De wedstrijd. Go-Ahead leidt! de stand is gelijk! Ajax leidt 9° CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX menschen, die zich ophoopten voor de loketten. En wij begrepen aanstonds, dat het onmogelijk zou blijken aan deze overstelpende drukte het hoofd te bieden. Het is ook inderdaad onbegrijpelijk, dat de loketten niet minstens 2 in plaats van I uur voor den aanvang van den wedstrijd zijn geopend; nu bleek het natuurlijk ondoenlijk de menschen op tijd de tourniquets te doen passeeren, hetgeen de noodige ontevredenheid veroorzaakte. Lang nadat de wedstrijd begonnen was stroomde de belangstellenden nog toe en eerst tegen half time vertoonde het Stadion den gezelligsten aanblik, dien dit sportterrein vermag op te leveren, n.l. met gevulde staan- en zittribunes! Tot verhooging der vreugde brak 'n lachend zonnetje door het grauwe wolkenfloers; de hemel klaarde op, het aspect was volmaakt! De beteekenis van dezen wedstrijd was begrepen door al wat zich voor voetbal interesseert. En wij hadden niet overdreven, toen wij voorspeldenHet Stadion zal te klein blijkenHet enorme aantal van ca. 25.OOO toeschouwers is toch wel een bewijs van de geweldige belangstelling voor de voetbalsport in het algemeen en Ajax in het bizonder. Alle records zijn hiermede weer geslagen en het inter nationale" tintje van deze belangstelling moet vele clubbesturen in ons landje hebben doen watertanden Nadat de Kampioenen met 'n hartelijke ovatie zijn begroet, treedt Ajax (blauw-gekield) in het strijdperk. De heer Dade opent de feestelijkheid met den Koekenieren een fraaie krans aan te bieden. Ajax wint den toss en Jo Pelser verkiest te be ginnen met zon en wind in den rug. Scheidsrechter v. Bisselick geeft 7.07 u. het aanvangssignaal en met 'n plons zitten we midden in de agitatie van een echt spannenden en belangrijken wedstrijd. Tegen over het volledige Ajax brengt Go-A head: Neijenhuis v. d. Waarde Pijpenbroek Haes Wessels Haes Miller Kolkman Pijpenbroek Oostenenk Zandvliet waarvan helaas een der gebroeders Pijpenbroek wegens 'n ernstige blessure al direct na het begin moet uitvallen 'n Zeer jammerlijk incident, dat door een ieder werd betreurd Ajax is inmiddels begonnen met in de eerste minuut een corner te forceereu, deze levert echter niets op. Haes zorgt er voor, dat v. d. Waarde er van door kan gaan. Het spel is iets zenuwachtig; beide ploegen weten nog niet recht hoeveel de tegen partij waard is. Go-Ahead speelt zelfbewust en in dachtig wat voor haar op het spel staat. Mogelijker wijze is dit de oorzaak, dat er wat onbedacht te werk wordt gegaan en enkele freekicks moeten worden uitgedeeld, waarbij Jan Publiek zich weer niet kan onthouden van '11 ongewenscht fluitconcert. Moeielijk kan men spreken van eenig overwicht in het eerste kwartier. Zandvliet in het Deventer doel wordt door Gupffert op de proef gesteld 'n scherp schot van Wim stompt hij corner. Aan de andere zijde weet Fons 'n zeer gevaarlijke uitval van Go-Ahead's rechtervleugel nog bij tijds corner te trappen. Beide doelen worden beurtelings bestookt. Over 't algemeen zijn de geel-roode aanvallen vinniger en gevaarlijker, maar wij weten onze taaie midden- en achterlinie, die schitterend kopwerk laten zien (vooral Jo Pelser) in goede conditie en dit werkt geruststellend. Smit heeft n noodlottig oogenblik, wanneer hij, te ver uitgeloopen, nog wel het leer kan vastgrijpen, doch dit weer uit zijn handen laat glippen. En tot groote ontsteltenis van den rood-witten aanhang doet een der toeschietende Koekstadmannen het ding in ons net rollen 1 Deze tegenvaller heeft gelukkig op onze spelers niet het ontmoedigende effect, dat hij op de toe schouwers (ongerekend de Deventenaren dan 1heeft. Er wordt met dubbele inspanning gewerkt. Lucas en Gupffert kogelen lustig op den geelrooden doel- mond De Natris komt geweldig in actie, enorm gesteund door Hordijk, c.s. Ajax krijgt een beslist overwicht en onderneemt aanval op aanval. Kort nadat Couton op zijn solide wijze het leer weer eens met 'n zuivere trap naar voren heeft doen verhuizen ondernemen onze voor hoede mannen 'n hartstochtelijken aanval en Zand vliet, in het nauw gedreven, laat op zijn beurt den bal uit zijn handen vallen, hetgeen hem eveneens noodlottig is Lucas wacht geen seconde en Het reuzen-enthusiasme, dat oplaait laat zich niet onder woorden brengen; Onder het ontzettend gejuich van de duizende toeschouwers is de bal weer aan het rollen gebracht. Smit en Zandvliet moeten om beurten reddend optreden. Het spel verplaatst zich enorm snel, en hoewel de opgewon denheid der kijkers ietwat over schijnt te slaan op de spelers (hetgeen afbreuk doet aan de spelkwa- liteit) is er zooveel te meer spanning. Er wordt echter door Ajax uitstekend verdedigd; en de fraaie staaltjes voetbal door onze halflinie met Pelser aan het hoofd vertoond, dwingen bewondering af. Voortdurend wordt ons vöorhoede quintet in de ge legenheid gesteld de aanvallen te hernieuwen, en als steeds doen onze vleugelmannen hunne taak op onberispelijke wijze Het kan niet uitblijven, of de binnenspelers moeten hiervan prófiteeren, hetgeen dan ook 1 seconde vóór half time het geval is, wanneer Theo Brockmann 'n keihard schot 'inzendt, dat Zandvliet te machtig is. en twintigduizend hoeden en stokken gaan de lucht in. Het gejubel, dat Uit'al de kelen opstijgt, tart elke beschrijving. De opwinding bereikt haar hoogtepunt 1 Met vernieuwde juichkreten wordt de rust begroet en de spe-lèrs hebben ovaties in ontvangst te nemen. Terwijl de zon schalks lachend ter kimme neigt biedt Blauw-Wit bij monde van haren voorzitter aan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2