CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. Unfaire critiek. Het is helaas geen ongewoon verschijnsel, dat het clubchauvinisme den mensch tot minder rechtvaardige uitingen verleidt. Er zijn in dit opzicht voorbeelden aan te halen, waarbij zulk soort van „clubliefde" tot absurditeiten aanleiding heeft gegeven Het heethoofdig, partijdig geschreeuw van den chauvinist is in het oog van ieder normaal denkend mensch 'n ergernis. Zoolang nu een ieder in staat is dit geschreeuw naar waarde te schatten, schuilt er betrekkelijk geen gevaar in de uitlatingen van zoo'n mijnheer-chauvinist, doch anders wordt het natuurlijk, wanneer een buitenstaander, die de zaak verder niet kan beoordeelen, op zoo'n ontboezeming wordt vergast. Dan wordt bij zoo iemand een absoluut verkeerde indruk van iets gevestigd, men wordt misleid. De verslaggever van het Deventer Dagblad heeft, naar aanleiding van den wedstrijd Ajax- Go ahead op j. 1. Zondag, kans gezien op zeer onsportieve, unfaire wijze, de Deventer voetbalenthusiasten te misleiden inzake het spel van Ajax, resp. over de speelwijze der onzen 'n indruk te Deventer gevestigd, die belachelijk is. De beschikbare plaatsruimte laat niet toe het verslag in extenso te citeeren. Doch dit is bovendien niet noodig, daar de gewraakte citaten voldoende doen blijken op welk peil het verslag staat. Nadat medegedeeld is, dat Haes Jr. de score opende, heet het: Citaten als: verwekken den indruk, dat onze spelers als beesten liepen te trappen en te slaan! Het toppunt wordt door den journalist van het D. D. bericht aan het slot van zijn vertelsel. Wij lezen daar: Wij willen eveneens niet veel opmerkingen maken Doch alleen dit: Met den betreffenden heer verslaggever heeft het D. D. het slecht getroffen. De man is wat kort van gezicht. En de rood-gele bril waardoor hij ziet, beneemt hem nu eenmaal 'n juisten kijk op de dingen! Of hij moet 't ding afzetten, of niet meer schrijven. Daar is Deventer mede gebaat. Overigens heeft onze Secretaris door 'n ingezonden stuk reeds tegen de gemeenheden van den D. D.-correspondent geprotesteerd. Wij laten het hieronder volgen: 93 „Deze achterstand prikkelt Ajax zóó, dat vanaf „dat oogenblik gegooid en gesmeten wordt op „een afschuwelijke manier. Meeds wordt het spel „onderbroken door ongevalletjes en zoo loopt „dan de eene roodgele speler te hinken, dan „weer de ander." „Haes Sr. krijgt weer een bloedneus", „Miller hinkt slechts mede", „De Amsterdammers spelen als duivels, maar zeer ruw" „Veel opmerkingen willen wij niet maken, om „deze nederlaag goed te praten, doch het ruwe „spel van Ajax deed groote afbreuk aan het „spelen van Go-Ahaed, te meer daar rèeds één „hunner hierdoor was uitgevallen. Tien minuten „vóór tijd verliet Miller het ve»d en Go-Ahead „speelde verder niet 10 man. Scheidsrechter van „Bisselick was heel goed en de waarschuwingen, „die de Amsterdamsche spelers van hem ontvingen, „waren dan ook zeer juist. „Het publiek was zoo welwillend, bij elke „beslissing tegen Ajax op schandelijke wijze „den scheidsrechter uit te jouwen en uit te „fluiten. Er hadden hier zeer zeker maatregelen „tegen genomen moeten worden. Aan de Redactie van het Deventer Dagblad, DEVENTER, Hooggeachte Heeren. In verband met de fraaie beschouwingen over de speelwijze van Ajax in den wedstrijd Ajax- Go ahead, in het in Uw blad voorkomende ver slag over dezen wedstrijd, mede in verband met de lafhartige beschuldiging dat het ongeval, Pypen- broek overkomen, te wijten is aan het ruwe spel van Ajax, heb ik de eer U te doen toekomen een copy van het ons gezonden oordeel van Mr. van Bisselick, scheidsrechter in deze ontmoeting. Mr. van B. schrijft ons: De door Ajax behaalde zege is op eerlijke wijze behaald, geenszins door ruw spel, de overwinning is verdiend.!! Ongeval Pijpenbroek is een louter ongeluk, had met ruw spel niets uitstaande. Ik heb niet over ruw spel te klagen gehad; uitgezonderd de eerste 5 miniten van beide partijen, dat ik moest onderdrukken. Overdreven ruw is noch door Ajax, noch door G. A. gespeeld, zelfs niet ruw, uitsluitend forsch." Voor een sportstad „bij uitnemendheid", zooals Deventer in den laatsten tijd mag genoemd worden, ware het wenschelijk dat de rubriek voetbal in Uw blad voortaan worde behandeld door een sportsman „bij uitnemendheid" en niet door iemand, die door clubchauvinisme verblind, een smet tracht te weroen op een XI tal dat na „faire" doch forschen strijd er in slaagde het kranige elftal uit Deventer te slaan. Met dergelijke verslaggevers toch is onze mooie sport niet gebaat. Wij ver-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5