens lachend aan, stak toen verwaand de uitgegane" sigaren weer aan en zei: 'n Mop, zag! Maar 't was geen mop, zagl Het was tastbare werkelijkheid Willem II, de stoere Zuidelijke Kampioensclub had Ajax er aan herinnerd dat nóóit een elftal onfeilbaar is. In 'n onwrikbaar vertrouwen op de mogelijkheid eener overwinning zelfs op Ajax! heeft Mommers zijn ploeg aan het werk gezet en gedragen door een prachtig enthusiasme is hij er in geslaagd onzen overwinningsroes te breken. De eenige verdienste die Ajax daar tegenover kan stellen is, dat zij met Jo Pelser aan het hoofd meer speciaal in de tweede helft ontzettend hard gewerkt heeft om het onheil af te wenden. In zooverre treft het elftal dan ook geen blaam, hoe weinig lofwaardigs er overigens ook te vertellen is van dezen wedstrijd. Het eerste doelpunt kwam door 'n jammerlijk missen van Terwee en Couton. De vlugge roodwit- blauwe rechterwing schoot pijlsnel door de opening, 'n center naar het midden en 't was gebeurd. Naar verluidt zou aan dit doelpunt een buitenspel- luchtje zijn, doch de referee scheen van andere meening. De tweede goal (in de tweede speelhelft gemaakt) was eveneens het gevolg van 'n besliste fout in de achterhoede, wat je noemt „een afschuwelijk mis verstand" Ieder begreep dat hiermede het pleit beslecht was. En nu vraagt ge belangstellend, om steeds meer te hooren van dit wonder van een Ajax-nederlaagr heeft Ajax dan zóó slecht gespeeld?? Dan moet het antwoord luidenals geheel heeft het elftal dezen dag zeer zeker teleurgesteld. Het was echter de ontgoocheling, die vroeg of laat eens komen moest. Men kan toch niet eeuwig winnen en het moet toch noodzakelijkerwijze eens- gebeuren. Het gaat nu ook niet aan de spelers allerlei ver wijtingen te maken, ofschoon er natuurlijk evenmin reden is te verbloemen, dat enkele van hen een zeer slechten wedstrijd speelden. Het zou trouwens struis vogelpolitiek zijn dat te verbergen. Een feit is, dat voor zoover de verdediging betreft,. Couton zoowel als Terwee 'n zeer ongelukkigen dag hadden, terwijl in de voorhoede b. v. Lucas den heelen wedstrijd door wanhopig naar zijn vorm liep te zoeken. Het schieten liet in het algemeen alles- te wenschen over, behalve dan eenige gevaarlijke schuivers van Brokmann, die Versluys in de gelegen heid stelden te laten zien, wat hij als doelman pres teert. En dat is niet gering Het uitstekende werk van Gupffert bracht helaas de gewenschte doelpunten niet, en de Natris die ten slotte zélf de goals trachtte te maken, had geen geluk met zijn schoten. Geluk! Dat hadden wij waarlijk niét in dezen wedstrijd. Geen secondetje ook maar wilde Fortuna ons de hand reiken. Integendeel letterlijk alles mislukte, ondanks de pressie, die wij minstens driekwart van den wed strijd op W. II uitoefenden. Want dit is juist het vreemde van de zaak: in het veld waren wij ontegen- zeggelijk de meerdere, doch voor doel was het huilen I Het opdringen van ons elftal maakte de uitvallen der Tilburgenaars dubbel gevaarlijk en beide doel-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3