DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 12. ZONDAG 15 JULI 1917. lste JAARGANG, CLUBNIEUWS AX Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs: f 2.— p. jaar franco p. post. ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Adres: Redactie: Administratie Reijnier Claeszenstraat 2. De ÖOCeteteijö tegen öe Kampioenen in Detoenfen. ©o-pjjeaö pjax. i op Zonbag [Juli H9H?- vpve voldoening, die het resultaat van den Stadion- 1 W wedstrijd op 24 Juni j.l. tegen de Nederland- sche Kampioenen aan het rood-witte contingent gaf was volkomen. Thans restte ons nog de tweede helft van dit officieuze kampioensspel, en het is duidelijk, dat ieder vol spanning den uitslag hiervan tegemoet zag. 'n Pronogstic was zeer gewaagd! Men was wel geneigd de schaal in Ajax voordeel te doen over hellen, gezien de inderdaad superieure spelkwaliteit der onzen in den eersten wedstrijd, doch wanneer men dan weer dacht aan het ontembare fanatisme in het spel der rood-gelen, aan het voordeel van eigen terrein en omgeving dat zij nu hadden enz., dan rees twijfel en onzekerheid omtrent den uitslag Hoe dit echter zij, bepaald angstig was niemand en van de gezichten der feestelijk gestemde spelers en supportersschare die Zondagmorgen 1 Juli j.l. den trein naar „het Geldersche" bestormde, las men slechts optimisme. De belangstelling van de zijde van het publiek evenwel was volstrekt niet in even redigheid aan de verwachting. Doch dit baart geen verwondering, wanneer men de momenteel absurd- hooge vervoersprijzen der spoorwegmaatschappijen be schouwt. De opdrijving van de tarieven voor personen vervoer reikt welhaast tot het belachelijke en het is waarlijk al heel vriendelijk van de spoorwegdirectie, dezen nieuwen aanval op de beurs van het publiek te hebben ondernomen op een moment, dat ieder zijn vacantiereisje gaat maken 1 Tal van belangstellenden waren dan ook afgeschrikt door de enormiteit der reiskosten en slechts weinige honderdtallen liefhebbers begeleidden het Ajax-elftal naar de stad der beroemde koekl Men was er zeer slecht over gesticht, dat de De venter pers zoo'n mooi verhaal had opgehangen over het z.g. „woeste" spel van de Ajaciden. In ons vorig nummer betoogden we reeds, tot welke verkeerde gevolgtrekkingen bij het Deventer publiek dit ge schrijf noodzakelijk moest leiden. En dat wij hier overigens niet te pessimistisch over dachten, bleek duidelijk genoeg uit het relaas van de Ajaciden (reeds Zaterdag vertrokken), bij onze aankomst te Deventer, waarvan hieronder het verslag De huldiging van Go-Ahead. Reeds Zaterdags te voren van den wedstrijd Go- ahead - Ajax vertrok een deputatie naar Deventer, bestaande uit de Heeren Koolhaas en Grootmeijer,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1