JL DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 15. ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1917. ls,e JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Ons Clubblad. Ajax-leöen, steunt 5e aöver- teeröers in ons Clubblad. livtó lis If Ut.%1 Xll t 1 hi/. -f M if i#L; t 1 fc*»# ,v Lr Opgericht 18 Maart 1900. ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. In vervolg op hetgeen wij onzen lezers in het vorige nummer betreffende wijzigingen in de uitgave van het clubblad hebben medegedeeld, moeten wij hen thans eveneens in kennis stellen met eene moge lijke verandering, die niet zoozeer uitgave en vorm van het blad dan wel leiding en inhoud van ons orgaan betreffen. Er zijn namelijk uit den kring van bestuurderen van Ajax stemmen opgegaan om in de toekomst de leiding, redactioneel en administratief, van het club orgaan, geheel over te nemen en dus m. a. w. aan ons initiatief van uitgave verder gevolg te geven. Wij (oprichters en verzorgers van het blad) onzerzijds kunnen ons principieel met deze opvatting van be stuurszijde geheel accoord verklaren, moeten evenwel met nadruk wijzen op de bezwaren, die een even- tueele verandering in dezen zin met zich zal mede brengen en waarmede terdege rekening gehouden zal moeten worden. Deze bezwaren hóuden voornamelijk verband met de verantwoordelijkheid, die het bestuur op zich neemt door het orgaan in eigen beheer te nemen en waar door ons college zich in de eerste plaats de mede werking zal moeten verzekeren van die menschen, welke inderdaad in staat zijn de leidingvoornamelijk wat betreft de redactie, op zich te nemen. Na hetgeen wij voor ons blad gedaan hebben en het zij in alle bescheidenheid gezegd, het is niet ge ring, niet alleen voor wat betreft de redactioneele verzorging, doch tevens ten opzichte van advertentie- contracten, reclame, propaganda etc. mogen wij verlangen, dat in den vervolge de leiding met even veel toewijding en opoffering geschiede als tot nu toe het geval is geweest, opdat het met zorg opgekweekte baby-tje niet door ondervoeding of verwaarloozing een ontijdigen dood sterve 1 Naar aanleiding van het bovenstaande nog dit Enkele onzer bestuurderen zouden het werk voor het cluborgaan bij voorkeur over meerdere schouders, verdeeld zien. Dit principe moge nu in andere ge vallen met practisch voordeel toepassing vinden, in het onderhavige is het moeilijk uitvoerbaar. Trouwens het kan dienstig zijn in dit verband te releveeren, dat ondanks onze zeer krachtige pogingen den staf van medewerkers grooter te maken (het blad kan daarbij immers als clubblad slechts winnen), het werk toch practisch geheel op ons is neergekomen. Afgezien echter van deze geringe animo moeten wij het bestuur vooral adviseeren, voor zoover het de leiding betreft, deze niet over veel personen te ver- deelen, aangezien dit slechts versnippering van krachten tot gevolg zou hebben en de ontwikkeling en voor uitgang van ons blad in den weg zou staan. Onze lezers kunnen overigens gerust zijn, dat wij eventueel het blad niet zullen overdragen, alvorens wij er van overtuigd zijn, dat degenen, aan wie de. leiding van het blad zal worden toevertrouwd, vol komen competent zijn. Want niets zou ons zoo on aangenaam zijn dan wanneer door 'n beslissing van het bestuur onzen arbeid, die ten opzichte van de propaganda voor onze vereeniging dermate krachtig werkt, te niet zou worden gedaan. Het bezit van een eigen orgaan is inderdaad voor een vereeniging van de grootste beteekenis, van een propagandistische waarde, die niet gering te schatten is. Dezer dagen werd in een onzer groote dagbladen (naar aanleiding van V. R. A.'s ontbinding) o.a. nog gewezen op het groote nut van de uitgave van een vereenigingsorgaan; en dit moge voor het bestuur een wenk zijn de consequenties van zijn voornemen wèl te overwegen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1