Athletiek. VARIA. De publieke belangstelling. Hulde-betuigingen De kruik gaat zoolang te water Ajax-leöen, steunt öe adver teerders in ons Clubblad. CLUBNIEUWS DÉR A. F. C. AJAX 95 Onze voetbalwedstrijden blijven helaas nog beslag leggen op onze athleteil. Reeds Zondag j 1. hadden zij uit moeten komen in de Philips wedstrijden te Eindhoven, maar ook hier moesten zij om boven genoemde redenen zich terugtrekken. Gelukkig is mij de toezegging gedaan dat na Deventer geen voetbalwedstrijden meer zullen worden gehouden. 8 Juli kunnen wij dan ook met een sterke ploeg aan de Groote Nationale en Internationale Atletiek wedstrijden van Pro Patria te Rotterdam deelnemen. Voor het nummer ioo M hardloopen (internationaal) zijn ingeschreven van Dort en de Natris. Voor 400 M. hardloopen (internationaal) Couton •en Glastra, Voor 1000 M. hardloopen nieuwelingen (nationaal) Dobbe. De Estafetteploeg zal gevormd worden door de Natris, van Dort, Couton en Glastra. Niettegenstaande deze loOpers nog weinig getraind hebben, geloof ik dat zij ook hier de Ajaxkleuren izullen hoog houden, vooral waar verschillende van hen reeds meermalen prijzen gewonnen hebben. Ik Iwensch hen dan ook gaarne goed succes toe. Ook onder onze jongere leden schuilen nog goede krachten. Na nog wat getraind te hebben, zullen ook zij de gelegenheid krijgen zich met anderen te meten. Ik moet. hen dan ook op het hart drukken, Dinsdags- en Donderdagsavonds trouw de oefeningen bij te wonen en vooral goed te luisteren naar de raad gevingen van Reynolds. Afdeeling athletiek M. J. KOOLHAAS, Secr. Oranje Nassaulaan 81. Het blijkt, ons dat onze berekening inzake het aantal toeschouwers, hetwelk dit seizoen de Ajaxwedstrijden 'hééft bijgewoond niet geheel juist is Een nauw keurige enquête daaromtrent ingesteld brengt ons de jvolgende cijfers. |Op hét Ajaxterrein ongeveer 120.000 toeschouwers 'jj.l. Zondag op het Stadion 25.QOO 145.OOO X I Het bleek ons Zondagavond intusschen dat zelfs het Stadion niet in staat was den enormen toeloop menschen op te slokken. Het was aan de loketten (eenvoudig dooddringen, zoodat hongerde kijklustigen ov,er het Stadionhek klommen om zich een 'plaatsje fte veroveren. Ware de wedstrijd op het Ajaxveld gespeeld de ramp zou niet te overzien geweest zijn. I Voor het volgendseizoen dienen dan ook voor alles maatregelen getföffen te wórden, dat men op een gegeven moment den toeloop absoluut kan stopzetten opdat iedere wedstrijd kan doorgaan. Tot heden ging alles goed; het volgende seizoen zou onaangename verrassingen kunnen brengen, men herinnere zich HollandEngeland op Oud Roosenburg voor een zestal jaren geleden. Het gerucht loopt dat onze Bestuurderen reeds bezig zijn met onzen architect, ten einde een hoog hek met tourniquets te doen maken, zoodat wij in het vervolg de geheele regeling in onze macht hebben. Van alle zijden uit ons land bereiken ons berichten van gemobibseerden, welke onze vereening hartelijk gelukwenschen met het behaalde succes in den wed strijd Ajax—Go ahead. Het wordt langzamerhand ondoenlijk al deze gelukwenschen stuk voor stuk te beantwoorden. Men zij echter overtuigd, dat Ajax dankbaar is voor deze hulde-betuigingen, welke meest spontaan gesteld zijn en waaruit zoo duidelijk blijkt in hoevele harten onze club leeft. Pa de Bond hield niet van z'n jongens ze waren hem te sterk, de stevige flinke knullen Hij, de oude en afgeleefde grijsaard was bang, dat hij de baas niet meer over hen zou zijn... dat hij z'n macht over hen zou verliezen, doordat z'n reuzen niet meer luisterden naar zijn oude en con servatieve ideën en voorstellen Om z'n macht te behouden begon hij z'n jongens te plagen. te tergen ..te ringelooren vooral de sterksten behandelde hij heel onrecht vaardig Eindelijk barste de bom l Eén van de zoons, Dirk Frans Cornelis, thuis noemden ze hem kortaf D. F. C. had van z'n vader toestemming gekregen in Amster dam het groote feest bij te wonen, dat een van z'n jongere broers daar zou geven. Toen hij evenwel op 't punt stond te vertrekken, weigerde de oude hem te laten gaan, voorgevend, dat hij voor zaken i naar Utrecht moest... De jonge Dirk weigerde, ging naar Amsterdam en vierde met z'n jopgere broer feest, een groot feest was het Van dat oogenblik af voelde de oude, dat z'n kracht gebroken was en dat hij z'n macht over de groote kerels verloren had VLINDER.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7