1 1 1 %j I N°, 14. WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1917. ls,e JAARGANG. SBB 1 n J J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2 p. jaar franco p. post. -i0Redactie: 1 Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Ons Clubblad. Door de Algemeene Vergadering op 27 Juli j.l. is een voor ons clubblad belangrijke be slissing genomen. In de eerste plaats belangrijk voor onze leden, die waarschijnlijk voortaan gratis het cluborgaan thuisgestuurd zullen krijgen. Wat nu betreft de belangstelling der Ajax- leden voor het clubblad moet het ons uit de pen, dat wij ons waarlijk wel eens verwonderd hebben, dat deze belangstelling nooit geheel aan de gestelde verwachting heeft beantwoord, terwijl van andere zijden weer voortdurend de meest waardeerende sympathie betuigingen met ons streven inkwamen. Wij kunnen hiervoor slechts één verklaring vinden, n.l. dat door de „achterblijvers" (ca. 50 Yo der w.l. het nut van een vereenigings- orgaan niet voldoende onder het oog is gezien. Intusschen is door het bedoelde besluit de mogelijkheid geopend deze klove te over bruggen en zullen wij dus voortaan spreken tot alle Ajax-leden. Dat ons dit veel genoegen doet, is duidelijk en wij hebben ons thans bezig te houden met de maatregelen, die deze verandering in het admini- streeren en redigeeren van ons blad brengt. In verband met de loopende contracten met adverteerders, etc. is het niet waarschijnlijk, dat het blad reeds in September a.s. wekelijks zal verschijnen, in ieder geval zullen wij trach ten, zoo spoedig als met het algemeen belang in overeenstemming is, de nieuwe regeling in te voeren. Wij stellen ons voor onzen lezers hierover in een der eerstvolgende nummers nadere mededeelingen te doen. Redactie. CLUBBERICHT. ADRESBOEK. De voorzetting van de „Algemeene". DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Ondergeteekende bericht dat in het laatst dezer maand of begin September a.s. zal worden gedispo neerd over het bedrag der contributie e.d. Men wordt beleefd verzocht maatregelen te treffen waardoor de diploma's bij aanbieding gehonoreerd worden. Ondersteunende leden, welke nog geen bericht zonden naar aanleiding van de een dezer dagen verspreide circulaire, wordt beleefd verzocht om gaande te antwoorden. Een en ander is noodzakelijk voor een goede regeling voor den aanvang van het komende seizoen. Tj. DE MUNNIK, Adm. de Ruyterweg 195. Penningmeester. Adres gezocht van den Heer P. C. Kramer, vroeger adres Weesperzijde 10, Watergraafsmeer. Berichten s.v.p. aan het Secretariaat. J. J. GROOTMEIJER, Reijnier Claeszenstraat 2. Secretaris. 'n Honderdtal leden en begunstigers had zich Vrijdag 27 Juli j.l. in Krasnapolsky verzameld om de agenda der jaarvergadering af te handelen. De geachte vergadering was den vorigen avond, halverwege reglementswijzigingen en kascommissie- verkiezing, blijven steken, zoodat thans hiermede aangevangen werd. Uit de bus kwamen voor deze

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1