DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 13. DINSDAG 31 JULI 1917. ls,e JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Men wordt beleefd verzocht van 1—10 Augustus geen correspondentie, Ajax of het Clubnieuws betreffende, aan ondergetee- kende te zenden, daar deze met vacantie is. Slechts spoedeischende stukken te rich ten aan den Heer M. J. Koolhaas. Tele fonisch is deze Heer niet te bereiken. J. J. Grootmeijer, Secr. Ajax in de le klasse A. CLUBNIEUWS A J AX onder leiding van Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs f 2.p. jaar franco p. post. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. Er gaat een juichkreet door de hoofdstadSinds de ,,groote" bondsvergadering in Utrecht op Zondag 15 Juli j.l. (o, gedenkwaardige dag in de Ajax-ge- schiedenis) is er groote vreugde in het hart van duizenden Amsterdammers. Ajax in de onversneden, de echte, de natuurboter- eerste-klasse Als 'n loopend vuurtje verspreidde zich de heugelijke mare des avonds door de stad. Men sprak, men juichte er over in de café's, in de trams, op straat 'n Enkele ongeloovige schudde afwijzend het hoofd....! 'n Valsch bericht natuurlijk, meende menHet leek tè mooi om waar te zijn. Doch het was waar! De fiere zege-tocht, dien het onoverwinlijke Ajax het vorig seizoen door gansch het land, door Oost en West, door Zuid en Noord had gedaan, bleek dan toch wèl indruk gemaakt te hebben. Daar stonden wij dan met onze eerepalmen en de doodenlijst der slachtoffers in de hand, aan de groene tafel En zeiden niets, doch wachtten alleen Toen rees de gestalte van 'n Pigge, (Edo-Haarlem), kloek van eenvoud en met kracht slingerde hij zijn verwijten naar de bondstafel,naar het egoisme der vereenigingen Er scheen iets te ontwaken in den grooten kring Doch het bleek niet voldoende. En wij vreesden, dat geen rechtvaardigheid zou geschieden Totdat een krachtig betoog, van den Heer Arts, warm en sympathiek gesteld, de laatste beletselen wegnam En Ajax werd met bijna algemeene stemmen in de ie klasse A ingedeeld. Nu gaat een juichkreet door de hoofdstad!! Wij zijn dankbaar gestemd 1 Dankbaar ook voor den steun, die onze rechtvaardige zaak, van het zuiden vooral, ondervond. En wij kunnen ons de voldoening indenken, die ons ijverig bestuur en ons kranig elftal nu smaken door dit besluit. Aan al deze, aan geheel Ajax, onze hartelijke gelukwenschen. Het vorig seizoen zal ten allen tijde 'n glanspunt blijven in de Ajax-geschiedenis. Wat de spelers op het groene veld verrichtten is op schitterende wijze gesteund geworden door een tactvol beleid, spelkwalitatief en organisatorisch heeft Ajax een jaar achter den rug, dat er mag wezen. En thans? Thans zijn de deuren ontsloten tot het „hooge" voetbalgezelschap 1 Opnieuw doen wij onze intrede in den illustren kring Ajax-spelers Fier kunt gij dien kring binnentreden; zorgt thans dat Uw spel steeds meer achting en respect zal afdwingen Ajax-bestuurderen Blijft Uw initiatief en beleid bij voortduur tot het welzijn onzer vereeniging aanwenden. Dan Dan gaan wij 'n glorieuzen tijd tegemoet. De spelers vrij van overmoed, zelf-overschatting of wat dies meer zij, de leiders ,,werksaem"en wij zullen nog schoonere lauweren plukken 1 Zoo moge het zijn. D. KneGT.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1