Bericht. Verzoek aan H.H. Abonné s. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Een boottocht naar Deventer? Red. Bovenstaand artikel was reeds gezet toen het bericht ons bereikte dat de boottocht niet zal doorgaan wegens onvoldoende (of te late?!) aanmelding. Voor velen ongetwijfeld een teleur stelling. De appreciatie van Ajax-zijde voor de(n) or ganisators) van dezen zoo aardig opgezetten tocht is er echter niet minder om!! Kopie voor het volgenöe nummer moet uiterlijk Öen 10den Juli a. s. in ons bezit zijn, om voor plaatsing in aanmerking te komen. Redactie. De Administratie verzoekt öen abonné's, voor zoover öeze het abonnementsgeld nog niet hebben volöaan, öit beörag per postwissel aan haar aöres Reijnier Claeszen straat 2, te öoen toekomen. Ten einöe niet te vervallen in öispositiekosten is toezen ding per p.w. gewenscht. De Aöministratie rekent in öeze op öe medewerking öer lezers. Ajax-leöen, beveelt het Clubnieuws bij vrienden en kennissen aan. Zendt ons adressen. Wij zenden proefnummers. 96 gdj# Zoo Juist bereikt ons het bericht, dat het waar schijnlijk is dat a s. Zondag ter gelegenheid van den wedstrijd Ajax - Go ahead, een boottocht zal geor ganiseerd worden naar Kampen, vanwaar per trein tijdig Deventer bereikt worden kan. In verband met de verhoogde spoorwegtarieven, juist I Juli a s. in te gaan, is de reis naar Deventer kostbaar, voor velen zelfs té kostbaar. Vele honderden snakken als 't ware naar een goed- koopere reisgelegenheid om Ajax naar Deventer te vergezellen en hun club „Ajax" te kunnen aanvuren in den tweeden, waarschijnlijk nog zwaarderen strijd, tegen de Kampioenen Een bekend Amsterdamsch sportenthusiast heeft daarom het initiatief genomen bovengenoemde boottocht te organiseeren. Er is hier geen sprake van een „geldzaakje", wat menig een zal vermoeden. De billijke prijs f 3waarvoor men eerst per boot n/ Kampen en verder per spoor naar Deventer vervoerd wordt, doet ons eerder ver moeden, dat de organisator van deze tocht een zekere som zal moeten bijpassen teneinde alle on kosten te dekken. Gaarne voldoen wij aan het ver zoek van de leiders van de boottocht de volgende wenken te publiceeren. Wij twijfelen niet of zij die medegaan zullen deze wenken ter harte nemen. Indien de tocht doorgaat zal de afvaart van de boot, een betrouwbare Zuiderzeeboot, waarschijnlijk de „Zwolle", plaats vinden Zondagmorgen as. precies half vijf van de De Ruyterkade, voor perceel 76 (firma Koppe), achter het Centraal Station. Aankomst te Kampen circa half tien. Vertrek trein uit Kampen 10.29 uur- De organisators zijn in onder handeling met de S.S. opdat in Zwolle niet over gestapt behoeft te worden. Aankomst te Deventer ongeveer half twaalt. Terzelfder tijd arriveert met de H.IJ.S.M. het Ajax-elftal te Deventer zoodat ons een treffende samenkomst te wachten staat. Het verdient aanbeveling dat onze supporters ten spoedigste naar het terrein gaan. Wij vermoeden dat duizenden Oostelijken aanwezig zullen zijn. Ten einde dus voor teleurstelling gevrijwaard te blijven is een eerste vereischteGaat direct naar het terrein I De terugreis vangt aan uit Deventer 7,14 uur des avonds Laat ieder tijdig aan den trein zijn! Aan beveling verdient wellicht den conducteurs te vragen naar den Ajax trein voor Kampen om moeilijkheden te voorkomen. Vertrek der boot naar Amsterdam 9 uur precies des avonds. Aankomst te Amsterdam ongeveer 1 uur des nachts. Het is strikt noodzakelijk op tijd aan boord en op tijd aan den trein te zijn daar natuurlijk op nie mand gewacht kan worden. Denkt verder aan uw broodkaart!! Er is voor gezorgd dat aan boord con sumptie tegen een billijk tarief te verkrijgen is. Wij wenschen den organisators van deze boottocht „veel succes." Als het weer meewerkt belooft het een prachtuitstapje te worden. Alle supporters die de toer meemaken, „goede reis en veel pleizier."

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8