ÖöCie is Kampioen ban iQeftenlanft DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 11. ZONDAG 1 JULI 1917. l5te JAARGANG. De belangstelling. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs f 2 p. jaar franco p. post. j Redactie: Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. PCjas - ©n-pjjeaö op Zon&ag 24 [Juni \9X? *n M jSto&wn. 'n Daad van groote sportiviteit. r spreekt uit de uitnoodiging van Go-Ahead aan Ajax, om door het spelen van 'n tweetal wedstrijden uitgemaakt te zien of zij inderdaad „kampioen" is van Nederland, 'n geest van sportiviteit, welker weerga wij in de voetbalwereld vergeefs zoeken. Go-Ahead heeft zich niet ontzien het hoogste wat zij nauwelijks nog had behaald, de titel van Neder- landsch kampioen, zonder aarzeling in de weegschaal te werpen, teneinde zich te vergewissen, of het veel besproken Ajax, het struikelblok van reeds zoo menig ie klasser, ai dan niet tegen dit gewicht opwoog". Er ging iets als 'n sensatie door de rijen voetbal- enthusiasten in den lande bij het bekend worden, van Go-Ahead's uitdaging en ondanks, bij de tropische hitte der Junidagen, de idee aan een voetbalwedstrijd absurd en belachelijk scheen, hoopte toch een ieder van harte, dat de match,doorgang zou vinden. In bestuurs- en spelerskringen werd het pro en contra rijpelijk overwogen. Inderdaad kon men van de spelers moeielijk vergen, dat zij opnieuw twee hunner vrije zomerdagen offerden voor voetbaldoch daartegenover gold weer het moreel effect, dat op het spel stond, en dat waarlijk ook niet te onder schatten viel. Na eenige bespreking werd toen over eengekomen, met het oog op de temperatuur, den wedstrijd des avonds te doen spelen. Alle spelers verklaarden zich hiermede accoord en aan de uit noodiging van de Deventer Kampioenclub kon worden gevolg gegeven. Het heugelijke bericht was nauwelijks door de Pers gelanceerd, of de geheele sportwereld concentreerde haar belangstelling op deze noviteit: Een Nederlandsch Kampioen, die 'n verongelijkte en achteruitgezette club (nadere definitie overbodig) in de gelegenheid ging stellen mede te dingen zij het dan ook officieus naar den kampioenstitel! Dat gaf 'n emotie! Het waarachtig sportieve, dat deze uitdaging van Go-Ahaed omvatte, weid hier in de hoofdstad alom geapprecieerd en zal ook waar schijnlijk in geheel voetballend Nederland op juiste waarde zijn geschat. Go-Ahead gaf met deze invitatie in zekere richting 'n geweldige oorvijg, doch deed in de eerste plaats blijken, dat zij 'n sportvereeniging is bij uitnemendheid. Go-Ahead verrichtte door deze uitnoodiging 'n daad van groote sportiviteit! Terwijl 'n druilerige lucht niet veel fraais beloofde voor dezen „buitengewonen" Zondagavond, kronkelde 'n onafgebroken file van menschen zich ongestoord, en levendige discussies houdend, over den Amstel- veenscheweg. De trams wierpen, de een na de ander, hare overtollige ladingen uit, er scheen aan den stroom van toeschouwers geen einde te komen. Toen wij ca. kwart vóór zevenen het Sportparkplein betraden, zagen wij de wanhopig groote massa's

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1