De wedstrijd. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. 99 De waardige, oude kerktoren verheft zich als 'n beschermende reus over het stedeke en draagt zeer bizonderlijk bij tot verhooging van het bekoorlijk aspect, dat dit plekske biedt. In vlaggentooi zag het stadje er volmaakt gezellig uit. Bijna geen huis of de driekleur sierde de gevel. Het mankeerde er nog maar aan, dat er eerepoorten van loover waren op gericht; en wij hadden ons kunnen wanen in 'n Amsterdamsche Koningsgezinde wijk tijdens kronings feesten of iets dergelijks Van alle zijden werden wij ingelicht over de feestelijkheden die bereids „afgewerkt'' waren en uit alles bleek, dat hier een volksfeestin den waren zin van het woord, aan den gang was. Letterlijk niets of niemand, die niet meedeed. De clubkleuren van Go-Ahead zag men, waarheen men ook keek. De kleine Deventer kleuters droegen ze als strikjes in het haar of als linten om de jurkjes, de meisjes en jongens en dames en heer en, als knoopen of zakdoekjes. De winkeliers hadden geel-rood bewerkte pracht-uitstallingen, de venters van ijs, chocolade, etc. vlagden in de dierbre kleuren. Kortom, het werd je rood en geel voor de oogen Nadat wij dit kleurige, zeker wel van groote en algemeene geknochtheid aan de kranige Deventer club getuigende, stadsbeeld in ons opgenomen hadden, togen wij naar het kerkhof. Neen, lezeres of lezers, schrik niet van dezen somberen naam 1 In dit speciale geval is het „Kerkhof" slechts 'n plein, waarop zich de kerk met haar an tieken toren verheft. Hier tegenover nu bevinden zich eenige restaurants en het was in een van deze, dat de Ajax-schare zich nestelde, om den inwendigen mensch te versterken. Deze plichtspleging verricht zijnde, naderde meer en meer het uur waarop de groote strijd tusschen de beide aan elkaar gewaagde ploegen, zou be ginnen, en om ons van een goede plaats te ver zekeren, vertrokken wij bijtijds naar het speelveld. Reeds vonden wij 'n paar duizend om de lijnen geschaard. Het was met één oogopslag te zien, dat de accomodatie van het veld geen al te groote be langstelling toeliet en wij verwonderden ons waarlijk niet na afloop te hooren mopperen over de slechte inrichting. De in elkaar gedrongen zitplaatsen (zonder amphitheatersgewijze opstelling) moesten het be hoorlijk volgen van het spel door de achteraan- zittenden wel onmogelijk maken Wij willen Go-ahead hiermede nu geen verwijt maken, doch alleen op merken, dat het wenschelijk zou zijn voor haar, hierin voor volgende gelegenheden verbetering aan te brengen. Aan de match gingen behalve de sympathieke huldiging van Go-ahead door de burgerij van Deventer bij monde van haren burgemeester, Jhr. Mr. vai> Huwalda van Eysinga, het aanbieden van twee kransen aan Ajax vooraf. De eerste was van Go-ahead. De G.-A. voorzitter roerde het delicate punt van de houding van het Deventer publiek op den vorigen avond aan als 'n misverstand, veroorzaakt door de persberichten, en vertrouwde, dat Ajax ook zou toner», dat haar spel absoluut fair is I Juist 1 Zeer aardig was de attentie van de 4e Reg. Veld artilleristen (afd Deventer) die 'n zeer fraai bloem stuk aanboden. De onderofficier, die het woord voerde, uitte daarbij den wensch, dat thans spoedig ook Ajax officieel den titel van Nederlandsch Kam pioen zal mogen dragen. Luide hoera's van de aan wezige militairen onderstreepten de speech van hun woordvoerder eti zeer erkentelijk voor deze hartelijke attentie aanvaardde Ajax het mooie bloemstuk. Hierna kon eindelijk scheidsrechter Willing het aanvangsignaal blazen. Wij willen afzien van een gedetailleerd verslag over den wedstrijd. Straks zullen wij wel enkele belangrijke momenten belichten, doch in hoofdzaak willen wij ons bepalen tot het neerschrijven van onzen totaalindruk over het spel der beide ploegen. Nu beide wedstrijden gespeeld zijn, is hier te meer aanleiding toe. Wanneer wij dan de indrukken van beide wedstrijden samenvatten, de prestaties der teams in beide krachtmetingen dus tot één cijfer herleidend, dan valt de uitkomst absoluut in het voordeel van Ajax uit. Onze prodomo-gevoelens doen aan dit feit niets toe of af. En spreekt de eindstand gesp gew. gel. verl. p. qoals Ajax 2 11 03 3—2 Go-Ahead 2 o 1 1 1 2—3 reeds voldoende voor zich zelf, voor dengenen die de beide matches heeft gezien, staat het als 'n paal boven water, dat Ajax' sterkte superieur is aan die der Deventer Kampioensclub. Het spel der nieuwe kampioenen zóu men, voetbaltechnisch „grof" kunnen noemen, doch het munt uit door groote hartstochte lijkheid. Wanneer men zich met bezieling op iets toelegt, is het vrij zeker dat men resultaten zal be halen Doch wanneer die bezieling, zooals bij Go- Ahead, sterk overheerscht en den geest vervult, dan moet het resultaat van grooter omvang zijn. De alles-bezielende geestdrift, die het spel der Deventersche kampioenen kenmerkt, de drang om te zegevieren, uit zich zoo heftig, dat het 'n lieve lust is deze mannen aan het werk te zien Geen wonder, dat onder deze omstandigheden het spel van een forschheid is, die maar weinig noodig heeft om het te doen verworden tot wildheid. Echter, het moet erkend, dat de Deventenaren zich kunnen beheerschen, en binnen de grenzen blijven van het geoorloofde. Toch werpt het feit, dat in den tweeden wedstrijd, tegen Go-Ahead 13 (tegen Ajax slechts 3) vrije schoppen moesten gegeven worden 'n juist licht op de ontstuimige manier van spelen van Go-Ahead in wedstrijden als die tegen Ajax, waarin het er op aan komt. De scheidsrechter scheen echter den ge moedstoestand van de spelers wel te kennen want een deel dezer vrije schoppen droegen o. i. meer een waarschuwend dan een bestraffend karakter. Wij kunnen resumeerend, het spel van Go-Ahead slechts bewonderen om de snelle uitvoering en het doorzettingsvermogen niet echter om de speltechniek.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3