CLUBNIEUWS DER A. F. C, AJAX welke deputatie zich bij aankomst nog uitbreidde met onzen doelverdediger Smit en eenige andere Ajaciden, welke reeds in DeVenter aangekomen bleken te zijn. De ontvangst was allerminst hartelijk te noemen. Het fraaie artikel in het Deventer Dag blad bleek zijn uitwerking niet gemist te hebben. Aan het station wachtte ons menig onheusch woord, toegeschreeuwd door een bende kwajongens. De deputatie begaf zich per rijtuig, waarop onze rood witte vlag vrij uit wapperde, naar het terrein van Go-A head, waar de stoet zich zou vormen, ten einde daarna een optocht door Deventer te houden. Onze plaats bleek aan' het einde van den stoet te zijn. Slechts het rijtuig van U.V.V. (Utrecht) volgde ons terwijl vcor in den stoet na G. A. en U. D. de vertegenwoordigers van alle mogelijke en onmogelijke clubs op het gebied van korfbal, slingerbal, ping pong enz. waren geplaatst. Veel stemming zat er dus bij de onzen niet ineen stemming die er niet beter op werd toen bleek dat het publiek minder welwillend tegen Ajax demonstreerde. Gelukkig had ons rijtuig een escorte van 2 agenten, welke eenige malen hardhandig moest optreden tegen eenige Deventer-straatvlegels, die de eer van Deventer als sportstad ,,bij uitnemendheid", trachtten hoog te houden door schelden en tieren. Er werd dan ook onderling besloten zoo spoedig mogelijk er op te wijzen dat het Deventer Dagblad met zijn artikel over Ajax de bevolking op een domme wijze had opgezwiept en de gelegenheid eenige woorden tot dit blad te richten deed zich al heel spoedig voor, n.l. bij de huldiging van het G. A. XI tal, in de Foyer van den schouwburg. Wij willen echter tevens memoreeren de ovaties, die de onzen van U. D. zijde in ontvangst namen, uit de villa's langs den Ysel en in de straten waar het meer gegoede publiek van Deventer huisvest. Nadat wij in de Foyer van den schouwburg aan gekomen waren nam de Heer Coldewey, namens de Feestcommissie, het woord en huldigde G. A. voor hare fraaie prestaties. Vervolgens spraken de Commandant van Deventer en de Voorzitter der Militaire Sportcommissie, daarna nam onze vertegenwoordiger, Grootmeyer, het woord. Het was hem een eervolle taak, ving spreker aan bij ontstentenis van den Ajax Voorzitter als leider te mogen fungeeren van de Ajax deputatie, welke naar Deventer gekomen was om Go-ahead te huldigen Reeds in het begin van dit seizoen, het was aan de lunch, welke G. A. en Ajax door de vereeniging Hilversum werd aangeboden voor den eerewedstrijd Go-ahead - Ajax, had spreker gelegenheid gevonden G A. te huldigen met het behaalde Oostelijk kam pioenschap in het seizoen 1915-16. Hij had toen de wensch er aan vastgeknoopt dat G. A. in dit seizoen er in mocht slagen het kampioenschap van Nederland te winnen. En nu deze wensch in vervulling is ge komen is het spreker juist zoo aangenaam om thans zelf als tolk te mogen fungeeren van Ajax ,,Go-Ahead", wij huldigen U, niet alleen Uw eerste elftal maar geheel Uwe club omdat wij weten dat de kracht die aanwezig moet zijn om het kampioenschap van Nederland te behalen moet komen uit geheel de vereeniging, gestuwd door een krachtig bestuur. De duizenden Amsterdammers die Zondag jl. bij den wedstrijd op het Stadion terrein aanwezig waren, ging spr. voort, hebben de overtuiging medegenomen dat hedenavond een vereeniging wordt gehuldigd, die dat volkomen verdient, gezien de schitterende prestaties van het elftal. Eerlijk gezegd is Ajax voor morgen dan ook niet gerust op het resultaat, daarvoor is de spelkwaliteit van'Üw elftal in A'dam te hoog staande geweest, maar dat kunnen wij U verzekeren, mocht ons elftal morgen verliezen, dan zal het ver liezen als een eerlijk elftal, een elftal dat evengoed de overwinnaars weet te huldigen als op eerlijke wijze weet te overwinnen. Juist daarom is het ons zoo bitter onaangenaam geweest dat de verslaggever in het D. D. de teere snaar aanroerde, die ieder voetballer heeft, nl/ ons te betichten van minder net spel en hoe weinig opvoedkundig een dergelijk artikel is, werd hedenavond tijdens den tocht door Deventer, door de onaangename demonstraties maar al te zeer bewezen. De dag van morgen zal U leeren dat de mededeelingen van den bewusten verslaggever uit de lucht zijn gegrepen. ,,Go-Ahead", vervolgde onze woordvoerder, wij wen- schen U van harte geluk, aanvaardt deze krans als een bewijs van onze bijzondere sympathie voor G A. en eerbied voor uwe prestaties. Wij vertrouwen dat Uwe club dit seizoen niet alleen, maar ook in vol gende jaren op waardige wijze naar den titel van Kampi oen van Nederl. zal mede dingen. Den Eere-Voorzitter van G. A. werd daarbij een fraaie krans overhandigd. Tal van vereenigingen en personen huldigden daarna G. A. Namens de pers sprak de Heer Kelderman, die er op wees dat de Heer Grootmeyer hedenavond buiten spel stond, in verband met de kritiek op het Deventer Dagblad. Ons ware het aangenamer geweest een meer zaakkundiger verweer te hooren. Na de huldiging werden de rijtuigen weder bestegen en vervolgens na een korte rijtoer op de Brink de stoet ontbonden. Het was inmiddels 12 uur geworden en hoog tijd om de noodige kracht te verzamelen voor den emotievollen volgenden dag Vermelden wij nog dat onze deputatie 's Zondags voor aankomst van het Ajax-elftal een bezoek aan Pijpenbroek Jr. bracht in het Ziekenhuis te Deventer. De patient was zichtbaar onder den indruk van onze belang stelling. Hij maakte het gelukkig, zooverre de om standigheden het toelieten, goed en had weinig koorts. Met onze beste wenschen voor een spoedig herstel namens Ajax verlieten wij den sympathieken patient, die ons, toen wij het ziekenhuis door den tuin ver lieten, nog zoolang mogelijk hartelijk toewuifde. Hij gaf ons bij ons vertrek nogmaals uitdrukkelijk te kennen dat het ongeval aan niemand te wijten was maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden oorzaak was, dat hij vóór de tweede maal zijn been brak. Wij spoedden ons daarna naar het Station om tijdig bij de aankomst van den Ajax trein aanwezig te zijn. Om thans tot ons onderwerp terug te keeren: Het stadje aan de boorden van de IJssel, heeft door zijn ligging op zichzelf reeds iets zeer bekorends voor den opmerkzamen vreemdeling.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2